X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

اسامی ایرانی

نام های اصیل پسران ایران

الف

آبادان : خرم و باصفا

آبتین : نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی

آبدوس : نام یکی از درباریان اردوان سوم اشکانی

آبستا : اوستا

آتروپات : نام والی آتروپاتن(آذرآبادگان)

آترین : نام پسر اوپدرم در زمان داریوش بزرگ

آتش : فروغ و روشنایی

آخشیج : نماد، عنصر

آدُر : آذر، آتش

آدُرباد : نام موبد موبدان دوران شاپور

آذر بُرزین : نام موبدی بوده

آذر بُرزین : نام موبدی بوده

آذرآیین : نام پسر آذرساسان

آذرافروز : نام پسر مهرنوش پسر اسفندیار

آذرباد : نام موبد موبدان روزگار شاپور دوم

آذربُد : نام پسر هومت که نوشتن نامه دینکرد را به انجام رساند

آذربود : موبدی در زمان یزدگرد

آذرپَژوه : پسر آذرآیین پسر گستهم نویسنده کتاب گلستان دانش

آذرپناه : نام یکی از ساتراپ آذرآبادگان

آذرخش : صاعقه، برق

آذرفر : در اوستا به دارنده فرآذر

آذرکیوان : از موبدان بزرگ شیراز در روزگار حافظ

آذرمهر : نام موبدی است در زمان کواد

آذرنوش : در اوستا به دوست‌دار فرهنگ

آذین : زیور، نام فرمانده لشکر بابک خرمدین

آراستی : نام عموی زرتشت و پدر میدیوماه

آرتمیس : نام فرمانده نیروی دریایی خشایارشاه از دودمان هخامنشیان

آرتین : نام هفتمین پادشاه ماد

آرش : پهلوان و یکی از بهترین تیراندازان ایرانی

آرمان : آرزو، خواسته

آرمین : آرامش، آسودگی

آریا : اصیل و آزاد ، فرمانده ارتش ایران در روزگار کورش

آریامن : نام فرمانده ناوگان خشایار شاه

آریامنش : نام پسر داریوش

آریامهر : دارنده مهر ایران

آرتاباز: از نامهای برگزیده

آریوبَرزَن : دلاور و پهلوان. سردار داریوش سوم

آزاد : نام بهدینی که در فروردین یشت ستوده شده

آزاد منش : راد، جوانمرد، دارنده خوی آزادگی

آزادمهر : از نام های برگزیده

آژمان : بی زمان

آسا : نام پدر بهمن که در چکامه از او یاد شده

آستیاک : نام چهارمین و آخرین پادشاه ماد

آونگ : آویخته، نگهدارنده

آویز : آویختن، نگهداری

آیریک : نام نیای یازدهم اشوزرتشت

اَبدَه : بی آغاز

اَبیش : بی رنج

اپرنگ : نام پسر سام

اَپروَند : دارنده بلندی و شکوه یا فرهمند

اَپروَیژ : پیروزمند و شکست ناپذیر . نام خسرو دوم پادشاه ساسانی

اَپیوه : نام پسر کیقباد نخستین پادشاه کیانی

اَترس : دلیر، بی ترس

اَرتان : راستگو. نام پسر ویشتاسب

ارج : ارزنده. نام یکی از نیاکان زرتشت

ارجاسب : اوستایی آن یعنی دارای اسبان پرارزش

ارجمند : با ارزش ، محترم ، والا مرتبه ، صدر نشین ، وارسته و نیکدل

اُرُد : نام چند پادشاه اشکانی و بزرگترین فیلسوف تاریخ ایران حکیم ارد بزرگ

اردشیر : نامی ایرانی دارای دو بخش ارد+شیر ، نام پادشاهان بزرگ هخامنشی و ساسانی

اردلان : از واژهای پهلوی و ایرانی است . نام  چند تن از پادشاهان اشکانی

اردوان : پشتیبان راستی و درستی . نام  چند تن از پادشاهان پیروزمند اشکانی

ارژنگ : نام سالار مازندران

ارشا : راست و درست

ارشاسب : دارنده اسبهای نر

اَرشام : پسر عموی داریوش بزرگ

اَرشان : نام نیای داریوش بزرگ

ارشک : نام نخستین پادشاه پیروزمند و سرفراز اشکانی

اَرشَن : نام برادر کاووس

اروتَدنر : نام پسر میانی اشوزرتشت. فرمان گذار

اروَند : شریف- نجیب. نام پدر لهراسب

اُزیرن : گاه پسین

اسپاد : دارنده سپاه نیرومند

اسپنتمان : نام خانوادگی و یکی از نیاکان اشوزرتشت

اسپهبُد : نام پدر بزرگ خسرو انوشیروان

اسفندیار : نام پسر گشتاسب که به مکر پدر گرفتار شد و بدست پهلوان میهن پرست ایرانی رستم  کشته شد.

اشا : راستی ، درستی ، راه خوشبختی

اشاداد : داده پاکی و پارسایی

اشتاد : راستی

اشکان : نام سومین نیای پاکر

اُشهن : گاه سپیده دم، آغاز روشنایی

اَشوداد : نام برادر هوشنگ پیشدادی

اشوفْرَوَهَر : پاکروان

اشومنش : پاک منش

افروغ : روشنایی و فروغ. از مفسران اوستا در زمان ساسانیان

افشین : نام سردار ایرانی

اقاقیا : درختی با گل های سپید

اَگومان : بی گمان

البرز : کوه بلند. نام پهلوانی است

الوند : توانا و تیزپا

امید : نام پدر آذرپات، از نویسندگان نامه دینکرد

امیدوار : نام پسر خواستان دیلمی از سرداران مازیار

اندریمان : کسی که اندیشه اش در پی شهرت و ستایش است

اَنوش : بی مرگ. جاویدان . هم برای دختران و هم پسران بکار می رود آنوش و انوشه

انوشیروان : پاکروان، پادشاه ساسانی

اَهنَوَد : رهبری و فرمانداری . نخستین بخش از سروده گات‌ها

اهورا : هستی بخش، خداوند

اوتانا : نام یکی از یاران داریوش

اَوَخشیا : بخشاینده

اَوَرداد : از سرداران کورش بزرگ

اَوَرکام : نام پسر داریوش هخامنشی

اورمزدیار : خدایار، یاور اهورا

اَُورنگ : تخت پادشاهی . نام فرستاده پادشاه کشمیر به یمن

اُوژن : زننده و شکست دهنده دشمن

اوس : در اوستا به چم دارنده چشمه ها

اوستا : دانش، کتاب دینی

اوستانَه : نام سردار سغد در زمان هخامنشی

اوشَه : بامداد و سپیده در اوشهین گاه

اوشیدر : پروراننده قانون مقدس

ایدون : اینچنین، اینگونه

ایران پناه : از نام های برگزیده

ایرانپور : از نام های برگزیده

ایرانشاه : نام یکی از بزرگان ایران

ایرانمهر : روشنایی ایران

ایرج : یاری دهنده آریایی ها

ایزد : ستایش و ستودن

ایزدیار : یاور ستودنی

ایسَدواستَر : خواستار کشتزار و آبادکننده. بزرگترین پسر اشوزرتشت

ب

بابک : نام پسر ساسان در زمان اشکانیان

باتیس : نام دژبان غزه در هنگام داریوش سوم

بادرام : کشاورز

باربُد : نام نوازنده و رامشگر نامی زمان خسرو پرویز

بامداد : نام پدر مزدک

بامشاد : نام نوازنده. نامی در روزگار ساسانیان

بامگاه : هنگام بامداد

بایگان : نگهدارنده

بخت آفرین : نام پدر هیربد شهریار

بَختیار : از فرزندان رستم در روزگار خسرو پرویز

بَخشا : از نام های روزگار هخامنشیان

بَدخشان : لعل

بدره : بهره. نام یکی از سرداران خشایار شاه

بَرازمان : بلند اندیشه

بَردیا : نام پسر کوچک کورش

بُرزو : بلندبالا. نام پسر سهراب

بُرزویه : نام رییس پزشکان شاهی در روزگار خسرو

بَرسام : نام یکی از سرداران یزدگرد ساسانی

بَرَسم : شاخه های گیاهی

بَرِشنوم : پاک و تمیز

بَرمک : نام وزیر شیروی ساسانی

بُزرگمهر : نام مهین دستور انوشیروان دادگر

بَگاداد : نام یکی از سرداران ایرانی روزگار هخامنشی

بَگاش : نام یکی از سرداران هخامنشی

بلاش : نام نوزدهمین پادشاه ساسانی

بُندار : دارنده اصل و بنیاد

بُنشاد : شاد بنیاد

بَهاوند : در اوستا به چم وهوونت دارنده نیکی

بِهراد : نیکی بخش

بهرام : فتح و پیروزی است. نام پهلوانی در شاهنامه

بَهرامشاه : نام یکی از دانشمندان و عارفان زرتشتی

بِهروز : روزگار نیک و خوش

بِهزاد : نام یکی از پهلوانان ایران پسر پیل زور

بِهمرد : از نام های برگزیده

بهمن : نیک منش. نام پسر اسفندیار

بهنام : نیک نام

بوبار : دارنده زمین. نام کشاورزی در زمان خشایار

بوجه : رهایی یافته. نام یکی از بزرگان هخامنشی

بوخشا : رستگار

بیژن : نام پسر گیو

پ

پارسا : پرهیزکار

پاساک : نام برادر زاده داریوش بزرگ

پاکدین : دین درست، دین پاک

پاکروان : پاک باطن، نیک نفس

پاکزاد : پاک نژاد، نجیب

پاکمهر : از نام های برگزیده

پالیز : کشتزار

پَتَه مانی : دادگستر

پدرام : نام نبیره سام. درود، شادباش

پرچم : درفش

پَرنگ : نام پسر سام

پرهام : از نام های برگزیده

پرویز : شکست ناپذیر و پیروزمند. کنیه خسرو دوم ساسانی

پَریبُرز : بلند بالا، نام پسر کیکاووس

پژدو : نام نیای اشوزرتشت، بهرام پژدو از چکامه سرایان نامی زرتشتی

پژمان : از نام های برگزیده

پَشَنگ : نام برادر زاده فریدون پیشدادی

پشوتَن : پیشکش کننده تن یا فداکار

پوروشسب : دارنده اسبان زیاد پدر اشوزرتشت

پوریا : نام یکی از پهلوانان ایران

پولاد : نام پسر آزادمرد پسر رستم

پویا : جوینده

پویان : پوییدن

پیروز : پادشاه ساسانی

پیروزگر : پیروز، کامیاب

پیشداد : نخستین قانون گذار، بنیانگذار عدل و دادگری

پیلتَن : پهلوانی بوده از فرزندان رستم زال

پیمان : مهر، عهد

ت

تاژ : برادر هوشنگ پیشدادی

تخشا : کوشنده

تَسو : واحد زمان

تکاپو : جستجو

تَنسِر : نام موبد موبدان روزگار اردشیر بابکان

تَهماسب : از بزرگان ملک داراپادشاه ایران

تَهمتَن : بزرگ پیکر

تهمورس : دلیر و پهلوان. نام دومین پادشاه پیشدادی

توانا : نیرومند، زورمند

تور : نام پسر شاه فریدون

تورج : دلیر و پهلوان

توس : نام پسر نوذر یکی از پهلوانان نامی ایران

تیرداد : بخشنده تیر. نام دومین پادشاه اشکانیان

تیس : نام درختی است

تیگران : نام یکی از سرداران خشایار شاه

ج

جان‌پرور : نشاط انگیز

جانان : دلیرو زیبا

جاوید : نام پدر اردشیر یکی از بهدینان خراسان

جم : مخفف جمشید

جمشید : از پادشاهان پیشدادی

جهانگیر : نام پسر رستم زال پهلوان نامی ایران

چ

چالش : با ناز و غرور

چالیک : از بازی‌های کودکان

چلیپا : گردونه مهر

چوگان : ابزار بازی قدیمی

چینوَد : چگونه زیستن

خ

خدابخش : از نام های برگزیده

خداداد : از نام های برگزیده

خدایار : از نام های برگزیده

خدیو : بلند جایگاه، سرور

خردمند : نام یکی از پیروان دستور آذرکیوان

خرم : شادمان، خوش

خسرو : نیک آواز. نام پادشاه ساسانی

خشاشه : از سرداران ایرانی در دورة پادشاهی شاه گشتاسب

خشاشه : از سرداران ایرانی در دوره پادشاهی شاه گشتاسب

خشایار : شاه دلیر و مردمنش

خشنود : شاد، شادمان، خوشحال

خورسند : راضی

خوش‌منش : نیک نهاد

خوشنام : درستکار، نیکنام

خُونیرِث : نام یکی از هفت کشور زمین

د

داتَه : دادگری، قانون

دادار : دادگر، عادل

دادبان : نگهبان قانون

دادبه : قانون خوب

دادبه : قانون خوب.پسر دادگشنسب که نامه تنسر را به تازی برگردانده

دادپویه : از شاگردان موبد کیخسرو پور آذرکیوان

دادجو : جوینده عدل و داد

دادخواه : خواستار عدل و داد

دادرس : دادرسنده

دادفر : از نام های برگزیده

دادمهر : از نام های برگزیده

دادنام : از نام های برگزیده

دادوَر : دادگر، عادل

دارا : دارنده، نام نهمین پادشاه کیانی

داراب : نام پسر بهمن، هشتمین پادشاه کیانی

داریوش : نام سومین شاهنشاه هخامنشی

داژو : سوخته، داغ

دانا : هوشیار، آگاه

داور : نام موبدی است

دَریز : نام داماد داریوش بزرگ

دَسَم : فرمانده ده تن سرباز

دلاور : دلیر، قهرمان

دماوند : نام سرداری درزمان ساسانیان

دهناد : از نام های برگزیده

دینشاه : یاور و سرور دین

دینیار : یاری دهنده دین

دیهیم : کلاه پادشاهی

ر

راتین : بخشنده. یکی از سرداران اردشیر دوم

راد : بخشنده

رادمان : سخاوتمند . نام سپهدار خسرو پرویز

رادمهر : مهربخش. نام سردار داریوش سوم

رادین : بخشندگی

رازقی : گل سپید، گونه‌ای انگور

رامتین : نام چنگ نواز نامی خسروپرویز

رامیار : کسی که ایزدرام(شادمانی) یاور اوست

رامین : نام یکی از فرزندان کیخسرو

رپیتون : گاه نیمروزی

رَتوشتَر : نام برادر بزرگتر اشوزرتشت

رَتوناک : دارای بزرگی و سروری یکی از بزرگان هخامنشی

رَخشان : تابان، از سرداران داریوش

رَزین : واژه پهلوی به چم زورمند

رَسام : نام پیکار نگار بهرام گور

رستم : بالش و روینده. پسر زال پهلوان نامی ایران

رشن : نام یکی از مفسران اوستا

رَشنُو : ایزد دادگری و آزمایش

رشنواد : نام سپهدار همای بهمن

رَنگوشتَر : نام برادر بزرگ اشوزرتشت

رها : آزاد

رُهام : نام یکی از پهلوانان ایرانی. پسر گودرز

رهی : آزاد، رها

روزبِه : نام وزیر بهرام گور

روشاک : نام یکی از سرداران ایرانی در جنگ اسکندر

روشن : تابان ، درخشان

رویین تن : نام دیگر اسفندیار پسر گشتاسب کیانی

ریوند : میوه ریواس

ز

زادان : نام پدر شهریار از زرتشتیان کازرون

زال : نام پدر رستم

زامیاد : نگهبان زمین

زروان : نام خوانسالار انوشیروان ساسانی

زَریر : دارنده جوشن زرین

زَم : نام یکی از پسران غباد ساسانی

زنگه : از پهلوانان ایرانی در دوره کاووس شاه کیانی

زَهیر : نام یکی از سرداران شاه کیخسرو کیانی

زَواره : پهلوانی ایرانی. نام پسر زال و برادر رستم

زوپیر : یکی از همدستان داریوش بزرگ در جنگ بابل

زیار : نام پدر مردآویچ

زیگ : راه ستاره شناسی

ژ

ژاماسب : نام شوهر پورچیستا جوانترین دختر اشوزرتشت ژوپین : نام پسر کیکاووس

ژیان : از نام های برگزیده

س

ساسان : نام پدر بزرگ اردشیر بابکان

سالار : پدر زال، پسر نریمان

سام : بهدینی از خاندان گرشاسب

سامان : نام بزرگ زاده بلخ

سَپْرَنگ : نام پسر سام

سِپنتا : مقدس، ورجاوند

سپند : ورجاوند و مقدس. اسفند

سِپِهر : آسمان

سپهرداد : داده یا آفریده آسمان

سپیدار : درخت بلند و راست

ستایش : خوب گفتن

ستُرگ : قوی هیکل، نیرومند

سرافراز : سربلند، با افتخار

سُرایش : سرودن

سُرخاب : نام پنجمین پادشاه باوندی

سُروش : گوش دادن به صدای وجدان و فرمانبردار

سزاوار : شایسته

سَلم : نام یکی از سه پسران شاه فریدون پیشدادی

سهراب : تابش سرخ. نام پسر رستم

سورن : دلیر و پهلوان ، توانا

سوشیانت : برگزیده دینی

سیامک : نام پسر کیومرث در شاهنامه

سیاوخش : سیاوش، پسر کیکاووس

سیاوش : نام پسر کیکاووس

سیروس : نام کورش به پیکره دیگر

سینا : یکی از نخستین پیروان اشوزرتشت

ش

شا بهرام : نام بهرام گور پادشاه ساسانی

شاپور : نام دومین شاهنشاه ساسانی

شاخه : بخشی از گیاه و درخت

شاد : نام یکی از بزرگان روزگار ساسانیان

شادان : شادمان و خشنود. نام پسر برزین. از کارمندان نگارش شاهنامه

شادبه : از نام های برگزیده

شادفر : از نام های دوران هخامنشی

شادکام : نام برادر فریدون

شادمان : خوشحال

شادنوش : از نام های برگزیده

شاهرخ : از نام های برگزیده

شاهروز : نام پسر شاه بهرام پادشاه کشمیر

شاهین : نام یکی از بزرگترین سرداران لشکر ایران در زمان خسرو پرویز

شایان : سزاوار، شایسته

شایگان : گرانمایه، لایق

شباروز : همه گاه، شبانه روز

شباهنگ : مرغ سحر، ستاره بامدادی

شباویز : پرنده شب پرواز

شتاب : چالاکی و سرعت

شتابان : پرسرعت

شروین : نام پسر سرخاب

شکیبا : بردبار

شهاب : ستاره باران

شهباز : باز سفید و بزرگ

شهداد : از نام های برگزیده

شهراد : از نام های برگزیده

شهرام : از نام های برگزیده

شهران : از نام های برگزیده

شهرَوان : از نام های برگزیده

شهروز : از نام های برگزیده

شهریار : فرمانروای شهر ، نام پسر خسروپرویز

شهزاد : از نام های برگزیده

شهسوار : دلاور، ماهر

شهیار : از نام های برگزیده

شیان : درختی بلند ، خون سیاووشان

شیدفر : از نام های برگزیده

شیده : نام پسر افراسیاب

شیدوَر : از نام های برگزیده

شیدوش : نام پسر گودرز. پهلوان نامی زمان

شیردل : شجاع، دلیر

شیرزاد : زاده شیر، بچه شیر ، نامی از روزگار انوشیروان

شیرمرد : از نام های برگزیده

شیروان : از نام های برگزیده

شیروَش : همانند شیر

شیشَم : از ابزار خنیاگری

ف

فاتک : نام پدر مانی نقاش دوران ساسانی

فراز : بالا، بلندی

فرازمان : از نام های برگزیده

فرازمند : از نام های برگزیده

فرامرز : نام پسر رستم زال

فربُد : نگهبان و نگهدار فر

فربود : راست و درست

فرخ : بزرگی و شوکت. از مفسران اوستا در زمان ساسانی

فرداد : از نام های برگزیده

فردین : پیشرو در دین

فرزاد : از نام های برگزیده

فرزام : از نام های برگزیده

فرزین : از نام های برگزیده

فرشاد : شادبخت و شادمان

فرشوشتر : یکی از وزیران کی گشتاسب

فرشید : نورانی تر

فرمنش : از نام های برگزیده

فرنام : نام یکی از سرداران شاپور

فرنوش : از نام های برگزیده

فرهاد : پیشرو قانون .نام پهلوانی در شاهنامه . نام چند پادشاه اشکانی

فَرََهمند : از نام های برگزیده

فَرهود : از نام های برگزیده

فرهومند : باشکوه و بزرگ

فُرود : نام پسر سیاوش

فْرَََوَرِتیش : نام دومین پادشاه ماد

فَرَوَشی : فَرَوَهَر، نیروی اهورایی

فَرَوَهَر : نیروی اهورایی درون انسان

فریان : خاندانی از دوستان اشو زرتشت

فریبرز : نام پسر کیکاووس

فریدون : از پادشاهان پیشدادی، نجات دهنده قوم آریا

فوکا : نوعی درخت بید

فوگان : نوشیدنی از دانه جو

فولاد : از نام های برگزیده

فیروز : نام هجدهمین پادشاه ساسانی

ک

کاچار : سر و سامان

کاردار : پسر مهر نرسی از ارتشتاران دوره ساسانی

کارن : از نام های برگزیده

کاری : تلاشگر

کامبوزیا : کمبوجیه

کامبیز : از نام های برگزیده

کامجو : از نام های برگزیده

کامدین : از نام های برگزیده

کامران : نام دانشمندی زرتشتی اهل شیراز

کامکار : کامروا، کامران

کاموس : نام یکی از سرداران افراسیاب

کامیاب : کامروا، خوشبخت

کامیار : کامیاب ، کامروا

کاوش : جستجو کردن، کاویدن

کاوه : نام آهنگر نامی که پادشاهی ضحاک را با کمک فریدون برانداخت

کاووس : از نام های برگزیده

کاویان : از نام های برگزیده

کرتیر : نام موبد موبدان روزگار شاپور یکم

کرکوی : از نوادگان سلم، پسر فریدون


کسری :  از نام های برگزیده باستانی


کمبوجیه :  پسر کورش و فاتح مصر

کورنگ : نام پادشاه زابلستان و پدر زن جمشید پیشدادی

کوروش : بنیانگذار دودمان هخامنشیان

کوسان : نام رامشگری است

کوشا : کوشیدن

کوشان : کوشا بودن

کوشیار : نام یکی از سرداران تبری

کیا : بزرگ، صاحب، پادشاه

کیافر : از نام های برگزیده

کیامرد : از نام های برگزیده

کیامنش : از نام های برگزیده

کیان : جمع کی، پادشاه

کیان پور : از نام های برگزیده

کیانزاد : از نام های برگزیده

کیانفر : از نام های برگزیده

کیانمهر : از نام های برگزیده

کیانوش : نام برادر شاه فریدون پیشدادی

کیقباد : نام سردودمان و نخستین پادشاه کیانیان

کیکاووس : پدر سیاوش و پدر بزرگ شاه کیخسرو کیانی

کیهان : جهان، گیتی

کیوان : نام پدر موبد سروش، از شاگردان دستور آذرکیوان

کیومرث : نام نخستین انسان روی زمین

گ

گالوس : نام پسر فارناک پادشاه کپاد و کیه و هوتیس

گرامی : ارجمند، مقدم

گرانمایه : پرارزش، پر ارج

گرایش : گرویدن، پیروی

گَرشاسب : در اوستا به چم پهلوان نامی ، همانند رستم شاهنامه

گرگین : نام پهلوان نامی ایران

گژدهم : از جنگجویان و سرداران کیانی و پدر گردآفرید

گژگین : از نام های برگزیده

گشتاسب : نام پنجمین پادشاه کیانی

گشواد : نام پهلوانی در شاهنامه

گوارا : خوش‌آیند، با مزه

گودرز : نام پسر گیو، از پهلوانان نامی لشکر کیکاووس

گیل : گرد و پهلوان

گیو : پسر رشید و دلیر گودرز پهلوان ایرانی در شاهنامه

ل

لهراسب : دارنده اسب تیزرو . پدر گشتاسب

م

مازار : یکی از سرداران مادی کورش

مازنه : مازندران در اوستا

مازیار : نام پسر غارن. از اسپهبدان تبرستان

ماکان : نام پسر کاکی یکی از فرمانروایان ایرانی

ماندگار : پایدار، ماندنی

مانوش : نام پسر کی پشین و پدربزرگ لهراسب

ماهان : نام پسر کیخسرو پسر اردشیر پسر غباد

ماهر : زبر دست

ماهوار : از گوشه‌های موسیقی

ماونداد : نام یکی از مفسران اوستا در زمان ساسانیان

مزدا : دانای بزرگ، پروردگار

مزدک : نام پسر بامداد در دوران ساسانی

مشیا : نام نخستین مرد در اوستا

منوچهر : پهلوان نژاد. نام نیای سیزدهم اشوزرتشت. نام ششمین پادشاه پیشدادی

منوشفر : نام پدر منوچهر شاه پیشدادی

مه زاد : از نام های برگزیده

مِهراب : نام پادشاه کابل و پدر رودابه

مهران : یکی از هفت خاندان نامی دوران ساسانی

مهربان : نگهبان روشنایی و مهر

مهربُرزین : دارنده برترین مهر. نام پسر فرهاد در دوره بهرام پنجم

مهرپرور : از نام های برگزیده

مهرپوی : از نام های برگزیده

مهرپیکر : از نام های برگزیده

مهرجو : از نام های برگزیده

مهرداد : پادشاه اشکانی و از نامهای پارتی و پهلوی

مهرزاد : زاده مهر

مهرگان : جشن باستانی پاییزه  ایرانیان  در مهرماه

مهرمَس : مهر بزرگ یا بزرگ مهر. نام نیای ششم اردشیر بابکان

مهرنوش : نام یکی از چهار پسران اسفندیار

مهریار : از نام های برگزیده

مِهرین : از نام های برگزیده

مهیار : از نام های برگزیده

مویز : دانه خشک انگور

ن

نارون : نام درختی تنومند

ناشا : دادگر

نامجو : جوینده نام

نامدار : دارنده نام و شهرت

نامور : از نام های برگزیده

ناوَرز : سرباز دریایی. از نام های دوران هخامنشی

نریمان : دلیر و پهلوان. دارای اندیشه بلند و مردانه

نَستور : نام پسر زریر، برادر شاه گشتاسب

نکیسا : نام نوازنده نامی دوران خسرو پرویز

نمایان : آشکار، هویدا

نوبخت : از نام های برگزیده دوران ساسانی

نوبهار : نام نویسنده دساتیر

نوتریکا : نام سومین برادر اشوزرتشت

نوذر : یکی از سه پسران منوچهر

نوش : شهد، عسل ، انگبین

نوش آذر : نام پسر آذرافروز

نوشی : نوشیروان

نوشیروان : انوشیروان. از نام های برگزیده

نوید : مژده شادمانی

نیسان : نی‌زار، محل روییدن نی

نیک پی : خجسته ، خوش قدم

نیکدل : از نام های برگزیده

نیکروز : سعادتمند، خوشبخت

نیکزاد : از نام های برگزیده

نیکنام : نیکونام، خوشنام

نیکو : خوب، زیبا، نیکو کار

نیما : نام یکی از شاعران ایرانی

نیو : پهلوان و دلیر

نیوتیش : نام کوچکترین برادر اشوزرتشت

و

واته : ایزد آب در اوستا

وخش : روشنایی یا رویش. نام چهاردهمین نیای آدرباد مهر اسپند

وخش داد : آفریده روشنایی، نام یکی از سرداران هخامنشی

وخشور : پیام آور

ورجاوند : مقدس و نورانی . از نیاکان شاه بهرام

ورزم : شعله آتش، گرمی آتش

ورساز : جوان آراسته و زیبا

وَرَهرام : نماد پیروزی

وَسپار : بخشنده

وَسنه : نام کوهی در اوستا

وفادار : از نام های برگزیده

وَلخش : بلاش، پادشاه اشکانی

وهامان : نام پدر سلمان فارسی

وَهمنش : خوش منش، نیک منش

وُهومن : ریشه اصلی بهمن امروزی

ویسپرد : از بخش‌های اوستا

ویشتاسب : نخستین پادشاه همزمان با اشوزرتشت

ه

هارپارک : نام وزیر استیاک آخرین پادشاه ماد

هامان : یکی از درباریان خشایار شاه

هامرز : نام سپهسالار خسروپرویز ساسانی

هامون : از نام های ایرانی

هامین : تابستان در اوستا

هاون : گاه بامدادی

هاونی : ایزد نگهبان بامداد

هَخامنش : دوست منش. نام سردودمان هخامنشیان

هَردار : نام هشتمین نیای اشوزرتشت

هُرمز : نام سومین پادشاه ساسانی

هرمزدیار : یار خدا

هُزوارش : شرح و تفسیر

هُژبر : دلیر و نامجو

هَژیر : خوو پسندیده، از پهلوانان دوره کیانی پسر گودرز

همتا : مانند، شریک

همگون : همرنگ، همانند

هنگام : زمان، گاه

هوبَر : دربردارنده نیکی

هوتَخش : سازنده خو. پیشه ور

هوتن : فرماندار ساحلی در روزگار داریوش

هوداد : نیک آفرید

هودین : نام سومین نیای آدرباد مهر اسپنتمان

هور : خورشید

هورا : می صاف و مقدس

هوشنگ : پسر سیامک پسر کیومرث، دومین پادشاه پیشدادی

هوشیدر : از نام های برگزیده

هوکَرپ : واژه ای پهلوی خوش اندام

هوم : گیاه مقدس

هومان : از نام های برگزیده

هومَت : اندیشه نیک

هومن : خوب‌منش

هیمه : نام داماد داریوش و از سرداران بزرگ پارسی

ی

یادگار : اثر و نشان که کسی از خود باقی بگذارد

یزدان داد : موبدی در سده نهم که در کرمان می‌زیسته

یزدان مهر : از نام های برگزیده

یزدان یار : از نام های برگزیده

یزدانشاه : نام پسر انوشیروان دادگر

یزدگرد : نام پادشاه ساسانی

یَسنا : از بخش‌های اوستا
واژه های سرچ شده : اسامی ایرانی , نامهای اصیل ایرانی , اسمهای زیبا و اصیل آشوری , نام های ایرانی , اسامی قشنگ پسر ایرانی , دانلود درباره اسم زیبای دختر؟ , نامهای خاص ایرانی , اسامی نامهای پسر ایرانی , اسامی پسران ایرانی , اسم ایرانی دختر ازنی , اسم های زیبای دخترونه , نام دختر ایرانی , اسم های زیبای پسر , مرسده اسم دختره یا پسر , اسامی اصیل ایرانی کودک  , اسم پسر ایرانى , اسامی زیبای پسر ایرانی , اسم بر وزن انوشا , اسم پسر فارسی  , نامهای ایرانی , نام تمام دختر ایرانی , اسامی قدیمی ایران باستان  , اسمهای هم سیلاب با paparoti  , نام پسرانه هم خانواده ستایش , اسم قشنگ دختر , اسامی زیبای ایرانی دخترانه , باکلاسترین اسم دختر ایرانی , اسم هاى بسرانه , چند نام اصیل ایرانی دخترانه , اسم پادشاهان ایرانی , اسامی اول دختر ایران , نام زیبا برا پسران ,  . اسامی ایرانی . اسم پسر ایرانی . اسم ایرانی . اسامی پسر ایرانی . اسامی . اسامی پسر . اسم دختر ایرانی . اسم ایرانی پسر . اسم اصیل ایرانی پسر . نام پسر ایرانی . اسامی ایرانی پسر . اسم پسرانه ایرانی . نامهای اصیل ایرانی پسر . اسم پسر اصیل ایرانی . نامهای ایرانی . اسم های اصیل ایرانی پسر . اسامی ایرانی . نامهای اصیل ایرانی . نام های ایرانی . اسم پسر ایرانی اصیل . اسامی زیبا . اسامی پسرانه ایرانی . اسم اصیل ایرانی دختر . اسم قشنگ دختر . اسم پسر . اسم دختر اصیل ایرانی . اسم پسرایرانی . اسم های دختر . اسم اصیل ایرانی . اسامی اصیل ایرانی . اسمهای اصیل ایرانی . اسم زیبای پسر . اسم زیبا . اسمهای ایرانی . نام های اصیل ایرانی . اسامی پسرانه . اسامی اصیل ایرانی پسر . نام های پسرانه . اسامی دختر ایرانی . نامهای دخترانه . اسم پسر ایرانی . اسم دختر قشنگ . اسم های ایرانی . اسم دخترانه قشنگ . نامهای پسرانه . اسم ایرانی دختر . اسم ایرانی . اسم پسر قشنگ . نامهای زیبای پسرانه . نامهای پسرانه ایرانی . اسم های اصیل ایرانی . اسم قشنگ پسر . اسم های دخترانه . نام های دخترانه . نامهای ایرانی پسر . اسم های ایرانی پسر . اسامی پسران ایرانی . اسامی زیبای ایرانی . نام های اصیل ایرانی پسرکتاب نامه ی اسم پسرانه , اسم های زیبا , اسم های قشنگ دختر , اسامی پرمعنا , اسم دختر خاص و تک , تمام اسم های دختر , اسامی دختر ایرانی زیبا , نامهای قشنگ دخترانه , فرهنگ اسم اصیل ایرانی , اسامی دخترانه ایرانی , اسم های اصیل ایرانی پسر , اسم زیبای پسر , اسمهای قدیمی مردهای ایرانی , اسامی دو سیلابی دختر .  اسم پسر ایرانی , اسامی ایرانی , اسم ایرانی , نام پسر ایرانی , اسم دختر ایرانی , اسامی پسر ایرانی , اسم دختر به زبان فارسی , نامهای اصیل ایرانی پسر , نامهای ایرانی پسر , اسم های اصیل ایرانی پسرانه , نام های اصیل ایرانی , معنی اسم آبینا , نام های ایرانی , اسامی , اسامی پسر , اسم خاص ایرانی , نام های پسر ایرانی , نامهای زیبای پسران , اسمهای جدید دخترانه ایرانی , قشنگترین اسم دختر , اسامی اسم پسر , اسم های قشنگ و کمیاب پسرونه , اسمهای به روز ایرانی , اسم اصیل ایرانی پسرانه قدیمی , اسم های پسر خیلی قشنگ , اسم های اصیل ایرانی پسر , اسم ایرانی اصیل , اسامی پسر ایرانی  , نام های پسرانه اصیل ایرانی با معنی , اسم های پسرانه ایرانی , نام پسرانه , www.اسمهای اصیل ایرانی , اسم دختر زیبا , زیباترین اسم پسر ایرانی , اسم ایرانی پسر , نامهای زیبا برای پسران , نام ساختمان های ایرانی , اسم پسر اصیل ایرانی , اسمهای دختر ایرانی , اسم دختر جدید ایرانی , اسامی ایرانی , اسم دختر قشنگ , اسما ونام های ایرانی , نامهای اصیل ایرانی , اسم پسراصیل ایرانی , معنی اسم زیبا ی ساناز , اصیل ترین اسامی فارسی , بهترین اسم دختر ایرانی , إسم پسرانه که معنی زیبا دارد , نام های برگزیده ایرانی , اسامی دختران ایرانی , خاص ترین اسم دختر , دانلود اسامی دختران ایرانی , اسامی مردانه , نام شهر و نام پسر , اسمهای پسرانه , اسم کلاسیگ ایرانی برای دختر , آرتا به چه معناست , نام دختران ایرانی , استیکر اسم تیناجون

نظرات (231)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
اسم پسرانه ایرانی شبیه یا هم وزن اسم امیر نیست؟به جز امید
پنج‌شنبه 24 خرداد‌ماه سال 1397 ساعت 03:18 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
هم آهنگ هست همانند :
ایرج
الوند
آرش
سلام،خسته نباشید
میشه لطف کنید اسم پسر بگید که به سمیه یا بهروز بیاد؟
و اینکه بین مهیار و پرهام کدوم قشنگ تر هست،با تشکر
شنبه 19 خرداد‌ماه سال 1397 ساعت 01:10 ق.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
شباهت نام پسرانه به سمیه : سامیار ، سامان ، سام
شباهت نام پسرانه به بهروز : بهراد ، بهزاد ، بهرام

بین اسامی مهیار و پرهام ، بی شک پرهام زیباتر است و ریشه ایرانی و پهلوی باستان دارد.
سلام ببخشید من و همسرم داریم پسردار میشیم.همسرم اصرار به اسم برزین داره و من زیاد خوشم نمیاد.میشه چندتا اسم ایرانی که با ابهت باشه معرفی کنین ممنون میشم.
و بنظرتون برزین اسم قشنگیه؟
شنبه 12 خرداد‌ماه سال 1397 ساعت 01:08 ق.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
برزین هم زیباست .
سه شخصیت در شاهنامه داریم که نام برزین دارند:
برزین (پسر گرشاسپ)، نام فرزند گرشاسپ و نوه جمشید در شاهنامه
برزین (دهقان)، ، نام دهقانی در شاهنامه که سه دختر خویش را به همسری بهرام گور داد
برزین (کسری)، نام یکی از سرداران کسری در شاهنامه

شاهنامه پر است از نامهای زیبا در این سایت هم نام های بسیاری هست که شما باید با گفتگو با همسرتان یکی از آنها را انتخاب کنید.
سلام .لطفا یه اسم بگین که به امیر بیاد
چهارشنبه 2 خرداد‌ماه سال 1397 ساعت 01:30 ق.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
افشین : نام ایرانی

اَگومان : بی گمان

البرز : رشته کوه بلند. نام پهلوانی در شاهنامه

الوند : توانا و تیزپا

امید : نام پدر آذرپات، از نویسندگان نامه دینکرد

امیدوار : نام پسر خواستان دیلمی از سرداران مازیار

اندریمان : کسی که اندیشه اش در پی شهرت و ستایش است

اَنوش : بی مرگ. جاویدان . هم برای دختران و هم پسران بکار می رود آنوش و انوشه

انوشیروان : پاکروان، پادشاه ساسانی
سلام اسم آوید رو همه جا به اسم پسرانه معرفی شده ولی سایت ثبت احوال میزنه یه اسم دخترونه اس می خوام بدونم امکانش هست بعدا به عنوان اسم پسر قبول کنن؟
دوشنبه 31 اردیبهشت‌ماه سال 1397 ساعت 03:25 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
هر چیزی امکان دارد .
به آینده باید امیدوار بود.
یه اسم بگین ڪہ بہ دلسام بیاد البته بجز برسام
یکشنبه 30 اردیبهشت‌ماه سال 1397 ساعت 07:08 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
السا
ساسان
پرهام
مهسا
سام
ساناز
ایا نام کسری ،نام اصیل فارسی است یا عربی؟؟؟؟
یکشنبه 12 فروردین‌ماه سال 1397 ساعت 08:57 ب.ظ
امتیاز: 0 0
ممکنه کمکم کنید اسم جانان رو انتخاب کرده بودم یکی از اقوام زودتر بچه دار شد انتخاب کرد میشه ی اسم قشنگ مثل جانان بگین ساده و شیک و بدون فراوانی
شنبه 4 فروردین‌ماه سال 1397 ساعت 04:33 ب.ظ
امتیاز: 1 2
باسلام وخسته نباشید لطفا یک اسم پسرانه بگین به نازنین زهرا بخوره ممنون
شنبه 28 بهمن‌ماه سال 1396 ساعت 07:01 ب.ظ
امتیاز: 6 3
:بوس
یکشنبه 22 بهمن‌ماه سال 1396 ساعت 07:20 ب.ظ
امتیاز: 1 1
سلام اسم دخترم نازنین زهرا است میخواستم یه اسم برای پسرم انتخاب کنم لطفا راهنمایی کنید ممنون
یکشنبه 15 بهمن‌ماه سال 1396 ساعت 01:03 ق.ظ
امتیاز: 4 2
سلام لطفن یه اسم دختر و پسر بگید که به نرگس یونس بخوره
پنج‌شنبه 5 بهمن‌ماه سال 1396 ساعت 06:42 ب.ظ
امتیاز: 5 2
سلام.اسم پر ابهت پسرونه معرفی کنین لطفا
پنج‌شنبه 14 دی‌ماه سال 1396 ساعت 12:31 ب.ظ
امتیاز: 6 1
سلام اسم پسرم اراد هست ودخترم هستی حالا میخوام بدونم برا پسر اخریم چه اسمی بزارم که قشنگ باشه .البته بگم پیشنهاد فامیل هیراد واریا هستش
یکشنبه 10 دی‌ماه سال 1396 ساعت 11:21 ق.ظ
امتیاز: 5 0
سلام خواستم بپرسم اسم پوین ایرانیه؟معنیش چی میشه؟
آیا هم معنی اسم پویان ....؟
دوشنبه 13 آذر‌ماه سال 1396 ساعت 10:54 ق.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
نخستین بار است واژه "پوین" را می خوانم . به نظر می رسد پروین بوده که "ر" آن جا افتاده است .


پروین
لغت‌نامه دهخدا

پروین . [ پ َرْ ] (اِخ ) شش ستاره است یک به دیگر خزیده مانند خوشه ٔ انگور. (التفهیم بیرونی ). چند ستاره ٔ کوچک باشد یکجا جمع شده در کوهان ثور و آنرا بعربی ثریا خوانند و نام منزلی است از جمله ٔ 28 منزل قمر و بعضی گویند این ستاره ها دنبه ٔ حمل است نه کوهان ثور و اول اَصح است . (برهان قاطع). شش ستاره ٔ کوچک که با هم مجتمعاند و در ایام زمستان از اول شب نمایان باشند. (غیاث اللغات ). پروین را بعربی ثریا، هم چنین النجم گویند. در منظومه ٔ ستاره های برج ثور دو گروه ستاره موجود است که یکی همین پروین است و به یونانی پله ایادس گفته اند یعنی انبوه که ثریا بعربی هم همان معنی را دارد و از ستاره های شفاف ثریا یکی را هادی النجم و دیگری را تالی النجم وسومی را که از پشت سر اینها می آید دبران گویند. گروه دوم را به مناسبت ستاره ٔ شفاف بزرگ آن بعربی الفنیق (شتر نر، حیوان نر) و ستاره های اطراف آن را القلاص (شتران کوچک ) و به یونانی هیادس گفته اند. پروین چند ستاره ٔ خرد باشد نزدیک هم و مردم آن را بیکدیگر بسیار نمایند چه گویند بر اجتماع دلالت دارد برخلاف بنات النعش که بر تفرقه دلیل کندو بدین سبب به یکدیگر ننمایند. (صحاح الفرس ). پرو. پروه . پَرَن . پَرَند. نرگسَه . نرگسه ٔ چرخ . نرگسه ٔ سقف لاجورد. رفه . رمه . و رجوع به ثریا شود :
هست پروین چو دسته ٔ نرگس
همچو بنات نعش رنگینان .

فیروز مشرقی (از فرهنگ رشیدی ).

ستاره چو گل گشت و گردون چو باغ
چو پروانه پروین و مه چون چراغ .

فردوسی .

در و دشت گفتی که زرین شده ست
کمرها ز گوهرچو پروین شده ست .

فردوسی .

بت آرای چون او نبینی بچین
بر او ماه و پروین کنند آفرین .

فردوسی .

دو لشکر بناگه بهم باز خورد
به پروین برآمد خروش نبرد.

فردوسی .

وز آنروی لشکر سوی چین کشید
سر نامداران به پروین کشید.

فردوسی .

ازینسان یکی شارسان ساختم
سرش رابه پروین برافراختم .

فردوسی .

جهان گشت چون روی زنگی سیاه
نه خورشید پیدا نه پروین نه ماه .

فردوسی .

کسی کش پدر ناصرالدین بود
سر تخت او تاج پروین بود.

فردوسی .

سزد که پروین بارد دو چشم من شب و روز
کنون کز این دو شب من شعاع برزد پرو.

کسائی .

با سماع چنگ باش از چاشتگه تا آن زمانک
بر فلک پروین پدید آید چو سیمین شفترنگ .

عسجدی .

وز تپانچه زدن این دو رخ زراندودم
آسمان گون شد و اشکم شده چون پروینا.

عروضی .

بجای نعل نوَمَه بسته برپای
بجای دُرّ پروین بفتَه بر بش .

اسدی .

نادان اگر نیاید پیشم عجب چه داری
پروانه چون برآید هرگز بچرخ پروین .

ناصرخسرو.

آنگه یقین بدان که برون آید
از کوه تن بجای گهر پروین .

ناصرخسرو.

چشم و دهن و دو بینی و گوش
پروین تو است خود همی بین .

ناصرخسرو.

صبح را بنگر پس پروین بدان ماند درست
کز پس سیمین تذروی بسدین عنقاستی .

ناصرخسرو.

پروین چو هفت خواهر خود دایم
بنشسته اند پهلوی یکدیگر.

ناصرخسرو.

پروین بجای قطره ببارد ز میغ
گر میغ بگذرد ز بر برزنش .

ناصرخسرو.

جمع برآمد همی شکوفه چو پروین
باز شود چون بنات نعش پریشان .

عثمان مختاری .

آن قوم که بودند پراکنده تر از نعش
گشتند فراهم ز سخای تو چو پروین .

سنائی .

گاویست در آسمان سنامش پروین
یک گاو دگر نهفته در زیر زمین
چشم خردت گشای ای مرد یقین
زیر و زبر دو گاو مشتی خر بین .

خیام .

که تا مهد بر پشت پروین کشم
بیاد شه آن جام زرین کشم .

نظامی .

همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت
وانچه در خواب نشد چشم من و پروین است .

سعدی .

بتابد بسی ماه و پروین و هور
که سر برنداری ز بالین گور.

سعدی (بوستان ).

اگر خود روز را گوید شب است این
بباید گفت آنک ماه و پروین .

سعدی (گلستان ).

مگر پروین نماید بر سواد شب که این خازن
بروی نطع مشکین ریخت مشت لولوءلالا.

نظام استرابادی .

گه ز پروینْش چون بنات النعش
جمع دشمن همه پریشان باد.

خوب بودن
یکشنبه 12 آذر‌ماه سال 1396 ساعت 07:30 ب.ظ
امتیاز: 1 0
سلام چرا اسمای جدید نذاشتین
شنبه 11 آذر‌ماه سال 1396 ساعت 09:30 ق.ظ
امتیاز: 1 0
پاسخ:
شما اگر اسم تازه ی سراغ دارید برایمان بازنشر کنید
سلام
اسم ویهان خوب هست؟
جمعه 10 آذر‌ماه سال 1396 ساعت 01:34 ق.ظ
امتیاز: 1 1
پاسخ:
زیباست

اسم: ویهان
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
(تلفظ: vihān)
معنی: بهان، نیکان، (در زبان پهلوی)
نام یکی از دانشمندان پارتی در دوره اشکانیان
سلام خسته نباشید اسم دخترم آیداست می خواستم اسم پسرمو از بین آراد آرمان رادین آدرین یکیشو انتخاب کنم ممنون میشم نظرتونو بگید اگه اسمه دیگه ای هم به آیدا بیاد بهم بگین در ضمن اسم خودم اکبر واسم همسرم الهه هست مرسی
سه‌شنبه 30 آبان‌ماه سال 1396 ساعت 03:26 ب.ظ
امتیاز: 3 0
پاسخ:
"آراد" زیباست
سلام ببخشین اسم پسرونه ای که به مسلم محسن بخوره چیه راهنمایی کنین بیزحمت
دوشنبه 15 آبان‌ماه سال 1396 ساعت 02:22 ق.ظ
امتیاز: 1 0
پاسخ:
منوچهر
مهرگان
مهرداد
مهریار
مهرزاد
ماهان
ماندگار
میخاستم بدونم اسم الهه ایرانی هست یا ن
خیلیا میگن عربی ولی اطلاعاتی ک خودم دارم ایرانیه
یه اسم پسر هم بگید که به الهه بیاد
سه‌شنبه 2 آبان‌ماه سال 1396 ساعت 09:46 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
معنی الهه در لغت نامه دهخدا
التة. [ اُ ت َ ] (ع اِ) عطیه ٔ قلیل. (منتهی الارب ). || سوگند دروغ ببر گذاشته. (منتهی الارب ). یمین غَموس (اقرب الموارد).

معنی الهه به فارسی
الهه
خدایان، جمع اله به معنی معبود
۱ - ( مصدر ) پرستش کردن ۲ - موئ نث (اله) ربه النوع . توضیح این کلمه را با( آلهه) نباید اشتباه کرد .
بمعنی معبودیت

اردلان
اردشیر
ارشک
امید
اروند
اسم من مجید هس،اسم پسرم چی باشه بهش میاد.لطفا چند تا بگین
چهارشنبه 26 مهر‌ماه سال 1396 ساعت 10:15 ق.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
مهرداد
بهراد
منوچهر
اسم خودم حبیب اسم خانومم پریسا ی اسم پسرونه خوب که به دوتا اسموم بیاد لطف کنید بگید ممنون میشم
شنبه 22 مهر‌ماه سال 1396 ساعت 12:37 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
پارسا ، پاکمهر ، پرویز
سلام
لطفا اسم پسر خاص و شیک پیشنهاد بدین
ممنون
پنج‌شنبه 20 مهر‌ماه سال 1396 ساعت 12:10 ب.ظ
امتیاز: 1 2
پاسخ:
هوشنگ : پسر سیامک پسر کیومرث، دومین پادشاه پیشدادی
هومان : از نام های برگزیده
سلام لطفا ی اسم پسر بگین ک ب سعید و وحید بیاد
جمعه 14 مهر‌ماه سال 1396 ساعت 08:13 ب.ظ
امتیاز: 0 1
پاسخ:
سورن : دلیر و پهلوان ، توانا
سیامک : نام پسر کیومرث در شاهنامه
سیاوش : نام پسر کیکاووس
سیروس : نام کورش به پیکره دیگر
سلام نام آستیاگ درست هست یا آستیاک؟؟
پنج‌شنبه 13 مهر‌ماه سال 1396 ساعت 12:27 ق.ظ
امتیاز: 1 0
پاسخ:
به هر دو گونه نوشته می شود .
"آستیاگ" و یا "آستیاک" و یا "اژی دهاک" به معنی : مار افسانه ای بزرگ ، نام یکی از صورت های فلکی و نام آخرین پادشاه ماد است
سلام وقت بخیر
اسم دخترم ایران هست. اسم پسر که به اسم دخترم بیاد لطفا چند نمونه بگید. سپاس
دوشنبه 10 مهر‌ماه سال 1396 ساعت 05:02 ب.ظ
امتیاز: 2 0
پاسخ:
آریا ، آرین ، آرمان ...
نام نادیا به هیچوجه فارسی و ایرانی نیست.... و ریشه این اسم فرانسوی و روسی هست و این نام در کشور اوکراین بسیار است و به معنی امید و آرزوست
جمعه 7 مهر‌ماه سال 1396 ساعت 04:42 ب.ظ
امتیاز: 1 3
پاسخ:
نام های زیادی هستند که در کشورهای گوناگون بکار گرفته می شوند و مطلق نمودن آنها به یک کشور و یا چند کشور خاص درست نیست . همانند نام "شادی" که در ایران به معنای سرور است و در هندوستان به معنای عروسی ...
چنانچه پیشتر هم نوشته ام :
"نادیا" نام و اسمی ایرانی است به معنای زن نامیرا و انسان شاداب و بی زمستان است (( نا+دی+ا )) بخش "دی" آن نخستین و سردترین ماه زمستان است و هنگامیکه "نا" در آغاز آن قرار می گیرد گویای جاودانگی دارنده این نام زنانه است. نادیا در زبان کردی به مفهوم فریاد است. در زبان یونانی به مفهوم آرزو است و در زبان عربی به معنایی ندا و صدا کننده .
درود
خسته نباشید من تو لیست شما اسم ارشاویر رو ندیدم بی زحمت میشه در موردش یکم توضیح بدین
سه‌شنبه 28 شهریور‌ماه سال 1396 ساعت 11:34 ق.ظ
امتیاز: 2 0
پاسخ:
آرشاویر نامی ایرانی و از ریشه زبان پهلوی است ، پسرانه است، به مفهوم مرد برگزیده ، آرشاویر نام هفتمین پادشاه اشکانی ایران نیز می باشد.

معنی اسم آرشاوین
معنی اسم توسکا
معنای نام آرشاویر
آشاویر به معنی چیست ؟
سلام خسته نباشید دودختر دارم بنام زینب وزهرا اسم پسر میخوام به اینا بیاد
سه‌شنبه 28 شهریور‌ماه سال 1396 ساعت 02:39 ق.ظ
امتیاز: 3 1
سلام خسته نباشید . من هر چقدر گشتم هیچ منبع معتبری برای اسم اژمان پیدا نکردم نه در (فرهنگ نام سخن) ونه در(گنجینه نام های ایرانی).به گزارش ایسنا هم این اسم از طرف ( فرهنگستان زبان و ادب فارسی) رد شده .من به زودی پسرم به دنیا میاد لطفا اگه میشه ی منبع برای این اسم ذکر کنید. با تشکر
شنبه 18 شهریور‌ماه سال 1396 ساعت 09:35 ب.ظ
امتیاز: 1 2
پاسخ:
با یک سرچ ساده در اینترنت می بینیم که مجموعه های زیادی با این اسم در حال فعالیت هستند . پس نمی تواند من در آوردی باشد. کتابهای اسم بسیار هستند باید در آنها پژوهش کنید تا به نتیجه مطلوب برسید .
پیوند درباره این واژه :
https://mamasite.ir/fa/babyname/120422/آژمان
https://rubanmag.com/nomen/388
سلام خسته نباشید . من هر چقدر گشتم هیچ منبع معتبری برای اسم اژمان پیدا نکردم نه در (فرهنگ نام سخن) ونه در(گنجینه نام های ایرانی).به گزارش ایسنا هم این اسم از طرف ( فرهنگستان زبان و ادب فارسی) رد شده .من به زودی پسرم به دنیا میاد لطفا اگه میشه ی منبع برای این اسم ذکر کنید. با تشکر
شنبه 18 شهریور‌ماه سال 1396 ساعت 09:32 ب.ظ
امتیاز: 0 0
سلام خسته نباشید . هر چقدر گشتم هیچ منبع معتبری برای اسم اژمان پیدا نکردم.نه توی (گنجینه نام های ایرانی)بود نه توی(فرهنگ نام سخن).به گزارش ایسنا هم از نظر ( فرهنگستان زبان و ادب فارسی)رد شده .پسرم به زودی به دنیا میاد .میخوام اسمشو بزارم اژمان ولی ایا اسمش من در اوردی نیس؟ ممنون میشم اگه پاسخ بدین.
شنبه 18 شهریور‌ماه سال 1396 ساعت 09:21 ب.ظ
امتیاز: 2 0
سلام اسم همسرم احسان،،اسم پسر که به اسم شوهرم بیاد میخوام ممنون
جمعه 10 شهریور‌ماه سال 1396 ساعت 03:44 ق.ظ
امتیاز: 3 0
پاسخ:
ایرج
اهورا
امید
سلام خسته نباشید
لطفا چند اسم پسر و دختر که به نام (هاتف) نزدیک باشند بگید
و اینکه نام دخترم مبینا هست میخوام به هردو شبیه باشه
آیا هانا اسمی ایرانیه؟
پنج‌شنبه 12 مرداد‌ماه سال 1396 ساعت 09:35 ب.ظ
امتیاز: 5 0
سلام
اسم پسرونه که به یلدا بیاد،پیشنهاد همسرم ایلیا هست منتها همه در زمان مجردی ایشون رو به اسم ایلیا میشناختن و اینکه اسم هنری و مستعارشم ایلیاست و میخوام تکراری نباشه
جمعه 6 مرداد‌ماه سال 1396 ساعت 04:43 ب.ظ
امتیاز: 4 0
پاسخ:
ایلیا نامی ایرانی نیست
سلام اسم پسرانه که به نوا بیاد
خودم پیشنهادم نیکان و نیهاد ولی همسرم ناشا و ناوین میشه سریعتر نظرتون رو بفرمایید
دوشنبه 2 مرداد‌ماه سال 1396 ساعت 11:17 ب.ظ
امتیاز: 1 1
پاسخ:
نیکان و ناشا خوب هستند
فکر می کنم نیکان بهتر باشه چون ناشا هر چند اسم پسرانه است اما دخترانه و یا پسرانه بودنش بین مردم عادی چندان مشخص نیست . و احتمال داره در آینده از این رو فرزند شما در جامعه دچار مشکل شود.
نامهای :
نامور
نامدار
هم زیبا هستند
من معنی اسمم را میخواهم. ممنون
یکشنبه 1 مرداد‌ماه سال 1396 ساعت 05:40 ب.ظ
امتیاز: 3 2
پاسخ:
نام "کیخسرو " ایرانی و دارای دو بخش کی + خسرو است کی (پادشاه) و خسرو (مهتر و بلند مرتبه) و در شاهنامه کیخسرو فرزند سیاوش بود سیاوش فرزند کاووس پادشاه ایران بود که به توران تبعید شده و با فرنگیس دختر افراسیاب پادشاه توران ازدواج نمود فرنگیس مادر کیخسرو است. سیاوش به ناحق در توران بدست سربازان افراسیاب کشته شد کیخسرو به کمک گیو پهلوان ایرانی و فرزند گودرز به ایران بازگشت و به پادشاهی رسید.
سلام برای فامیل میدانی چه اسم پسرانه ای مناسبه؟
از بین اسم های مانی_آراد-اروین(ervin)-رایان-سامیار-آدرین-مهراد-سام-مهرسام-آرتان-ویهان-ارمیا_پندار
بنظرتون قشنگه انتخاب کنم؟
غیر اینها اسم قشنگ پیشنهاد بدین
یکشنبه 1 مرداد‌ماه سال 1396 ساعت 08:43 ق.ظ
امتیاز: 6 2
پاسخ:
نامهایی که نوشته اید همه زیبا هستند بجز "مانی" که نام نقاش چینی بود . آراد ، مهرسام و سامیار بسیار زیبا هستند
سلام اسم دخترم آنیسا هست میشه یه اسم ایرانی قدیمی برای پسرم انتخاب کنین
چهارشنبه 28 تیر‌ماه سال 1396 ساعت 06:30 ب.ظ
امتیاز: 4 1
پاسخ:
آبتین
آذرنوش
آرتمیس
ارشا
دوستان اسم ایلیا خوبه به نظرتون؟؟؟
سه‌شنبه 27 تیر‌ماه سال 1396 ساعت 03:46 ب.ظ
امتیاز: 3 4
سلام اسم اصیل ایرانی به معنی تکیه گاه، همدم مادر چه اسم هایی هست؟؟
شنبه 17 تیر‌ماه سال 1396 ساعت 11:27 ب.ظ
امتیاز: 1 2
با سلام اسم پسر که به داود بیاد
چهارشنبه 14 تیر‌ماه سال 1396 ساعت 05:37 ب.ظ
امتیاز: 1 0
پاسخ:
دارا ، داریوش ، فربد ، دانا ، دامون
سلام توی لیست شما اسم دختر به نام ژالین رو نگذاشتین
یکشنبه 11 تیر‌ماه سال 1396 ساعت 09:31 ب.ظ
امتیاز: 2 3
برای رها
ایلیا اسم قشنگیه
یکشنبه 4 تیر‌ماه سال 1396 ساعت 09:44 ق.ظ
امتیاز: 4 1
پاسخ:
سلام دوستان از بین این دو اسم ایلیا،امیرطاها کدومش بهتره??
شنبه 27 خرداد‌ماه سال 1396 ساعت 01:47 ب.ظ
امتیاز: 4 0
پاسخ:
سلام خدمت دوستان وسروران گرامی :

لطفا کمک کنید اسم پسرم رو چی بزارم . . ؟

1- ایرانی اصیل باشد و فراوانی نداشته باشد . . .
پنج‌شنبه 18 خرداد‌ماه سال 1396 ساعت 03:22 ب.ظ
امتیاز: 5 1
پاسخ:
گیو (پهلوان اساطیری ایران زمین) فرزند گودرز... پهلوان بزرگ درون شاهنامه
کیخسرو (فرزند سیاوش)
سه‌شنبه 19 اردیبهشت‌ماه سال 1396 ساعت 10:45 ب.ظ
امتیاز: 3 1
پاسخ:
برخی از واژه هایی که خوانندگان وبلاگ آنها را جستجو نموده اند :
اسامی ایرانی . اسم های اصیل ایرانی پسر . اسم پسر ایرانی اصیل . اسم دختر خاص و تک . اسم ایرانی . اسم ایرانی پسر . اسامی پسر . اسم پسر ایرانی . اسامی زیبا . اسم پسر جدید و امروزی . اسم پسراصیل ایرانی . اسم اصیل ایرانی . اسم زیبای پسر . اسامی تاریخی پسر . اسم پسر تک و خاص . اسم پسر فارسی اصیل . اسم های خاص . اسم دختر تک و قشنگ . اسم پسر خاص و تک . اسامی . نام پسر . اسامی خاص و زیبا . نام های نیک پسرانه . اسامی ایرانی اصیل پسر . اسم پسرایرانی . اسامی زیبای پسرانه . اسم های خاص ایرانی . اسم های پسر اصیل ایرانی . اسمهای اصیل پسرانه ایرانی . اسم پسر لبنانی . نام های هم وزن . اسم پسر زیبا . نامهای اصیل ایرانی پسر . نام پسر فارسی . اسامی پسر ایرانی . اسم دختر جدید و قشنگ . اسم ایرانی . اسم پسرانه ایرانی . کتاب اسم دخترانه . معنی اسم یاحا . جدید ترین اسم های دخترانه ایرانی . اسم های پسرانه ایرانی . نام های اصیل ایرانی پسر . اسم های هم وزن . اسم دختر تک و خاص . اسم پسر اصیل و تک باشه . اسمهای زیبا . اسم نوزاد تاریخی . اسامی اصیل ایرانی دخترانه . نام های‌اسطوره ای‌‌‌ ایرانی زنانه . اسم ایرانی دختر میخوام . اسم های خاص پسر . اسم دختر که به سروا بیاد . اسم دختر سنگین . اسم پسر ایرانی . اسم خاص . اسم پسرفارسى . ایا اسم بهناز اسمی قدیمی است . اسم پسر جدید . یاحا اسم دختریاپسر
سلام یه اسم ک به ایرین بخوره و اسم پسر باشه ممنون میشم بگین
یکشنبه 17 اردیبهشت‌ماه سال 1396 ساعت 01:11 ب.ظ
امتیاز: 3 4
پاسخ:
رادین ، رامین ،
اسم مورد علاقه از لیس فرزام فردین فرزاد کیهان
سه‌شنبه 12 اردیبهشت‌ماه سال 1396 ساعت 10:03 ق.ظ
امتیاز: 7 4
پاسخ:
دختر : فرزانه
پسر : فرهاد
1 2 3 4 5 >>