X
تبلیغات
مودیسه

اسامی ایرانی

آراسته ترین اسامی ایرانی


اگر نامی برای فرزند خویش انتخاب نموده ایم در گذر زمان آن را همواره درست و شمرده بیان کنیم و نگذاریم دیگران نیز با نام فرزندمان بازی کنند . حکیم ارد بزرگ

آرا آراستن و زیبا کردن
آرمیلا نام دختران در ایران باستان
آرمیتان شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید
آروشا درخشان - نورانی - باهوش
آرتا نام شهر در زمان زند که به روی دختران میگذاشتند
ارنواز شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید
آرتمیس گوینده راستی- نام دریاسالار زن
آرتنوس صادق - راستگو - نام دختر داریوش
آسا نام دختر شاپور دوم ساسانی- بزرگ و علیحضرت
آتاناز نامی ایرانی
آتنا نامی ایرانی
آتوسا دختر کورش بزرگ همسر داریوش بزرگ مادر خشیار
آتوشه نام عمه یا خاله شاپور شاه
آوید نامی ایرانی
آویسا آب پاک و تمیز
آیدا همچون ماه و مهتاب
آیدان چهره زیبا همچون ماه - آیسان
آیلا نور ماه و مهتاب- آیناز
آذرمهر آتش مقدس ایرانیان- آذرمینا
آذرنوش نام زنان ساسانی و همچنین آتش مقدس ایران
آزیتا نام شاهزاده - ملکه و پرنسسز در ایران
آرش نام قهرمان وطن پرست ملی ایران
آراد نام فرشته
آرآسب نام کورش اول
اَفشین نام یکی از شاهزادگان ساسانی که به بابک خرمدین خیانت کرد
آبتین شخصیتی در شاهنامه - پدر فریدون
آترین نام یکی از پادشاهان خوزستانی در زمان داریوش بزرگ
آرتاباز نام فرمانده ارشد گردونه های کورش بزرگ
آرتام نام والی فریگیه در زمان کورش بزرگ
آریاداد برخواسته از نسل آریا - داده شده آریایی
آرتین نام هفتمین پادشاه ماد
آریا نام فرمانده ارتش کورش بزرگ در جنگ کوناکزا
آریامس آریای بزرگ - از شاهزادگان سغد در زمان اسکندر گجستک
آریامهر دارنده مهر - از سرداران داریوش سوم
آریوداد ایرانداد اوستا
آریومهر از سرداران داریوش سوم
آلیش قابل اشتعال
آمیتریس نام دختر داریوش دوم و همسر خشایارشا
آموتیا نام دوشیزه در زمان زندیه
آناهیتا نام فرشتگان اهورامزدا
آندیا همسر اردشیر اول
آنیتا نام دختران در زمان زند- به معنی پرورش گیاه
آیوت یکی از بهدینان در فروردین یشت
آرتامن از همپیمانان داریوش بزرگ در براندازی بردیا
آریاناز نامی ایرانی
آذرگون دختران در زمان اشکانی ویس و رامین
آریارمن از نخستین پادشاهان ایران در 2600 سال پیش - نیای داریوش
آرتاباز یکی از فرماندهان کورش بزرگ
آذرمهر آتش مهر
آرتونیس دختر ارته باذ و خواهر برسین
آرمه ئیتی فروتنی - پاکی - نگهبان زمین
آذرمیدخت دختر همیشه جوان - دختر خسروپرویز - زنی که شاه شد
آسیمن نامی پهلوی که همان سیمین امروزی است
آماستریس دختر داریوش سوم
اَدرک دختر یزدگرد سوم ساسانی
اَردویسور فرشته آب در ایران باستان
آرته دخت شهبانو اشکانی همسر اردوان
اَرشیت دوست ترین - نامی از دوره هخامنشی
اَمِستریس شهبانوی خشایارشا
اوراشی زن پسر سیامک
آتری به معنی آتش - از نامهای باستانی
آپامه خوشرنگ و زیبا - دختر اردشیر دوم هخامنشی
آرتا از نامهای باستانی
آندیا زن اردشیر درازدست شاهنشاه هخامنشی
آئیریک نیای یازدهم زرتشت
آئین کیش - راه و روش
آئین گُشنَسب سپهبد ایرانی در نبرد با بهرام چوبینه
آپاسای منشی شاهنشاه شاپور یکم ساسانی
آتروترسه پسر اسفندیار
آتروپات سردار ایرانی که والی آذربایجان بود - سردار داریوش
آترونوش آذرنوش - پاکدین زرتشتی
آرتاپارت نگهبان ویژه کوروش بزرگ
آرتام یکی از والی های شهنشاهی کوروش بزرگ
آرتین هفتمین پادشاه ماد
آریاز راهنما و راهبر - نامی اوستایی
آبنوش از زنان ویس و رامین
آپاما دختر سپیتمن سردار ایرانی
آرتادخت وزیر خزانه داری اردوان چهارم اشکانی
آرتیستون دختر کورش بزرگ - زن داریوش
آرگون شهبانوی اردشیر یکم هخامنشی
آروکو فرزند کوروش هخامنشی
آریابد نگهبان و سردار سرزمینهای آریایی
آریاراد پسر آریامنش پادشاه کپدوکیه
آیوت یکی از بهدینان زرتشتی
اَرتاریا پسر خشایارشاه
اَرتامن از متحدین داریوش بزرگ بر ضد مغ دروغین
اَرتاوند فرمانده ناوگان خشیارشا
اَرتور در کتاب ماتیکان هزاردستان از برزگان بوده است
اَرتَمَن یکی از سرداران ماد در روزگار کوروش
اَرتَبرزین در اوستا یعنی برترین راستی - سرداری هخامنشی
اَردین راستین و بزرگوار
اَرزین فرمانده امپراتوری ایران در حمله اسکندر گجستک
اَرسیما نماینده داریوش سوم برای گفتگو با سکندر ملعون
اِستاتیرا همسر داریوش سوم
اشتوکان نامی اوستایی و رقیب زریر
اشاداد کسی که از راستی و نیکی سود جسته است
ائیریه من ایران منش در روزگار ساسانی
ادیشه نامی پهلوی - از سرداران کورش بزرگ
اُمید در پهلوی اُمیت - از نویسندگان دینکرد زرتشتیان
افروز از نامهای پهلوی
آریانا متعلق به نسل آریا
اشکان شاهان سلسله اشکانیان
اوتانا هم پیمان داریوش اول
ارشان شاهزاده در نزد ایرانیان و فرزند اردشیردوم
ارشام نام پدر بزرگ داریوش بزرگ
ارشانوش از نام نامه نخعی
ارشین از شاهدخت های هخامنشی
ارشنوش نام نامه نخعی - نام باستانی
ارشکان کنیه فرهاد دوم و اردوان دوم شاهنشاه اشکانی
ارد نام پادشاه اشکانی و همچنین اندیشمند بزرگ معاصر ارد بزرگ
اردشیر بنیانگذار سلسله ساسانیان - اردشیر بابکان
اردوان نام شاهان پارتی و برادر داریوش اول
اردا نام کشیشی در زمان ساسانیان
ارشاما نام پدر بزرگ داریوش اول
ارشک نام اولین پادشاه سلسله اشکانیان
اریکا مرتبط با زمین
افرا ستایش کردن
افشید شکوه خورشید
انوشه نام زنان در زمان ساسانیان- به معنی جاوید و ابدی
الیکا مادر زمین - شکوفه - نام دهی در شما ایران
الیا نام گل
الیزه نام مکانی در رودبار
المیرا فدا کننده
ایرسا رنگین کمان
اوراش فرزند کوچک اردشیر شاهنشاه ایران
اُوَرَش پسر اردشیر سوم
اُورداد از سرداران کوروش بزرگ
انوشیروان نام پادشاه دادگستر ایران
انوش جاودانه
انوشا خوشحالی و سرور و شادی
انوشک نام زنان در زمان ساسانیان- به معنی جاوید و ابدی


بکتاش شاه خوارزم
برسام به معنای آتش بزرگ
بامشاد از موزیسین های دوره ساسانی
بامداد پدر مزدک
بابک بابک خرمدین تندیس وطن پرستی ایرانیان
باربَد نوازنده و رامشگر مشهور خسرو پرویز شاهنشاه ساسانی
برتهم از سرداران نامی ایران
برسام از سردارن یزدگرد شاهنشاه ساسانی
بیارش کی بیارش - همان آرمین شاهنامه
بهرو بهشاد - بهرخ - بهتاب
بینا دانا و بیننده
باتیس ازسرداران داریوش سوم در حمله اسکندر گجستک
باوَند از سپهبدان مازندران
بَردیا - بَردیه فرزند کوروش بزرگ
بروسا پدر بهرام - از موبدان یزد
بَستام برادر زن هرمز چهارم ساسانی
بهداد نیک آفریده شده
به رَوِش نیکترین راه - بهترین انتخاب زندگی
بیارش کی بیارش - همان آرمین شاهنامه
برسین دختر داریوش سوم که اسکندر با او ازدواج کرد
بهنوش خوش مشرب - مطبوع - دلپذیر
بهشید نامی ایرانی به معنی بهترین روشنایی
بیتا زیبا و خوش چهره
برسین زن ایرانی اسکندر گجستک


پارمیس نوه کورش بزرگ
پروشات در اوستایی به معنی بسیار شاد
پریزاد زن داریوش دوم هخامنشی
پورچیستا پردانش-دختر زرتشت-زن جاماسب
پانته آ شاهزاده ای که اسیر کورش بزرگ شد
پریساتیس همسر داریوش دوم و نام شاهزادگان
پارمیس دختر ارشد کورش بزرگ
پوریا از پهلوانان ایران زمین
پویان جستجو کننده راستی و درستی
پردیس باغ و بهشت - واژه پارادیز انگلیسی از همین است
پریوش پریزاد - پریسا - پریداد - پری تن
پُرشاد خواهر داریوش سوم هخامنشی
پری ویس دختری در ویس و رامین
پاپَک دبیر انوشه روان دادگر و بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی
پاردیک پدربزرگ ساسان بنوشته کتیبه کعبه زرتشت
پِدرام نبیره سام - بدرود - شادباش
پرهام از نامهای ایران باستان - تازی شده اش ابراهیم
پِرشان از نامهای اوستایی به معنی رزمجو
پرشه جرقه - دختر ایرانی
پروشات همسر داریوش دوم


تورک پسر شیدسب پادشاه زابلستان از نوادگان جمشید شاه
تیران پسر اردشیر سوم پادشاه اشکانی ارمنستان
توشنامئیتی فرشته مهر و دوستی
تیتک از نامهای زرتشتیان امروزی
تنسر بزرگ روحانی زرتشتی که اوستا را گرد آوری کرد
تهمتن بزرگ پیکر و دارنده اندام نیرومند
تیرداد پادشاه رمنستان- پادشاه اشکانی
تیگران از سرداران نامی خشیارشا - پادشاه ارمنستان
تارا ستاره
تناز مادر لهراسب - دختر آرش کمانگیر
تینا عاشق نوازش


جمشید سومین شاه پیشدادی در حدود 6000 سال پیش
جاماسب حکیم و فیلسوف ایرانی و داماد زرتشت اسپنتمان
جویان از شخصیت های شاهنامه
جهانگیر پسر رستم ذال
جاماسبه شهبانوی اردشیر درازدست


چیستا فرشته دانش و خرد
چوبین کنیه بهرام سپهسالار ارتش هرمزد انوشیروان


خشایار شاهنشاه ایران و فرزند داریوش بزرگ
خسرو در اوستا به معنی نیکنام - شاهنشاه ساسانی


دادمهر فرستاده شهر از طرف فرشته مهر
دارمان خسرو پرویز شاه ایران
داریوش شاه شاهان - شاههنشاه بزرگ تاریخ ایران
دارا نهمین پادشاه کیانی - پسر رستم - داریوش
دانوش دیانوش دوانوش - دارنده جاودانگی
داتام فرمانده ایران در کاپادوکیه
داریو از پادشاهان ایرانی در زمان پایان دوران سلوکیان
دانین از خاندانهای ایرانی
دیااکو پادشاه ماد ایرانی
داماسپیا شهبانوی اردشیر یکم
دینا نامی ایرانی
دل آسا نامی ایرانی
درسا همچون مروارید


راتین رادترین-با داد و دهشترین-از سرداران ارشیر دوم
رسام نام پیکرنگار بهرام گور شاهنشاه ایران
رامین از فرزندان کیخسرو و برادر رامی
روزبه در پهلوی روژوه- وزیر بهرام شاهنشاه ساسانی
روشاک از سرداران ایرانی در جنگ با اسکندر گجستک
راتین از سرداران اردشیر دوم - رادترین مرد
رام برزین پیشکار دربار انوشیروان دادگر
رایش پسر زادشم
رتوشتر برادر بزرگ اشو زرتشت
ریوشاد نامی ایرانی
ردیمه همسر کمبوجبه - شاهزادگان هخامنشی
رکسانا دختر داریوش دوم
رُدگون مادر داریوش اول - پرنس در اشکانیان
رائیکا پسندیده و دوست داشتنی
رادنوش بانوی شهرین
رائیکا پسندیده و دوست داشتنی
راتا فرشته بخشش و مهربانی در وندیداد


زرشام دختری از خاندان جمشید
زوپیر همپیمان داریوش بزرگ که گوش و بینی خود را در فتح بابل برید


ژوپین نام فرزند کیکاوس
ژاله اشک


سیاوش فرزند کیکاوس - شخصیت اسطوره ای ایرانیان
سورنا فرمانده نظامی اشک سیزدهم پادشاه اشکانی
سام پدر بزرگ رستم
سپنتا نامی مقدس در ایران باستان
سپاکو همسر مهرداد چوپان که کوروش بزرگ را پرورش داد
سَتوِش ستاره باران در زبان پهلوی
سریرا زیبا - خوش چهره
سندوس خواهر خشایارشاه
سی سی کام کامروا - مادر داریوش سوم - دختر اُستان برادر اردشیر دوم
سیندخت دختر مهراب پادشاه کابل
سامیار از نامهای کهن زرتشتی ایران
سپاکو زن مهرداد چوپان که کورش بزرگ را تربیت کرد
سپنتا مقدس ایرانی
ساینا سیمرغ
سپند مهر در اوستا سپنته میتر - قاتل خشایارشا
سپهرداد در اوستا سپیتریدات - داده خداوند
سپیتا از درباریان آستیاگ ماد
سروش گوش دادن به صدای وجدان - پیک ایزدی در دین بهی
سهراب تابش سرخ - پسر زال
سیامک پسر کی کاووس
سینا در اوستا سَئنا - از پیروان زرتشت


شاه بهرام نام زرتشتیان امروزی - نام بهرام گور
شروین از شاهان باوندی
شهروی چهره شاهانه - از موبدان ساسانی
شیروان از شاهان شیروانی ایران
شیروی از شاهان ساسانی
شراره از نامهای رایج امروزی
شاهیده پارسا - پرهیزکار
شیددخت دختر روشنایی و نور
شهداد داده شده از شاه
شایگان مرد بزرگ
شاهین سردار بزرگ خسرو پرویز از خاندان وهمنزاد
شهروز وزیر شاهنشاه شاپور
شیراک پدر هرمزد - نگارنده کعبه زرتشت


فرهود پسر زیبا
فَرَوَهَر نماد مقدس انسان بالدار از دوره ما قبل زرتشت
فریان نام یکی از شاهان گذشته
فَربُد به معنی راست و درست
فرمنش از پادشاهان ایرانی در گرجستان
فرامین از پادشاهان ساسانی
فرزام لایش و شایسته
فرزین نامی ایرانی
فَرَه وَشی سمبول ملی ایرانیان همان فَرَوَهَر است
فرورتیش دومین پاشاه ماد در بیستون نیز نامش هست
فرهاد نام بسیاری از شاهان ایرانی - فرهاد عاشق شیرین
فرنوش از نامهای رایج امروزی
فرنو مادر بزرگ اشو زرتشت
فرگون نام زنان در ایران باستان


کارین از خاندانهای اصیل ایرانی همان کارن
کامیار نامی ایرانی
کُردان پسر مرزبان
کورش بنیانگذار شاهنشاهی و حقوق بشر جهان
کیخسرو از شاهان پیشدادی - فرزند سیاوش- نوه کیکاوس
کیان ستاره
کامبیز یا کمبوجیه یا کامبوزیا فرزند کورش بزرگ
کی آرمین پسر کی قباد
کیازند نامی ایرانی
کیانوش برادر شاه فریدون پیشدادی
کیوان پسر موبد سروش
کیومهر نامی ایرانی
کارن فرزند کاوه - شخصیت ایرانی در شاهنامه- یکی از خاندانها
کیارش دومین پسر کیغباد- پسر کی اپیوه
کیانوش برادر فریدون شاه پیشدادی
کیانمهر کیامنش - کیافر - کیانزاد
کیانا برخواسته از نسل کیانیان
کاساندان همسر کورش بزرگ
کتایون مادر اسفندیار در شاهنامه


گلدیس از واژه اوستایی دَئسه به معنی همچون گل
گشتاسب از شاهان ایران باستان
گودرز  پهلوان اسطوره ایی تاریخ ایران
گیو  پسر گودرز


لُهراسب پسر کیخسرو شاه کیانی
لبینا نام یکی از قسمتهای موسیقی کهن ایران
لیدا مهسان - مهسیما – مهسو- مهرشید
لیشام از وطنپرستان دیلمی


میترادات دختر مهرداد پادشاه اشکانی
مهشید مهسان - مهسیما – مهسو- مهرشید
ملیسا مرهم - نام زنبور عسل در یونانی
ماندان ماندانا - مادر کورش بزرگ - همسر کمبوجیه اول
مرسده ملکه در ایران
میترا فرشتگان مقدس ایران باستان
مازیار از سرداران مادی کورش بزرگ - ماه یزد یار - همسنگر بابک
مزدک از نامهای دوران هخامنشی - آفریننده مزدا - آئین آورنده مزدکیان
مهراب پادشاه ایرانی در کابل و پدر رودابه
مهران همان میتران پهلوی - از خاندانهای اصیل ساسانی
ماندوی شهبانوی اردشیر سوم شاه ارمنستان
مهدیس از ماه دیس گرفته شده است به معنی گل چهره
مهرو به معنی چهره ای همچون ماه
مهدخت به معنی دختری همچون ماه
مهر آریا مهر دختر آریایها
مهر آئین کیش مهر ایرانی
میرتو از زنان شاهنشاهان هخامنشی
مهرک نام شاپور اول
مهراشک نام ایرانی
مهرساد نام ایرانی
مکابیز نام ایرانی
مهر نوش نامهای رایج امروزی
مانی نقاش دوره ساسانی که دعوی پیغبری کرد
مِهربُد نامی از دوره هخامنشی
مهیار نامی ایرانی


نازنوش نامی ایرانی
نیسا دختر یکی از شاهان پارتی
نیوشه نیوشا- گوش دهنده- نوشه
نوشا پرنس در زمان ساسانیان
نیکا نام رودخانه ای در ایران
نائیریکا بانوان پارسا در دین زرتشتی
نوشید مادر مانی نقاشی در دوره ساسانی
نِیشام فرشته نگهبان آذرخش
نرسی از شاهان ساسانی
نیوتیش برادر کوچک اشو زرتشت
نیما از دانشمندان ایرانی
نیوتیش برادر کوچک اشو زرتشت
ناهید اناهیت - اناهیتا - فرشته آب
نیسا دختر مهرداد و خوهر میترادات اشکانی
نیشام نام فرشته نگهبان آذرخش
نوشید نام مادر مانی نقاش که خود را پیامبر نامید


ورتا نامی پهلوی به معنی گل
ویس معشوقه رامین در دوره شاهنشاهی اشکانیان
ویرا ویشکا- ویدا - ویستا
وارتان یکی از شاهان ایران
وانوشه نام گل
وستا پردانش - دختر پاکدامن و با اصل و نسب
ویدا در اوستایی ویستا - پر دانش و فرهنگ
ورجاوند نورانی - مقدس - دارای احترام
وَندا امید - آرزو - سپهبد تبرستان
وَهرام نامی پهلوی - همان بهرام
ویسپار هم پیمان داریوش بزرگ در براندازی مغ دروغین


هورام واژه ای پهلوی به معنی خوش رام - خنده رو
هُرمُز نام بسیاری از شاهان ایران
هژبر شیر
هومان پسر ویسه و برادر پیران
هیراد ظاهر سالم و زیبا
هیتاسب از فرمانده هان داریوش بزرگ
هیربد روحانی گذشته ایران در زمان زرتشت
هژیر یکی از پهلوانان ایرانی
هما هفتمین پادشاه کیانی - دختر کیگشتاسب


یوتاب خواهر آریوبرزن - زنی سردار در آذرآبادگان
یاسمین پهلوی یاسمن - نوعی گل- دختری در ویس و رامین


از گردش زمانه آموختم که نباید نام مردگان خویش را بر زندگان بگذاریم . حکیم ارد بزرگاسامی دختر ایرانی . اسامی ایرانی . اسم پسر ایرانی . اسامی . اسم های جدید پسر هم وزن سوین . بهترین اسم های ایرانی . اسم ها قشنگ در شاهنامه . اسم زیبا پسر . زیباترین نامهای ایرانی پسر . اسامی . قشنگترین اسم دختر . اسم دختر ایرانی . اسم ایرانی دختر . اسم پسر زیبا ی امروزی . نامهای اصیل ایرانی پسرانه . اسامی ایرانی پسر . اسم جانان برای چه ملیتی است . اسم پسرانه . اسم ایرانی پسر . اولین و برترین نام های دخترانه ایرانی و عربی . اسامی پسر ایرانی . اسم ناب دوقلو ایرانی  . اسم های کلاسیک پسر . زن خوشبوی اراسته به چه معنی است . اسمهای هخامنشی پسر . نامهای زیبای پسرانه . تصاویر زیبا از اسم مردانه پرویز . زیباترین نامهای دخترانه ایرانی . قشنگترین اسم دختر . آیا سوفیا اسم اصیل ایرانی است؟ . اسم زیبای پسرانه . اسم های ایرانی . زیباترین نامهای دخترانه . زیباترین اسمهای دخترانه . نام های دخترانه . http://sazezendegi.blogsky.com/1389/05/23/post-3/  . خاص ترین اسم های دخترانه . اسم قدیمی پسر . معنی اسم نیکرخ . نام های دخترانه افغانی به حرف کا . داستان مهرزاد پسر رستم در شاهنامه . نام خاص برای دختر . اسامی پسران . اسم دینا جملات . اسم های باستانی ایرانی . اسم بچه خاص . اسامی جدید و خاص اسامی دختر ایرانی . اسم های خاص ایرانی برای دختر . اسم و واژه قشنگ برای اسم مغازه . اسم دخترونه ی زیبا واصیل ایرانی . اسمهای ایرانی . اسم دختر اصیل ایرانی . اسم دختر خاص و زیبا . اسم اصیل پسر ایرانی . نامهای ایرانی . قشنگترین اسمهاى پسرایرانى . اسامی پسر ایرانی اصیل با معنی . اسم دخترایرانی . اسمهای زیبای پسر و دختر . اسامی ایرانیان . اسامی پسر . نامهای.comاصیل.comایرانی . اسم دختر ایرانی . اسم فرنوش به چه معناست . اسامی ایرانی . اسم اصیل ایرانی از آ . اسم پسر خاص . درباره اسامی ایرانی . نامهای فارسی دخترانه . اسامی خاص دخترانه . نام های اصیل ایرانی پسر از س . اسمهای دختر ایرانی . اسم قشنگ پسر ایرانی . زیباترین نام هی دخترانه . اسامی نامهای کوردی پسران . نام های خاص ایرانی . نام ایرانی پسر . اسم پسر سامی . اسامی دخترانه اصیل ایرانی . نام های دخترانه ایرانی الاصل  . اسامی اسم پسر . زیباترین اسامى دخترانه . نامهای کهن ایرانی پسر . اسم دختر به معنی باعظمت . نامهای پسر ایرانی جدید . اسم اصیل فارسی پسر . اسامی . اسم دختر رمانتیک نه . اسم های امروزی دختر . بهترین اسم هایی پسر . اسم دختر اصیل ایرانی با معنی

نظرات (138)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
پنج‌شنبه 5 دی‌ماه سال 1387 ساعت 09:29 ق.ظ
امتیاز: 13 7
سلام خسته نباشی دوسته خوبم.من آرش هستم از لاهیجان خوشحال میشم پیشه منم بیای.برای تبادل لینک هم آماده ام
منتظرت هستم

www.arash-atf.blogfa.com
یکشنبه 13 اردیبهشت‌ماه سال 1388 ساعت 01:21 ق.ظ
امتیاز: 12 10
سلام.
خیلی عالی بود.دمت گرم
جمعه 22 خرداد‌ماه سال 1388 ساعت 07:34 ب.ظ
امتیاز: 15 9
واقعا عالی بود.مرسی
سه‌شنبه 20 بهمن‌ماه سال 1388 ساعت 09:02 ب.ظ
امتیاز: 15 5
سلام واقعا لذت بردم ... در ترویج این اسامی و افکار ملی هر چقدر هم تلاش کنیم باز هم کم است ... خسته نباشید و آرزو شادی و بهروزی برایتان از خداوند خواستارم ...
جمعه 13 فروردین‌ماه سال 1389 ساعت 10:07 ق.ظ
امتیاز: 17 6
رایان
چهارشنبه 18 فروردین‌ماه سال 1389 ساعت 02:33 ب.ظ
امتیاز: 11 3
سلام.دستتون درد نکنه.خیلی دنبال یه همچین چیزی میگشتم.
یکشنبه 5 اردیبهشت‌ماه سال 1389 ساعت 02:23 ب.ظ
امتیاز: 11 3
با تشکر .زیبا بود ولی خیلی مختصر.
موفق باشید.
جمعه 18 تیر‌ماه سال 1389 ساعت 10:22 ق.ظ
امتیاز: 9 5
سلام خوبی دوست من؟
آهنگ وبلاگتو دوست دارم آرومم می کنه خوشحال میشم بیای به وبلاگم.
در ضمن اگر کسی رو میشناسی که زرتشتی اصیل باشه بهم معرفیش میکنی ؟باید چند سوال اساسی بپرسم .
دوشنبه 21 تیر‌ماه سال 1389 ساعت 01:56 ب.ظ
امتیاز: 14 1
خیلی زیبا بود. فقط کم بود
سه‌شنبه 22 تیر‌ماه سال 1389 ساعت 08:54 ق.ظ
امتیاز: 8 4
عزیزم سلام
بسیار بسیار عالی بود . واقعا دستت درد نکنه . انقد اسمای قشنگ اینجا هست آدم وسوسه می شه اسمشو عوض کنه .
چهارشنبه 23 تیر‌ماه سال 1389 ساعت 04:35 ب.ظ
امتیاز: 11 3
مرسی مرسی عالی عالی عالی عالی عالی عالی . ......... بازم ممنون
دوشنبه 8 شهریور‌ماه سال 1389 ساعت 02:22 ب.ظ
امتیاز: 9 6
[:S023:عالی بود ممنون
یکشنبه 28 شهریور‌ماه سال 1389 ساعت 04:47 ب.ظ
امتیاز: 6 1
اوستا
چهارشنبه 14 مهر‌ماه سال 1389 ساعت 12:21 ق.ظ
امتیاز: 8 3
salam dooste khoobam khoobe ke be manie esme katayoon inaro ham ezafe koni shayad vase kheili az katayoona jaleb bashe ke bedoonan : bi alayesh, name yeki az khodayane mesr boode ke elahyey zanan namide mishode
دوشنبه 26 مهر‌ماه سال 1389 ساعت 08:48 ب.ظ
امتیاز: 2 2
درباره معانی اسامی کامل تر توضیح هید با تشکر
سه‌شنبه 27 مهر‌ماه سال 1389 ساعت 11:45 ب.ظ
امتیاز: 9 1
اسم های زیبایی بود تونستم اسم دو قلو هام رو انتخاب کنم
دوشنبه 10 آبان‌ماه سال 1389 ساعت 11:28 ب.ظ
امتیاز: 12 1
خوب بود خسته نباشید.البته اگه دامنه بیشتری رو شامل میشد خیلی بهتر بود.من یه اسم جدید،تک،قرآنی یا با معنای خیلی خوب،هم دختر هم پسر که جفت شه می خوام.اگه کمکم کنین خیلی ممنون می شم.مر30
چهارشنبه 12 آبان‌ماه سال 1389 ساعت 05:04 ب.ظ
امتیاز: 6 3
سپاس
جمعه 21 آبان‌ماه سال 1389 ساعت 01:36 ق.ظ
امتیاز: 3 2
درود
اسامی رو خیلی دوست دارم
درود بر ایران خودمون و این اسامی قشنگی که گذاشتی
بدرود
لینکم کن
منم لینکت می کنم
شنبه 22 آبان‌ماه سال 1389 ساعت 07:08 ب.ظ
امتیاز: 19 4
خیلی خوب بود ممنونم ولی اگر بخوام با شما ازدواج کنم کدوم اسمو واسه بچه هامون انتخاب میکنی!شوخی کردم خیلی ممنونم که ما رو با اسمهای ایرانی شادکردی خیلی دوست داشتم من هم اسم ایرانی داشته باشم وبلاگ هم داشتم ولی اگر ایمل دادی بهت می گم
سه‌شنبه 2 آذر‌ماه سال 1389 ساعت 02:18 ب.ظ
امتیاز: 7 3
سلام. ممنون از اسامی قشنگتون. مرسی از گردآورنده. مرسی از ثبت کننده. خوشحالیدیم.
جمعه 12 آذر‌ماه سال 1389 ساعت 06:58 ب.ظ
امتیاز: 6 3
اسم هایی گذاشتید خوب هست ولی کی گفته که برای اسم پسر از (ح)اسم نیست پس :حمید ،حسن وحسین و....
ازکدوم (ح)هستن ؟!؟!؟!
با تشکراز اسم هاتون
شنبه 27 آذر‌ماه سال 1389 ساعت 01:37 ب.ظ
امتیاز: 6 12
سلام اصلی ترین اسم رو فراموش کردی .امیر
دوشنبه 29 آذر‌ماه سال 1389 ساعت 10:45 ب.ظ
امتیاز: 6 8
خیلی زیبا بود بسیار استفاده کردیم
جمعه 17 دی‌ماه سال 1389 ساعت 03:29 ب.ظ
امتیاز: 6 2
سولماز و آیدا و صد تا اسم دیگه اصیل فارسی هستن یا ترکی!!!!!!!!!
دوشنبه 27 دی‌ماه سال 1389 ساعت 02:12 ب.ظ
امتیاز: 7 6
مرسی عالی بود
دوشنبه 27 دی‌ماه سال 1389 ساعت 05:39 ب.ظ
امتیاز: 5 1
اسامی بسیارزیبایی هستند
جمعه 8 بهمن‌ماه سال 1389 ساعت 03:44 ب.ظ
امتیاز: 5 2
حاجی دمت گرم خیلی کامل بود خسته نباشی ممنون
شنبه 16 بهمن‌ماه سال 1389 ساعت 11:29 ق.ظ
امتیاز: 4 3
زنده باد ایران.چقدر اسمهای ایرانی در مقایسه با اسمهای دیگر کشورها بخصوص عربی زیباتر است.و از نظر معنا بسیار پر مغز و طول اسمها کوتاه است.متاسفانه در کشور ما به علت جنگهای بدی که در تاریخ دچار آن شده ایم .تاثیرات زیادی از آنها گرفتیم از جمله همین اسمهایی که امروزه ایرانی ها دارند.که متاسفانه اسمهایی مانند چنگیز هم یافت میشود.ولی نسل امروز ما دارای اسمهای ایرانی و اصیل اند که نشان از گرایش مردم عزیز ما به اسمهای فارسی دارد.البته از بزرگ مردی و نیک اندیشی شاعر نامی فردوسی هم نباید غافل شد که از فراموش شدن زبان اصیل فارسی از جمله اسمهای آن جلوگیری کرد.از این اطلاع رسانی شما کمال تشکر را دارم.از دوستانی که این متن را خواندند خواهشمندم لینک این صفحه را به دوستانشان میل کنند.
چهارشنبه 20 بهمن‌ماه سال 1389 ساعت 12:49 ق.ظ
امتیاز: 27 6
جمعه 22 بهمن‌ماه سال 1389 ساعت 06:18 ب.ظ
امتیاز: 8 3
salam khob bod faghat esma ziad tekrar shode bod .dar kol khob bod .mersi .
یکشنبه 24 بهمن‌ماه سال 1389 ساعت 03:43 ق.ظ
امتیاز: 4 1
سلام خسته نباشید و خدا قوت ای کاش اسامی بیشتری هم یافت می شد . در کل دستت درد نکنه و از این کارا بیشتر انجام بده تا فرهنگ ایرانی همیشه ایرانی بمونه
یکشنبه 24 بهمن‌ماه سال 1389 ساعت 03:10 ب.ظ
امتیاز: 7 2
]کامل نبود لطفا تمامی اسمها را کامل کنید
پنج‌شنبه 12 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 10:43 ق.ظ
امتیاز: 5 5
salam
damet garm ba in saiti ke rah andakhti
asami khili bahali bod ke nashnide bodam
یکشنبه 15 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 12:36 ب.ظ
امتیاز: 2 0
سلام
اسم زیاده ولی دنبال یه اسم زیبا برای مغازه کامپیوتری میگردم
اگه میشه کمکم کنید
ممنون
دوشنبه 16 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 05:42 ب.ظ
امتیاز: 3 7
سلا م کاش روزی همه ایرانیان اصیل از نامهای ایرانی استفاده کنند............
سه‌شنبه 6 اردیبهشت‌ماه سال 1390 ساعت 09:28 ب.ظ
امتیاز: 12 1
ممنون
شنبه 24 اردیبهشت‌ماه سال 1390 ساعت 01:14 ب.ظ
امتیاز: 4 1
چرا نیکی راننوشتید
چهارشنبه 28 اردیبهشت‌ماه سال 1390 ساعت 01:59 ب.ظ
امتیاز: 3 7
چرانیکی راننوشتید
چهارشنبه 28 اردیبهشت‌ماه سال 1390 ساعت 02:00 ب.ظ
امتیاز: 2 10
چهارشنبه 28 اردیبهشت‌ماه سال 1390 ساعت 02:27 ب.ظ
امتیاز: 1 7
سلام مرسی اگه همه ایرانیا این اسم های قشنگ رو بزارن اجداد و ایرانیان باستان رو فراموش نمیکنیم و هویت خودمونو گم نمیکنیم و افتخار میکنیم........ دست گلت درد نکنه
شنبه 31 اردیبهشت‌ماه سال 1390 ساعت 09:00 ب.ظ
امتیاز: 13 0
خیلی زیبابود ولی ازاین زیبا تر هم می شد
سه‌شنبه 3 خرداد‌ماه سال 1390 ساعت 07:41 ب.ظ
امتیاز: 8 4
خیلی دوست داشتنی ولی اسم من فکر نکنم باشد
سه‌شنبه 3 خرداد‌ماه سال 1390 ساعت 07:42 ب.ظ
امتیاز: 3 2
پنج‌شنبه 19 خرداد‌ماه سال 1390 ساعت 12:33 ب.ظ
امتیاز: 2 8
جمعه 27 خرداد‌ماه سال 1390 ساعت 09:19 ب.ظ
امتیاز: 15 9

بسیار عالی که اسامی ایرانی رو شما تهیه کردید و در دسرس مردم قرار داده اید . متشکرم تهرانی
پنج‌شنبه 2 تیر‌ماه سال 1390 ساعت 01:17 ق.ظ
امتیاز: 3 4
عالی بود لطفا این اسم ها رو هو اظافه کنید
شرلی -دختری که عاشق کوروش کبیر بود
فریال- خورشید تابان
داریس- تابناک
جمعه 10 تیر‌ماه سال 1390 ساعت 01:08 ق.ظ
امتیاز: 9 3
[:S02اسم هاتون عالی بود ممنون ازاین سایتتون4:]
یکشنبه 19 تیر‌ماه سال 1390 ساعت 07:46 ب.ظ
امتیاز: 10 1
مسخره بود
پنج‌شنبه 23 تیر‌ماه سال 1390 ساعت 11:05 ب.ظ
امتیاز: 7 27
1 2 3 >>
داستان پاندا کو نفوکار در ایران

سیندرلا در ایران

نقد سریال میخک

بررسی فیلم لوسی

سریال رودخانه برفی

نقد سریال عطسه از مهران مدیری - رها ماهرو

جیگر ، کلاه قرمزی

سریال نفس گرم

سریال های نوروز 1395

نقد و بررسی فیلم پذیرایی ساده - رها ماهرو

در حاشیه 2

سریال آسمان من

حکیم ارد بزرگ , ارد بزرگ , Great Orod , philosophy , Iranian philosopher

پیوندها