X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

اسامی ایرانی

آراسته ترین اسامی ایرانی


اگر نامی برای فرزند خویش انتخاب نموده ایم در گذر زمان آن را همواره درست و شمرده بیان کنیم و نگذاریم دیگران نیز با نام فرزندمان بازی کنند . حکیم ارد بزرگ

آرا آراستن و زیبا کردن
آرمیلا نام دختران در ایران باستان
آرمیتان شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید
آروشا درخشان - نورانی - باهوش
آرتا نام شهر در زمان زند که به روی دختران میگذاشتند
ارنواز شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید
آرتمیس گوینده راستی- نام دریاسالار زن
آرتنوس صادق - راستگو - نام دختر داریوش
آسا نام دختر شاپور دوم ساسانی- بزرگ و علیحضرت
آتاناز نامی ایرانی
آتوسا دختر کورش بزرگ همسر داریوش بزرگ مادر خشیار
آتوشه نام عمه یا خاله شاپور شاه
آوید نامی ایرانی
آویسا آب پاک و تمیز
آیدا همچون ماه و مهتاب
آیدان چهره زیبا همچون ماه - آیسان
آیلا نور ماه و مهتاب- آیناز
آذرمهر آتش مقدس ایرانیان- آذرمینا
آذرنوش نام زنان ساسانی و همچنین آتش مقدس ایران
آزیتا نام شاهزاده - ملکه و پرنسسز در ایران
آرش نام قهرمان وطن پرست ملی ایران
آراد نام فرشته
آرآسب نام کورش اول
اَفشین نام یکی از شاهزادگان ساسانی که به بابک خرمدین خیانت کرد
آبتین شخصیتی در شاهنامه - پدر فریدون
آترین نام یکی از پادشاهان خوزستانی در زمان داریوش بزرگ
آرتاباز نام فرمانده ارشد گردونه های کورش بزرگ
آرتام نام والی فریگیه در زمان کورش بزرگ
آریاداد برخواسته از نسل آریا - داده شده آریایی
آرتین نام هفتمین پادشاه ماد
آریا نام فرمانده ارتش کورش بزرگ در جنگ کوناکزا
آریامس آریای بزرگ - از شاهزادگان سغد در زمان اسکندر گجستک
آریامهر دارنده مهر - از سرداران داریوش سوم
آریوداد ایرانداد اوستا
آریومهر از سرداران داریوش سوم
آلیش قابل اشتعال
آمیتریس نام دختر داریوش دوم و همسر خشایارشا
آموتیا نام دوشیزه در زمان زندیه
آناهیتا نام فرشتگان اهورامزدا
آندیا همسر اردشیر اول
آنیتا نام دختران در زمان زند- به معنی پرورش گیاه
آیوت یکی از بهدینان در فروردین یشت
آرتامن از همپیمانان داریوش بزرگ در براندازی بردیا
آریاناز نامی ایرانی
آذرگون دختران در زمان اشکانی ویس و رامین
آریارمن از نخستین پادشاهان ایران در 2600 سال پیش - نیای داریوش
آرتاباز یکی از فرماندهان کورش بزرگ
آذرمهر آتش مهر
آرتونیس دختر ارته باذ و خواهر برسین
آرمه ئیتی فروتنی - پاکی - نگهبان زمین
آذرمیدخت دختر همیشه جوان - دختر خسروپرویز - زنی که شاه شد
آسیمن نامی پهلوی که همان سیمین امروزی است
آماستریس دختر داریوش سوم
اَدرک دختر یزدگرد سوم ساسانی
اَردویسور فرشته آب در ایران باستان
آرته دخت شهبانو اشکانی همسر اردوان
اَرشیت دوست ترین - نامی از دوره هخامنشی
اَمِستریس شهبانوی خشایارشا
اوراشی زن پسر سیامک
آتری به معنی آتش - از نامهای باستانی
آپامه خوشرنگ و زیبا - دختر اردشیر دوم هخامنشی
آرتا از نامهای باستانی
آندیا زن اردشیر درازدست شاهنشاه هخامنشی
آئیریک نیای یازدهم زرتشت
آئین کیش - راه و روش
آئین گُشنَسب سپهبد ایرانی در نبرد با بهرام چوبینه
آپاسای منشی شاهنشاه شاپور یکم ساسانی
آتروترسه پسر اسفندیار
آتروپات سردار ایرانی که والی آذربایجان بود - سردار داریوش
آترونوش آذرنوش - پاکدین زرتشتی
آرتاپارت نگهبان ویژه کوروش بزرگ
آرتام یکی از والی های شهنشاهی کوروش بزرگ
آرتین هفتمین پادشاه ماد
آریاز راهنما و راهبر - نامی اوستایی
آبنوش از زنان ویس و رامین
آپاما دختر سپیتمن سردار ایرانی
آرتادخت وزیر خزانه داری اردوان چهارم اشکانی
آرتیستون دختر کورش بزرگ - زن داریوش
آرگون شهبانوی اردشیر یکم هخامنشی
آروکو فرزند کوروش هخامنشی
آریابد نگهبان و سردار سرزمینهای آریایی
آریاراد پسر آریامنش پادشاه کپدوکیه
آیوت یکی از بهدینان زرتشتی
اَرتاریا پسر خشایارشاه
اَرتامن از متحدین داریوش بزرگ بر ضد مغ دروغین
اَرتاوند فرمانده ناوگان خشیارشا
اَرتور در کتاب ماتیکان هزاردستان از برزگان بوده است
اَرتَمَن یکی از سرداران ماد در روزگار کوروش
اَرتَبرزین در اوستا یعنی برترین راستی - سرداری هخامنشی
اَردین راستین و بزرگوار
اَرزین فرمانده امپراتوری ایران در حمله اسکندر گجستک
اَرسیما نماینده داریوش سوم برای گفتگو با سکندر ملعون
اِستاتیرا همسر داریوش سوم
اشتوکان نامی اوستایی و رقیب زریر
اشاداد کسی که از راستی و نیکی سود جسته است
ائیریه من ایران منش در روزگار ساسانی
ادیشه نامی پهلوی - از سرداران کورش بزرگ
اُمید در پهلوی اُمیت - از نویسندگان دینکرد زرتشتیان
افروز از نامهای پهلوی
آریانا متعلق به نسل آریا
اشکان شاهان سلسله اشکانیان
اوتانا هم پیمان داریوش اول
ارشان شاهزاده در نزد ایرانیان و فرزند اردشیردوم
ارشام نام پدر بزرگ داریوش بزرگ
ارشانوش از نام نامه نخعی
ارشین از شاهدخت های هخامنشی
ارشنوش نام نامه نخعی - نام باستانی
ارشکان کنیه فرهاد دوم و اردوان دوم شاهنشاه اشکانی
ارد نام پادشاه اشکانی و همچنین اندیشمند بزرگ معاصر ارد بزرگ
اردشیر بنیانگذار سلسله ساسانیان - اردشیر بابکان
اردوان نام شاهان پارتی و برادر داریوش اول
اردا نام کشیشی در زمان ساسانیان
ارشاما نام پدر بزرگ داریوش اول
ارشک نام اولین پادشاه سلسله اشکانیان
اریکا مرتبط با زمین
افرا ستایش کردن
افشید شکوه خورشید
انوشه نام زنان در زمان ساسانیان- به معنی جاوید و ابدی
الیکا مادر زمین - شکوفه - نام دهی در شما ایران
الیا نام گل
الیزه نام مکانی در رودبار
المیرا فدا کننده
ایرسا رنگین کمان
اوراش فرزند کوچک اردشیر شاهنشاه ایران
اُوَرَش پسر اردشیر سوم
اُورداد از سرداران کوروش بزرگ
انوشیروان نام پادشاه دادگستر ایران
انوش جاودانه
انوشا خوشحالی و سرور و شادی
انوشک نام زنان در زمان ساسانیان- به معنی جاوید و ابدی


بکتاش شاه خوارزم
برسام به معنای آتش بزرگ
بامشاد از موزیسین های دوره ساسانی
بامداد پدر مزدک
بابک بابک خرمدین تندیس وطن پرستی ایرانیان
باربَد نوازنده و رامشگر مشهور خسرو پرویز شاهنشاه ساسانی
برتهم از سرداران نامی ایران
برسام از سردارن یزدگرد شاهنشاه ساسانی
بیارش کی بیارش - همان آرمین شاهنامه
بهرو بهشاد - بهرخ - بهتاب
بینا دانا و بیننده
باتیس ازسرداران داریوش سوم در حمله اسکندر گجستک
باوَند از سپهبدان مازندران
بَردیا - بَردیه فرزند کوروش بزرگ
بروسا پدر بهرام - از موبدان یزد
بَستام برادر زن هرمز چهارم ساسانی
بهداد نیک آفریده شده
به رَوِش نیکترین راه - بهترین انتخاب زندگی
بیارش کی بیارش - همان آرمین شاهنامه
برسین دختر داریوش سوم که اسکندر با او ازدواج کرد
بهنوش خوش مشرب - مطبوع - دلپذیر
بهشید نامی ایرانی به معنی بهترین روشنایی
بیتا زیبا و خوش چهره
برسین زن ایرانی اسکندر گجستک


پارمیس نوه کورش بزرگ
پروشات در اوستایی به معنی بسیار شاد
پریزاد زن داریوش دوم هخامنشی
پورچیستا پردانش-دختر زرتشت-زن جاماسب
پانته آ شاهزاده ای که اسیر کورش بزرگ شد
پریساتیس همسر داریوش دوم و نام شاهزادگان
پارمیس دختر ارشد کورش بزرگ
پوریا از پهلوانان ایران زمین
پویان جستجو کننده راستی و درستی
پردیس باغ و بهشت - واژه پارادیز انگلیسی از همین است
پریوش پریزاد - پریسا - پریداد - پری تن
پُرشاد خواهر داریوش سوم هخامنشی
پری ویس دختری در ویس و رامین
پاپَک دبیر انوشه روان دادگر و بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی
پاردیک پدربزرگ ساسان بنوشته کتیبه کعبه زرتشت
پِدرام نبیره سام - بدرود - شادباش
پرهام از نامهای ایران باستان - تازی شده اش ابراهیم
پِرشان از نامهای اوستایی به معنی رزمجو
پرشه جرقه - دختر ایرانی
پروشات همسر داریوش دوم


تورک پسر شیدسب پادشاه زابلستان از نوادگان جمشید شاه
تیران پسر اردشیر سوم پادشاه اشکانی ارمنستان
توشنامئیتی فرشته مهر و دوستی
تیتک از نامهای زرتشتیان امروزی
تنسر بزرگ روحانی زرتشتی که اوستا را گرد آوری کرد
تهمتن بزرگ پیکر و دارنده اندام نیرومند
تیرداد پادشاه رمنستان- پادشاه اشکانی
تیگران از سرداران نامی خشیارشا - پادشاه ارمنستان
تارا ستاره
تناز مادر لهراسب - دختر آرش کمانگیر
تینا عاشق نوازش


جمشید سومین شاه پیشدادی در حدود 6000 سال پیش
جاماسب حکیم و فیلسوف ایرانی و داماد زرتشت اسپنتمان
جویان از شخصیت های شاهنامه
جهانگیر پسر رستم ذال
جاماسبه شهبانوی اردشیر درازدست


چیستا فرشته دانش و خرد
چوبین کنیه بهرام سپهسالار ارتش هرمزد انوشیروان


خشایار شاهنشاه ایران و فرزند داریوش بزرگ
خسرو در اوستا به معنی نیکنام - شاهنشاه ساسانی


دادمهر فرستاده شهر از طرف فرشته مهر
دارمان خسرو پرویز شاه ایران
داریوش شاه شاهان - شاههنشاه بزرگ تاریخ ایران
دارا نهمین پادشاه کیانی - پسر رستم - داریوش
دانوش دیانوش دوانوش - دارنده جاودانگی
داتام فرمانده ایران در کاپادوکیه
داریو از پادشاهان ایرانی در زمان پایان دوران سلوکیان
دانین از خاندانهای ایرانی
دیااکو پادشاه ماد ایرانی
داماسپیا شهبانوی اردشیر یکم
دینا نامی ایرانی
دل آسا نامی ایرانی
درسا همچون مروارید


راتین رادترین-با داد و دهشترین-از سرداران ارشیر دوم
رسام نام پیکرنگار بهرام گور شاهنشاه ایران
رامین از فرزندان کیخسرو و برادر رامی
روزبه در پهلوی روژوه- وزیر بهرام شاهنشاه ساسانی
روشاک از سرداران ایرانی در جنگ با اسکندر گجستک
راتین از سرداران اردشیر دوم - رادترین مرد
رام برزین پیشکار دربار انوشیروان دادگر
رایش پسر زادشم
رتوشتر برادر بزرگ اشو زرتشت
ریوشاد نامی ایرانی
ردیمه همسر کمبوجبه - شاهزادگان هخامنشی
رکسانا دختر داریوش دوم
رُدگون مادر داریوش اول - پرنس در اشکانیان
رائیکا پسندیده و دوست داشتنی
رادنوش بانوی شهرین
رائیکا پسندیده و دوست داشتنی
راتا فرشته بخشش و مهربانی در وندیداد


زرشام دختری از خاندان جمشید
زوپیر همپیمان داریوش بزرگ که گوش و بینی خود را در فتح بابل برید


ژوپین نام فرزند کیکاوس
ژاله اشک


سیاوش فرزند کیکاوس - شخصیت اسطوره ای ایرانیان
سورنا فرمانده نظامی اشک سیزدهم پادشاه اشکانی
سام پدر بزرگ رستم
سپنتا نامی مقدس در ایران باستان
سپاکو همسر مهرداد چوپان که کوروش بزرگ را پرورش داد
سَتوِش ستاره باران در زبان پهلوی
سریرا زیبا - خوش چهره
سندوس خواهر خشایارشاه
سی سی کام کامروا - مادر داریوش سوم - دختر اُستان برادر اردشیر دوم
سیندخت دختر مهراب پادشاه کابل
سامیار از نامهای کهن زرتشتی ایران
سپاکو زن مهرداد چوپان که کورش بزرگ را تربیت کرد
سپنتا مقدس ایرانی
ساینا سیمرغ
سپند مهر در اوستا سپنته میتر - قاتل خشایارشا
سپهرداد در اوستا سپیتریدات - داده خداوند
سپیتا از درباریان آستیاگ ماد
سروش گوش دادن به صدای وجدان - پیک ایزدی در دین بهی
سهراب تابش سرخ - پسر زال
سیامک پسر کی کاووس
سینا در اوستا سَئنا - از پیروان زرتشت


شاه بهرام نام زرتشتیان امروزی - نام بهرام گور
شروین از شاهان باوندی
شهروی چهره شاهانه - از موبدان ساسانی
شیروان از شاهان شیروانی ایران
شیروی از شاهان ساسانی
شراره از نامهای رایج امروزی
شاهیده پارسا - پرهیزکار
شیددخت دختر روشنایی و نور
شهداد داده شده از شاه
شایگان مرد بزرگ
شاهین سردار بزرگ خسرو پرویز از خاندان وهمنزاد
شهروز وزیر شاهنشاه شاپور
شیراک پدر هرمزد - نگارنده کعبه زرتشت


فرهود پسر زیبا
فَرَوَهَر نماد مقدس انسان بالدار از دوره ما قبل زرتشت
فریان نام یکی از شاهان گذشته
فَربُد به معنی راست و درست
فرمنش از پادشاهان ایرانی در گرجستان
فرامین از پادشاهان ساسانی
فرزام لایش و شایسته
فرزین نامی ایرانی
فَرَه وَشی سمبول ملی ایرانیان همان فَرَوَهَر است
فرورتیش دومین پاشاه ماد در بیستون نیز نامش هست
فرهاد نام بسیاری از شاهان ایرانی - فرهاد عاشق شیرین
فرنوش از نامهای رایج امروزی
فرنو مادر بزرگ اشو زرتشت
فرگون نام زنان در ایران باستان


کارین از خاندانهای اصیل ایرانی همان کارن
کامیار نامی ایرانی
کُردان پسر مرزبان
کورش بنیانگذار شاهنشاهی و حقوق بشر جهان
کیخسرو از شاهان پیشدادی - فرزند سیاوش- نوه کیکاوس
کیان ستاره
کامبیز یا کمبوجیه یا کامبوزیا فرزند کورش بزرگ
کی آرمین پسر کی قباد
کیازند نامی ایرانی
کیانوش برادر شاه فریدون پیشدادی
کیوان پسر موبد سروش
کیومهر نامی ایرانی
کارن فرزند کاوه - شخصیت ایرانی در شاهنامه- یکی از خاندانها
کیارش دومین پسر کیغباد- پسر کی اپیوه
کیانوش برادر فریدون شاه پیشدادی
کیانمهر کیامنش - کیافر - کیانزاد
کیانا برخواسته از نسل کیانیان
کاساندان همسر کورش بزرگ
کتایون مادر اسفندیار در شاهنامه


گلدیس از واژه اوستایی دَئسه به معنی همچون گل
گشتاسب از شاهان ایران باستان
گودرز  پهلوان اسطوره ایی تاریخ ایران
گیو  پسر گودرز


لُهراسب پسر کیخسرو شاه کیانی
لبینا نام یکی از قسمتهای موسیقی کهن ایران
لیدا مهسان - مهسیما – مهسو- مهرشید
لیشام از وطنپرستان دیلمی


میترادات دختر مهرداد پادشاه اشکانی
مهشید مهسان - مهسیما – مهسو- مهرشید
ملیسا مرهم - نام زنبور عسل در یونانی
ماندان ماندانا - مادر کورش بزرگ - همسر کمبوجیه اول
مرسده ملکه در ایران
میترا فرشتگان مقدس ایران باستان
مازیار از سرداران مادی کورش بزرگ - ماه یزد یار - همسنگر بابک
مزدک از نامهای دوران هخامنشی - آفریننده مزدا - آئین آورنده مزدکیان
مهراب پادشاه ایرانی در کابل و پدر رودابه
مهران همان میتران پهلوی - از خاندانهای اصیل ساسانی
ماندوی شهبانوی اردشیر سوم شاه ارمنستان
مهدیس از ماه دیس گرفته شده است به معنی گل چهره
مهرو به معنی چهره ای همچون ماه
مهدخت به معنی دختری همچون ماه
مهر آریا مهر دختر آریایها
مهر آئین کیش مهر ایرانی
میرتو از زنان شاهنشاهان هخامنشی
مهرک نام شاپور اول
مهراشک نام ایرانی
مهرساد نام ایرانی
مکابیز نام ایرانی
مهر نوش نامهای رایج امروزی
مانی نقاش دوره ساسانی که دعوی پیغبری کرد
مِهربُد نامی از دوره هخامنشی
مهیار نامی ایرانی


نازنوش نامی ایرانی
نیسا دختر یکی از شاهان پارتی
نیوشه نیوشا- گوش دهنده- نوشه
نوشا پرنس در زمان ساسانیان
نیکا نام رودخانه ای در ایران
نائیریکا بانوان پارسا در دین زرتشتی
نوشید مادر مانی نقاشی در دوره ساسانی
نِیشام فرشته نگهبان آذرخش
نرسی از شاهان ساسانی
نیوتیش برادر کوچک اشو زرتشت
نیما از دانشمندان ایرانی
نیوتیش برادر کوچک اشو زرتشت
ناهید اناهیت - اناهیتا - فرشته آب
نیسا دختر مهرداد و خوهر میترادات اشکانی
نیشام نام فرشته نگهبان آذرخش
نوشید نام مادر مانی نقاش که خود را پیامبر نامید


ورتا نامی پهلوی به معنی گل
ویس معشوقه رامین در دوره شاهنشاهی اشکانیان
ویرا ویشکا- ویدا - ویستا
وارتان یکی از شاهان ایران
وانوشه نام گل
وستا پردانش - دختر پاکدامن و با اصل و نسب
ویدا در اوستایی ویستا - پر دانش و فرهنگ
ورجاوند نورانی - مقدس - دارای احترام
وَندا امید - آرزو - سپهبد تبرستان
وَهرام نامی پهلوی - همان بهرام
ویسپار هم پیمان داریوش بزرگ در براندازی مغ دروغین


هورام واژه ای پهلوی به معنی خوش رام - خنده رو
هُرمُز نام بسیاری از شاهان ایران
هژبر شیر
هومان پسر ویسه و برادر پیران
هیراد ظاهر سالم و زیبا
هیتاسب از فرمانده هان داریوش بزرگ
هیربد روحانی گذشته ایران در زمان زرتشت
هژیر یکی از پهلوانان ایرانی
هما هفتمین پادشاه کیانی - دختر کیگشتاسب


یوتاب خواهر آریوبرزن - زنی سردار در آذرآبادگان
یاسمین پهلوی یاسمن - نوعی گل- دختری در ویس و رامین


از گردش زمانه آموختم که نباید نام مردگان خویش را بر زندگان بگذاریم . حکیم ارد بزرگاسامی دختر ایرانی . اسامی ایرانی . اسم پسر ایرانی . اسامی . اسم های جدید پسر هم وزن سوین . بهترین اسم های ایرانی . اسم ها قشنگ در شاهنامه . اسم زیبا پسر . زیباترین نامهای ایرانی پسر . اسامی . قشنگترین اسم دختر . اسم دختر ایرانی . اسم ایرانی دختر . اسم پسر زیبا ی امروزی . نامهای اصیل ایرانی پسرانه . اسامی ایرانی پسر . اسم جانان برای چه ملیتی است . اسم پسرانه . اسم ایرانی پسر . اولین و برترین نام های دخترانه ایرانی و عربی . اسامی پسر ایرانی . اسم ناب دوقلو ایرانی  . اسم های کلاسیک پسر . زن خوشبوی اراسته به چه معنی است . اسمهای هخامنشی پسر . نامهای زیبای پسرانه . تصاویر زیبا از اسم مردانه پرویز . زیباترین نامهای دخترانه ایرانی . قشنگترین اسم دختر . آیا سوفیا اسم اصیل ایرانی است؟ . اسم زیبای پسرانه . اسم های ایرانی . زیباترین نامهای دخترانه . زیباترین اسمهای دخترانه . نام های دخترانه . http://sazezendegi.blogsky.com/1389/05/23/post-3/  . خاص ترین اسم های دخترانه . اسم قدیمی پسر . معنی اسم نیکرخ . نام های دخترانه افغانی به حرف کا . داستان مهرزاد پسر رستم در شاهنامه . نام خاص برای دختر . اسامی پسران . اسم دینا جملات . اسم های باستانی ایرانی . اسم بچه خاص . اسامی جدید و خاص اسامی دختر ایرانی . اسم های خاص ایرانی برای دختر . اسم و واژه قشنگ برای اسم مغازه . اسم دخترونه ی زیبا واصیل ایرانی . اسمهای ایرانی . اسم دختر اصیل ایرانی . اسم دختر خاص و زیبا . اسم اصیل پسر ایرانی . نامهای ایرانی . قشنگترین اسمهاى پسرایرانى . اسامی پسر ایرانی اصیل با معنی . اسم دخترایرانی . اسمهای زیبای پسر و دختر . اسامی ایرانیان . اسامی پسر . نامهای.comاصیل.comایرانی . اسم دختر ایرانی . اسم فرنوش به چه معناست . اسامی ایرانی . اسم اصیل ایرانی از آ . اسم پسر خاص . درباره اسامی ایرانی . نامهای فارسی دخترانه . اسامی خاص دخترانه . نام های اصیل ایرانی پسر از س . اسمهای دختر ایرانی . اسم قشنگ پسر ایرانی . زیباترین نام هی دخترانه . اسامی نامهای کوردی پسران . نام های خاص ایرانی . نام ایرانی پسر . اسم پسر سامی . اسامی دخترانه اصیل ایرانی . نام های دخترانه ایرانی الاصل  . اسامی اسم پسر . زیباترین اسامى دخترانه . نامهای کهن ایرانی پسر . اسم دختر به معنی باعظمت . نامهای پسر ایرانی جدید . اسم اصیل فارسی پسر . اسامی . اسم دختر رمانتیک نه . اسم های امروزی دختر . بهترین اسم هایی پسر . اسم دختر اصیل ایرانی با معنی

نظرات (154)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
اسم نیاسان خیلی اسم زیبا و با ابهتی هس
شنبه 29 اردیبهشت‌ماه سال 1397 ساعت 02:59 ب.ظ
امتیاز: 0 0
اسم پارمیس عالیه...عاشق این اسم هستم خیلی زیباست
یکشنبه 12 فروردین‌ماه سال 1397 ساعت 02:30 ب.ظ
امتیاز: 0 0
بسیار عالی
پنج‌شنبه 17 اسفند‌ماه سال 1396 ساعت 11:42 ق.ظ
امتیاز: 2 0
خیلی خوبه اسم پارمیس
سه‌شنبه 3 بهمن‌ماه سال 1396 ساعت 04:04 ب.ظ
امتیاز: 1 0
اگه عقیده دارین آتنا و آرتمیس اسم های ایرانی الاصل هستند،حداقل توضیح کافی بدهید نه اینکه فقط بگویید(یک اسم ایرانی) چون این دو اسم در دنیا به نام الهگان یونانی مشهورند.
سه‌شنبه 14 آذر‌ماه سال 1396 ساعت 11:05 ب.ظ
امتیاز: 1 0
پاسخ:
نام ها تابع مرزهای جغرافیایی و یا زبانی خاص نیستند . بسیاری از نامها در سرزمین های مختلف متشرک هستند اما معانی مختلفی دارند و یا خواه بی معنی و خاص هستند و به خاطر آوای زیبا استفاده می شوند . پس محدود کردن یک نام به یک زبان و مکان درست نیست .

- در مورد آتنا حق با شما است و ایرانی نیست
- اما در مورد «آرتمیس» درست نیست چون آرتمیس ایرانی و به معنای : گوینده راستی, نام دریاسالار زن.
برخی از دور اندیشان نام آرتمیس را ایرانی نمی پندارند و بر این باورند که این نام پارسی نیست و یونانیست اما روشنفکران حقیقی با نیک اندیشی این نام را پارسی گفته اندو هیچ جایی برای شک و دودلی را به دگر اندیشان نداه اند
آرتمیس نخستین زن دریانورد ایرانی
آرتمیس Artemis نخستین زن دریانورد ایرانی است که در حدود 2480 سال پیش، فرمان دریاسالاری خویش را از سوی خشایارشاه هخامنشی دریافت کرد و اولین بانویی میباشد که در تاریخ دریانوردی جهان در جایگاه فرماندهی دریایی قرار گرفته است. در سال 484 پیش از میلاد، هنگامی که فرمان بسیج دریایی برای شرکت در جنگ با یونان از سوی خشایارشاه صادر شد، آرتمیس یکی از فرمانروایان سرزمین کاریه (یکی از بخشهای سوریه کنونی) با 5 فروند کشتی جنگی که خود فرماندهی آنها را در دست داشت، به نیروی دریایی ایران پیوست. در این جنگ که ایرانیان موفق به تصرف آتن شدند، نیروی زمینی ایران را 800 هزار پیاده و 80 هزار سوار تشکیل میداد و نیروی دریایی ایران شامل 1200 کشتی جنگی و 3 هزار کشتی حمل ونقل بود. آرتمیس در سال 480 پیش از میلاد در جنگ سالامین Salamine که بین نیروی دریایی ایران و یونان درگرفت، شرکت داشت و دلاوریهای بسیاری از خود نشان داد و با ستایش دوست و دشمن روبرو شد. او در یکی از دشوارترین شرایط در جنگ سالامین، با دلیری و بیباکی کم‌مانند بخشی از نیروی دریایی ایران را از خطر نابودی نجات داد و به همین دلیل به افتخار دریافت فرمان دریاسالاری از سوی خشایارشاه رسید. در سالهای دهه 60 میلادی، در دوران حکومت پهلوی، نیروی دریایی ایران، برای نخستین بار ناوشکن بزرگی را به نام یک زن نامگذاری کرد و او (آرتمیس) بود. ناوشکن آرتمیس در دوران خدمت «دریاسالار فرج‌الله رسائی» به آب انداخته شد و سالها بر روی آبهای خلیج پارس پاسدار سواحل ایران بود .
چون بعضی از این اسما داخل ایران بوده دلیل نمیشه ایرانی باشه مثلا پانته آ ریشه یونانی داره اتنا و ارتمیس هم کاملا ایرانی ان :////
یکشنبه 22 مرداد‌ماه سال 1396 ساعت 08:39 ب.ظ
امتیاز: 1 3
پاسخ:
پان ته آ نامی ایرانی است به معنای نگهبان نیرومند (گرد آفرید) یا نگهبان فرد نیرومند (بادیگارد) را می‌دهد.
در زبان یونانی به مفهوم وحدت وجود با خدا یا تمام مزد... جاودان و پایدار است

در مورد اتنا و ارتمیس هم حق با شما است
مرسی مرسی
خوووب
شنبه 14 مرداد‌ماه سال 1396 ساعت 11:24 ق.ظ
امتیاز: 2 2
خیلی عالی
جمعه 23 تیر‌ماه سال 1396 ساعت 05:13 ب.ظ
امتیاز: 4 1
پاسخ:
مررررسی
چه نامهای قشنگی
زیباستت
جمعه 2 تیر‌ماه سال 1396 ساعت 08:21 ب.ظ
امتیاز: 1 1
پاسخ:
سلام و عرض ادب برای لبنیات سنتی یک اسم می خواهم که بتواننم ثبت بگیرم ممنون
شنبه 30 اردیبهشت‌ماه سال 1396 ساعت 12:04 ب.ظ
امتیاز: 3 1
پاسخ:
من خودم معتقدم باید مثل مردم همه جای دنیا اسم خود آدم و یا فرزند و همسر را بر روی محصولات و تولیداتمان بگذاریم . این نشان دهنده اعتماد ما به محصولمان و قابلیت ممتازآن است .
اسم مثل یک امضا می ماند نگاهی به اسامی شرکت ها و برندهای معتبر بنمایید : مثل بنز، هوندا یا فورد یا تویوتا بنمایید ... همه این برندها اسم بنیانگذاران آنها است.
سه‌شنبه 12 بهمن‌ماه سال 1395 ساعت 12:07 ب.ظ
امتیاز: 3 3
ایا هستی نام ا صیل ایرانی است
شنبه 15 آبان‌ماه سال 1395 ساعت 04:19 ب.ظ
امتیاز: 4 2
پاسخ:
یکی از زیباترین واژگان پارسی و سره است .
سلام یه اسم خوب و با کلاس واسه استودیو عکاسی می خواستم اگه پیشنهاد بدین ممنون میشم.
لطفا اگه امکانش باشه پیامک کنید ممنونم

09143532330
چهارشنبه 28 مهر‌ماه سال 1395 ساعت 01:14 ب.ظ
امتیاز: 4 1
سلام
واسه یه شرکت خدماتی تو حوضه ی تجارت الکترونیک اسمی سراغ دارید ؟؟
گفته شده اسم باید ریشه ی فارسی داشته باشه
چهارشنبه 10 شهریور‌ماه سال 1395 ساعت 04:05 ق.ظ
امتیاز: 3 1
عالی
پنج‌شنبه 31 تیر‌ماه سال 1395 ساعت 01:21 ب.ظ
امتیاز: 1 3
من اسم نیلوفر خیلی,دوستش دارم:
دوشنبه 17 خرداد‌ماه سال 1395 ساعت 05:41 ب.ظ
امتیاز: 1 3

عالی بود
شنبه 1 خرداد‌ماه سال 1395 ساعت 12:56 ب.ظ
امتیاز: 1 6
ممنون
شنبه 18 اردیبهشت‌ماه سال 1395 ساعت 05:14 ب.ظ
امتیاز: 2 2
اسم من کو؟؟؟؟ آرتان رو هم اضافه کنید به معنای پربرکت همچنین اسم برادر داریوش بزرگ
شنبه 22 اسفند‌ماه سال 1394 ساعت 05:21 ب.ظ
امتیاز: 8 4
سلام اسم ویداخیلی قشنگه چون اسم خودمه خیلی هم خوشگلم
پنج‌شنبه 20 اسفند‌ماه سال 1394 ساعت 05:17 ب.ظ
امتیاز: 5 13
سلام.لطف میکنید راجع به بانو آرمیس مطلب بگذارید
خیلی دنبال ایشان هستم
خواهش میکنیم.
دوشنبه 10 اسفند‌ماه سال 1394 ساعت 05:36 ب.ظ
امتیاز: 6 2
پاسخ:
آرامیس به معنای : آرام جان . ِ (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) مایه ٔ سکون دل . معشوقه . معشوق : بر این برز و بالا و این خوب چهرتو گوئی که آرام جانست...
آرامیس به معنای : گل زرد (که همان گل وحشی «همیشه بهار» است و حکیم ارد بزرگ در کتاب سرخ بسیار از آن یاد نموده)
سلام اسامی بسیار زیبا بود
3
چهارشنبه 28 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 12:53 ب.ظ
امتیاز: 3 2
پاسخ:
ممنون از لطفتون
سلام.خسته نباشید.اسم های قشنگی گذاشتید ولی واقعا تلفظ بعضی از اسم هایی که گذاشتید سختن.اسم پرستو هم در لیست اسم هاتون نبود.اگه دخترو پسر و هم جدا میکردید خیلی بهتر میشد.چون خیلی ازاسم ها معلوم نیست اسم پسر یا دختر.با تشکر از شما...
چهارشنبه 21 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 04:03 ق.ظ
امتیاز: 6 1
پاسخ:
ممنون از نظر خوبت پرستو جان
اسم ها خوب بودن متشکرم. اما بیشتر باشه بهتره.خیلی اسم ها تو این لیست نیست.
یکشنبه 29 آذر‌ماه سال 1394 ساعت 01:50 ب.ظ
امتیاز: 7 3
لطفا معنی پریا را اصلا ح کنید اشتباهه پریا یعنی زیبا چو ن پری ، پری بسیا زیبا ، پری ها
جمعه 17 مهر‌ماه سال 1394 ساعت 05:26 ق.ظ
امتیاز: 4 1
مسخرهد وبعضیها واقعا اشتباه مثلا معنی پریا در اینجا به اشتباه کبوتر بال شکسته ای که به دنبال آشیانه میگردد ثبت شده درحالی که اگر یک کم مطالعه داشتین و شعر پریا احمد شاملو رو میخوندید میفهمیدید که شاعر در بخشی از شعر پریا که یک شعر اجتماعی سیاسی است میگه پریا گشنتونه پریا تشنتونه پریا خسته شدین مرغ پر بسته شدین یعنی اینکه پریای قصه از شرو سیاهی وظلم و ستم دیو قصه خسته شده و مثل مرغ پربسته شده و مستاصل است وهای های,گریه میکند نه اینکه معنی پریا بشه مرغ پربسته یا چیزی که شما در سایت ثبت کردید!!! اگر کمی در شعر پریای احمد شاملو را خونده بشین میبینین معنی پریا به طور واضح.در خود شعر اومده جمع پری که در شعراین پریا سه پری هستند بنابراین معنی پریا میشه جمع پری واز لغوی پریا (پری +الف اسم ساز ) که یعنی پری بسیار زیبا
جمعه 17 مهر‌ماه سال 1394 ساعت 05:11 ق.ظ
امتیاز: 5 4
مسخرخ است معنی بعضی اسم ها اشتباهه مپلا معنی پری میشه جمع پری (پری ها)،پری بسیار زیبا(پری +الف اسم ساز) لطفا قبلا از نوشتن معمی یک اسم وگذاشتن آن در یک سایت اینترنتی کمی مطالع کنید بد نیست احمد شاملو در قسمتی از شعر پریا که یک شعر اجتماعی سیتسی استمیگوید پریا گشنتونه پریا تشنتونه پریا خسته شدین مرغ پر بسته شدین یعنی از سیاهی و بدی وستم دیوقصه پریای قصه کثل مرغ پربسته شده و های های گریه میکند نه اینکه معنی پریا یشه مرغ پربسته یا همون چیزی که شما به اشتباه نوشتید کبوتر بال شکسته ای به دنبال إشیانه می گردد.لطفا هرچه زودتر اصلاح کنید.
جمعه 17 مهر‌ماه سال 1394 ساعت 04:55 ق.ظ
امتیاز: 1 6
damet garm
esmhaye irani harf nadarn
دوشنبه 9 شهریور‌ماه سال 1394 ساعت 02:58 ب.ظ
امتیاز: 2 2
پاسخ:
ممنون
اسم من توشون نبودش
یکشنبه 8 شهریور‌ماه سال 1394 ساعت 08:27 ب.ظ
امتیاز: 2 2
عالی بود دمت گرم
دوشنبه 2 شهریور‌ماه سال 1394 ساعت 12:00 ق.ظ
امتیاز: 1 2
سلام اسم ارتور مورد تایید ثبت احوال است؟
پنج‌شنبه 1 مرداد‌ماه سال 1394 ساعت 01:42 ق.ظ
امتیاز: 0 3
پاسخ:
نمی دونم
یاسمین
مطلب مفیدی بود... تشکر!
شنبه 20 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 08:02 ب.ظ
امتیاز: 0 1
سلام ممنون از اسم ها ولی اسم پسر من آرتا که به معنی راستی و درستکار که شما معنی رو ننوشتید فقط گفتی نام شهری در زمان زند بوده خواستم بگم اگه معنی رو درست بنویسی کمک بیشتری در انتخاب اسم برا همه عزیزان میکنی مرسی...
یکشنبه 10 خرداد‌ماه سال 1394 ساعت 02:50 ب.ظ
امتیاز: 1 0
سلام قشنگ بودن مرسی من اسم پسرمو گذاشتم کیخسرو
پنج‌شنبه 7 خرداد‌ماه سال 1394 ساعت 05:19 ب.ظ
امتیاز: 1 2
سلام
اسم سیبویه رو اشتباه نوشتید سیبوبه لطفا تصحیح کنید
دوشنبه 7 اردیبهشت‌ماه سال 1394 ساعت 07:36 ب.ظ
امتیاز: 1 1
سلام ببخشید میشه بگید اسم ملیکا کجاییه؟
سه‌شنبه 25 فروردین‌ماه سال 1394 ساعت 08:43 ب.ظ
امتیاز: 3 3
پاسخ:
ملیکا در زبانهای گوناگون وجود داشته و مخصوص یک زبان نیست .
تلفظ صحیح این اسم: " Melikā "

در زبان پارسی ملیکا به معنای فرشته، در زبان یونانی نام معشوقه زئوس، در زبان عربی نام مادر حضرت مهدی(عج)و به معنای ملکه، در زبان آشوری نیز ملکه معنا میدهد، گروهی از گیاهان علفی چند ساله از خانواده گندمیان که خودرو هستند
بدنبوداما بیشتراسامی پسر بودتا دختر!:-/
دوشنبه 24 فروردین‌ماه سال 1394 ساعت 04:04 ب.ظ
امتیاز: 1 2
هانیه به انگلیسی یعنی عسل ـ شیرین. به فارسی یعنی گوارا دربرابرنان ـ نوشین
دوشنبه 6 بهمن‌ماه سال 1393 ساعت 10:30 ق.ظ
امتیاز: 1 2
فوق العاده است موفق باشی
جمعه 28 آذر‌ماه سال 1393 ساعت 10:37 ق.ظ
امتیاز: 0 1
عالی بود البته بعضیایش
دوشنبه 31 شهریور‌ماه سال 1393 ساعت 07:51 ب.ظ
امتیاز: 2 0
اسم ایرانی برای ساختمان میخوام داری؟
پنج‌شنبه 2 مرداد‌ماه سال 1393 ساعت 05:11 ب.ظ
امتیاز: 1 2
پاسخ:
آناهیتا
اسم یکی از قدیمی ترین کاخ های ایران

آپادانا
اسم کاخ و بخشی از تخت جمشید
خوب بود وکاربردی حکومت بشت کنترل داره متاسفانه وتبلیغ فرهنگ خودش که همان عربیست میکنه ای کاش این گونه نبود والا انتشارشون بدون استفاده گسترده کافی نیست بنظرم
جمعه 20 تیر‌ماه سال 1393 ساعت 10:02 ق.ظ
امتیاز: 1 0
تشکر از شما ریشه اسم ها رو هم اینجا نوشته http://www.namefarsi.com
جمعه 13 تیر‌ماه سال 1393 ساعت 10:08 ب.ظ
امتیاز: 5 2
مرسی
جمعه 13 تیر‌ماه سال 1393 ساعت 10:07 ب.ظ
امتیاز: 1 0
سلام با تشکر بابت این همه اسم خوشگل. اسم من آنوشه هستش اما هیجا اسم من نیست همه جا انوشه هست. شما منبعی سراغ دارید ک اسم منم توش باشه؟
پنج‌شنبه 12 تیر‌ماه سال 1393 ساعت 04:42 ب.ظ
امتیاز: 1 1
پرشه جرقه - دختر ایرانی
اسم های قشنگی هستن ولی این تیپی ها رو حذف کنید لطفا
پنج‌شنبه 8 خرداد‌ماه سال 1393 ساعت 10:47 ق.ظ
امتیاز: 4 1
اسم من سروا هست ولی هیچ کس نمیدونه که اصلا اسمه و نه این اسم رو تا حالا شنیده .و درضمن هیچ جا هم از این نام زکری نشده.
اصلا هم شوخی نمیکنم.سروا یک اسم دختر هست.
فقط گفتم که بدونید سروا هم یه نام هست و به تمام این اسامی، این رو هم اضاف کنید.
چهارشنبه 7 خرداد‌ماه سال 1393 ساعت 04:46 ق.ظ
امتیاز: 3 0
پاسخ:
منم تا حالا نشنیده بودم اما اسم خیلی قشنگ و آهنگینی است معنیش هم زیباست همانند سرو ، همیشه سبز بودن واژه سره ایرانی هم که هست سروهای چند هزار ساله ایرانی هم که در جهان مشهور هستند بخصوص سرو ابرکوه که 4 هزار سال عمر دارد و همچنان زنده است و سبز .
یکی نیست به این گلشن بگه از گلشن ضایع تر هم اسم هست؟ خیلی اسمهای زیبایی بود لطفا معنی اسمهای نیروانا مازستا یا مزستا و هورمز رو هم بذارید لطفا
یکشنبه 4 خرداد‌ماه سال 1393 ساعت 05:08 ب.ظ
امتیاز: 1 4
ممنون از زحمات شما
چهارشنبه 31 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 02:25 ق.ظ
امتیاز: 1 0
خیلی قشنگ بود بعضی اسم هارو ادم فکر میکنه خارجی هس در کل مر30
یکشنبه 28 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 01:32 ب.ظ
امتیاز: 0 2
1 2 3 4 >>