X
تبلیغات
سامانه پیام کوتاه

اسامی ایرانی

نام های اصیل پسران ایران

الف

آبادان : خرم و باصفا

آبتین : نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی

آبدوس : نام یکی از درباریان اردوان سوم اشکانی

آبستا : اوستا

آتروپات : نام والی آتروپاتن(آذرآبادگان)

آترین : نام پسر اوپدرم در زمان داریوش بزرگ

آتش : فروغ و روشنایی

آخشیج : نماد، عنصر

آدُر : آذر، آتش

آدُرباد : نام موبد موبدان دوران شاپور

آذر بُرزین : نام موبدی بوده

آذر بُرزین : نام موبدی بوده

آذرآیین : نام پسر آذرساسان

آذرافروز : نام پسر مهرنوش پسر اسفندیار

آذرباد : نام موبد موبدان روزگار شاپور دوم

آذربُد : نام پسر هومت که نوشتن نامه دینکرد را به انجام رساند

آذربود : موبدی در زمان یزدگرد

آذرپَژوه : پسر آذرآیین پسر گستهم نویسنده کتاب گلستان دانش

آذرپناه : نام یکی از ساتراپ آذرآبادگان

آذرخش : صاعقه، برق

آذرفر : در اوستا به دارنده فرآذر

آذرکیوان : از موبدان بزرگ شیراز در روزگار حافظ

آذرمهر : نام موبدی است در زمان کواد

آذرنوش : در اوستا به دوست‌دار فرهنگ

آذین : زیور، نام فرمانده لشکر بابک خرمدین

آراستی : نام عموی زرتشت و پدر میدیوماه

آرتمیس : نام فرمانده نیروی دریایی خشایارشاه از دودمان هخامنشیان

آرتین : نام هفتمین پادشاه ماد

آرش : پهلوان و یکی از بهترین تیراندازان ایرانی

آرمان : آرزو، خواسته

آرمین : آرامش، آسودگی

آریا : اصیل و آزاد ، فرمانده ارتش ایران در روزگار کورش

آریامن : نام فرمانده ناوگان خشایار شاه

آریامنش : نام پسر داریوش

آریامهر : دارنده مهر ایران

آرتاباز: از نامهای برگزیده

آریوبَرزَن : دلاور و پهلوان. سردار داریوش سوم

آزاد : نام بهدینی که در فروردین یشت ستوده شده

آزاد منش : راد، جوانمرد، دارنده خوی آزادگی

آزادمهر : از نام های برگزیده

آژمان : بی زمان

آسا : نام پدر بهمن که در چکامه از او یاد شده

آستیاک : نام چهارمین و آخرین پادشاه ماد

آونگ : آویخته، نگهدارنده

آویز : آویختن، نگهداری

آیریک : نام نیای یازدهم اشوزرتشت

اَبدَه : بی آغاز

اَبیش : بی رنج

اپرنگ : نام پسر سام

اَپروَند : دارنده بلندی و شکوه یا فرهمند

اَپروَیژ : پیروزمند و شکست ناپذیر . نام خسرو دوم پادشاه ساسانی

اَپیوه : نام پسر کیقباد نخستین پادشاه کیانی

اَترس : دلیر، بی ترس

اَرتان : راستگو. نام پسر ویشتاسب

ارج : ارزنده. نام یکی از نیاکان زرتشت

ارجاسب : اوستایی آن یعنی دارای اسبان پرارزش

ارجمند : با ارزش

ارد : نام چند پادشاه اشکانی و بزرگترین فیلسوف جهان امروز حکیم ارد بزرگ

اردشیر : نام پادشاه هخامنشی و ساسانی

اردلان : از واژه ارد ایرانی است

اردوان : در اوستا ، پشتیبان راستی و درستی است

ارژنگ : نام سالار مازندران

ارشا : راست و درست

ارشاسب : دارنده اسبهای نر

اَرشام : پسر عموی داریوش بزرگ

اَرشان : نام نیای داریوش بزرگ

ارشک : نام نخستین پادشاه اشکانی

اَرشَن : نام برادر کاووس

اروتَدنر : نام پسر میانی اشوزرتشت. فرمان گذار

اروَند : شریف- نجیب. نام پدر لهراسب

اُزیرن : گاه پسین

اسپاد : دارنده سپاه نیرومند

اسپنتمان : نام خانوادگی و یکی از نیاکان اشوزرتشت

اسپهبُد : نام پدر بزرگ خسرو انوشیروان

اسفندیار : نام پسر کی گشتاسب کیانی و برادر پشوتن

اشا : راستی ، درستی ، راه خوشبختی

اشاداد : داده پاکی و پارسایی

اشتاد : راستی

اشکان : نام سومین نیای پاکر

اُشهن : گاه سپیده دم، آغاز روشنایی

اَشوداد : نام برادر هوشنگ پیشدادی

اشوفْرَوَهَر : پاکروان

اشومنش : پاک منش

افروغ : روشنایی و فروغ. از مفسران اوستا در زمان ساسانیان

افشین : نام سردار ایرانی

اقاقیا : درختی با گل های سپید

اَگومان : بی گمان

البرز : کوه بلند. نام پهلوانی است

الوند : توانا و تیزپا

امید : نام پدر آذرپات، از نویسندگان نامه دینکرد

امیدوار : نام پسر خواستان دیلمی از سرداران مازیار

اندریمان : کسی که اندیشه اش در پی شهرت و ستایش است

اَنوش : بی مرگ. جاویدان . هم برای دختران و هم پسران بکار می رود آنوش و انوشه

انوشیروان : پاکروان، پادشاه ساسانی

اَهنَوَد : رهبری و فرمانداری . نخستین بخش از سروده گات‌ها

اهورا : هستی بخش، خداوند

اوتانا : نام یکی از یاران داریوش

اَوَخشیا : بخشاینده

اَوَرداد : از سرداران کورش بزرگ

اَوَرکام : نام پسر داریوش هخامنشی

اورمزدیار : خدایار، یاور اهورا

اَُورنگ : تخت پادشاهی . نام فرستاده پادشاه کشمیر به یمن

اُوژن : زننده و شکست دهنده دشمن

اوس : در اوستا به چم دارنده چشمه ها

اوستا : دانش، کتاب دینی

اوستانَه : نام سردار سغد در زمان هخامنشی

اوشَه : بامداد و سپیده در اوشهین گاه

اوشیدر : پروراننده قانون مقدس

ایدون : اینچنین، اینگونه

ایران پناه : از نام های برگزیده

ایرانپور : از نام های برگزیده

ایرانشاه : نام یکی از بزرگان ایران

ایرانمهر : روشنایی ایران

ایرج : یاری دهنده آریایی ها

ایزد : ستایش و ستودن

ایزدیار : یاور ستودنی

ایسَدواستَر : خواستار کشتزار و آبادکننده. بزرگترین پسر اشوزرتشت

ب

بابک : نام پسر ساسان در زمان اشکانیان

باتیس : نام دژبان غزه در هنگام داریوش سوم

بادرام : کشاورز

باربُد : نام نوازنده و رامشگر نامی زمان خسرو پرویز

بامداد : نام پدر مزدک

بامشاد : نام نوازنده. نامی در روزگار ساسانیان

بامگاه : هنگام بامداد

بایگان : نگهدارنده

بخت آفرین : نام پدر هیربد شهریار

بَختیار : از فرزندان رستم در روزگار خسرو پرویز

بَخشا : از نام های روزگار هخامنشیان

بَدخشان : لعل

بدره : بهره. نام یکی از سرداران خشایار شاه

بَرازمان : بلند اندیشه

بَردیا : نام پسر کوچک کورش

بُرزو : بلندبالا. نام پسر سهراب

بُرزویه : نام رییس پزشکان شاهی در روزگار خسرو

بَرسام : نام یکی از سرداران یزدگرد ساسانی

بَرَسم : شاخه های گیاهی

بَرِشنوم : پاک و تمیز

بَرمک : نام وزیر شیروی ساسانی

بُزرگمهر : نام مهین دستور انوشیروان دادگر

بَگاداد : نام یکی از سرداران ایرانی روزگار هخامنشی

بَگاش : نام یکی از سرداران هخامنشی

بلاش : نام نوزدهمین پادشاه ساسانی

بُندار : دارنده اصل و بنیاد

بُنشاد : شاد بنیاد

بَهاوند : در اوستا به چم وهوونت دارنده نیکی

بِهراد : نیکی بخش

بهرام : فتح و پیروزی است. نام پهلوانی در شاهنامه

بَهرامشاه : نام یکی از دانشمندان و عارفان زرتشتی

بِهروز : روزگار نیک و خوش

بِهزاد : نام یکی از پهلوانان ایران پسر پیل زور

بِهمرد : از نام های برگزیده

بهمن : نیک منش. نام پسر اسفندیار

بهنام : نیک نام

بوبار : دارنده زمین. نام کشاورزی در زمان خشایار

بوجه : رهایی یافته. نام یکی از بزرگان هخامنشی

بوخشا : رستگار

بیژن : نام پسر گیو

پ

پارسا : پرهیزکار

پاساک : نام برادر زاده داریوش بزرگ

پاکدین : دین درست، دین پاک

پاکروان : پاک باطن، نیک نفس

پاکزاد : پاک نژاد، نجیب

پاکمهر : از نام های برگزیده

پالیز : کشتزار

پَتَه مانی : دادگستر

پدرام : نام نبیره سام. درود، شادباش

پرچم : درفش

پَرنگ : نام پسر سام

پرهام : از نام های برگزیده

پرویز : شکست ناپذیر و پیروزمند. کنیه خسرو دوم ساسانی

پَریبُرز : بلند بالا، نام پسر کیکاووس

پژدو : نام نیای اشوزرتشت، بهرام پژدو از چکامه سرایان نامی زرتشتی

پژمان : از نام های برگزیده

پَشَنگ : نام برادر زاده فریدون پیشدادی

پشوتَن : پیشکش کننده تن یا فداکار

پوروشسب : دارنده اسبان زیاد پدر اشوزرتشت

پوریا : نام یکی از پهلوانان ایران

پولاد : نام پسر آزادمرد پسر رستم

پویا : جوینده

پویان : پوییدن

پیروز : پادشاه ساسانی

پیروزگر : پیروز، کامیاب

پیشداد : نخستین قانون گذار، بنیانگذار عدل و دادگری

پیلتَن : پهلوانی بوده از فرزندان رستم زال

پیمان : مهر، عهد

ت

تاژ : برادر هوشنگ پیشدادی

تخشا : کوشنده

تَسو : واحد زمان

تکاپو : جستجو

تَنسِر : نام موبد موبدان روزگار اردشیر بابکان

تَهماسب : از بزرگان ملک داراپادشاه ایران

تَهمتَن : بزرگ پیکر

تهمورس : دلیر و پهلوان. نام دومین پادشاه پیشدادی

توانا : نیرومند، زورمند

تور : نام پسر شاه فریدون

تورج : دلیر و پهلوان

توس : نام پسر نوذر یکی از پهلوانان نامی ایران

تیرداد : بخشنده تیر. نام دومین پادشاه اشکانیان

تیس : نام درختی است

تیگران : نام یکی از سرداران خشایار شاه

ج

جان‌پرور : نشاط انگیز

جانان : دلیرو زیبا

جاوید : نام پدر اردشیر یکی از بهدینان خراسان

جم : مخفف جمشید

جمشید : از پادشاهان پیشدادی

جهانگیر : نام پسر رستم زال پهلوان نامی ایران

چ

چالش : با ناز و غرور

چالیک : از بازی‌های کودکان

چلیپا : گردونه مهر

چوگان : ابزار بازی قدیمی

چینوَد : چگونه زیستن

خ

خدابخش : از نام های برگزیده

خداداد : از نام های برگزیده

خدایار : از نام های برگزیده

خدیو : بلند جایگاه، سرور

خردمند : نام یکی از پیروان دستور آذرکیوان

خرم : شادمان، خوش

خسرو : نیک آواز. نام پادشاه ساسانی

خشاشه : از سرداران ایرانی در دورة پادشاهی شاه گشتاسب

خشاشه : از سرداران ایرانی در دوره پادشاهی شاه گشتاسب

خشایار : شاه دلیر و مردمنش

خشنود : شاد، شادمان، خوشحال

خورسند : راضی

خوش‌منش : نیک نهاد

خوشنام : درستکار، نیکنام

خُونیرِث : نام یکی از هفت کشور زمین

د

داتَه : دادگری، قانون

دادار : دادگر، عادل

دادبان : نگهبان قانون

دادبه : قانون خوب

دادبه : قانون خوب.پسر دادگشنسب که نامه تنسر را به تازی برگردانده

دادپویه : از شاگردان موبد کیخسرو پور آذرکیوان

دادجو : جوینده عدل و داد

دادخواه : خواستار عدل و داد

دادرس : دادرسنده

دادفر : از نام های برگزیده

دادمهر : از نام های برگزیده

دادنام : از نام های برگزیده

دادوَر : دادگر، عادل

دارا : دارنده، نام نهمین پادشاه کیانی

داراب : نام پسر بهمن، هشتمین پادشاه کیانی

داریوش : نام سومین شاهنشاه هخامنشی

داژو : سوخته، داغ

دانا : هوشیار، آگاه

داور : نام موبدی است

دَریز : نام داماد داریوش بزرگ

دَسَم : فرمانده ده تن سرباز

دلاور : دلیر، قهرمان

دماوند : نام سرداری درزمان ساسانیان

دهناد : از نام های برگزیده

دینشاه : یاور و سرور دین

دینیار : یاری دهنده دین

دیهیم : کلاه پادشاهی

ر

راتین : بخشنده. یکی از سرداران اردشیر دوم

راد : بخشنده

رادمان : سخاوتمند . نام سپهدار خسرو پرویز

رادمهر : مهربخش. نام سردار داریوش سوم

رادین : بخشندگی

رازقی : گل سپید، گونه‌ای انگور

رامتین : نام چنگ نواز نامی خسروپرویز

رامیار : کسی که ایزدرام(شادمانی) یاور اوست

رامین : نام یکی از فرزندان کیخسرو

رپیتون : گاه نیمروزی

رَتوشتَر : نام برادر بزرگتر اشوزرتشت

رَتوناک : دارای بزرگی و سروری یکی از بزرگان هخامنشی

رَخشان : تابان، از سرداران داریوش

رَزین : واژه پهلوی به چم زورمند

رَسام : نام پیکار نگار بهرام گور

رستم : بالش و روینده. پسر زال پهلوان نامی ایران

رشن : نام یکی از مفسران اوستا

رَشنُو : ایزد دادگری و آزمایش

رشنواد : نام سپهدار همای بهمن

رَنگوشتَر : نام برادر بزرگ اشوزرتشت

رها : آزاد

رُهام : نام یکی از پهلوانان ایرانی. پسر گودرز

رهی : آزاد، رها

روزبِه : نام وزیر بهرام گور

روشاک : نام یکی از سرداران ایرانی در جنگ اسکندر

روشن : تابان ، درخشان

رویین تن : نام دیگر اسفندیار پسر گشتاسب کیانی

ریوند : میوه ریواس

ز

زادان : نام پدر شهریار از زرتشتیان کازرون

زال : نام پدر رستم

زامیاد : نگهبان زمین

زروان : نام خوانسالار انوشیروان ساسانی

زَریر : دارنده جوشن زرین

زَم : نام یکی از پسران غباد ساسانی

زنگه : از پهلوانان ایرانی در دوره کاووس شاه کیانی

زَهیر : نام یکی از سرداران شاه کیخسرو کیانی

زَواره : پهلوانی ایرانی. نام پسر زال و برادر رستم

زوپیر : یکی از همدستان داریوش بزرگ در جنگ بابل

زیار : نام پدر مردآویچ

زیگ : راه ستاره شناسی

ژ

ژاماسب : نام شوهر پورچیستا جوانترین دختر اشوزرتشت ژوپین : نام پسر کیکاووس

ژیان : از نام های برگزیده

س

ساسان : نام پدر بزرگ اردشیر بابکان

سالار : پدر زال، پسر نریمان

سام : بهدینی از خاندان گرشاسب

سامان : نام بزرگ زاده بلخ

سَپْرَنگ : نام پسر سام

سِپنتا : مقدس، ورجاوند

سپند : ورجاوند و مقدس. اسفند

سِپِهر : آسمان

سپهرداد : داده یا آفریده آسمان

سپیدار : درخت بلند و راست

ستایش : خوب گفتن

ستُرگ : قوی هیکل، نیرومند

سرافراز : سربلند، با افتخار

سُرایش : سرودن

سُرخاب : نام پنجمین پادشاه باوندی

سُروش : گوش دادن به صدای وجدان و فرمانبردار

سزاوار : شایسته

سَلم : نام یکی از سه پسران شاه فریدون پیشدادی

سهراب : تابش سرخ. نام پسر زال

سورن : دلیر و پهلوان ، توانا

سوشیانت : برگزیده دینی

سیامک : نام پسر کیومرس در شاهنامه

سیاوخش : سیاوش، پسر کیکاووس

سیاوش : نام پسر کیکاووس

سیروس : نام کورش به پیکره دیگر

سینا : یکی از نخستین پیروان اشوزرتشت

ش

شا بهرام : نام بهرام گور پادشاه ساسانی

شاپور : نام دومین شاهنشاه ساسانی

شاخه : بخشی از گیاه و درخت

شاد : نام یکی از بزرگان روزگار ساسانیان

شادان : شادمان و خشنود. نام پسر برزین. از کارمندان نگارش شاهنامه

شادبه : از نام های برگزیده

شادفر : از نام های دوران هخامنشی

شادکام : نام برادر فریدون

شادمان : خوشحال

شادنوش : از نام های برگزیده

شاهرخ : از نام های برگزیده

شاهروز : نام پسر شاه بهرام پادشاه کشمیر

شاهین : نام یکی از بزرگترین سرداران لشکر ایران در زمان خسرو پرویز

شایان : سزاوار، شایسته

شایگان : گرانمایه، لایق

شباروز : همه گاه، شبانه روز

شباهنگ : مرغ سحر، ستاره بامدادی

شباویز : پرنده شب پرواز

شتاب : چالاکی و سرعت

شتابان : پرسرعت

شروین : نام پسر سرخاب

شکیبا : بردبار

شهاب : ستاره باران

شهباز : باز سفید و بزرگ

شهداد : از نام های برگزیده

شهراد : از نام های برگزیده

شهرام : از نام های برگزیده

شهران : از نام های برگزیده

شهرَوان : از نام های برگزیده

شهروز : از نام های برگزیده

شهریار : فرمانروای شهر ، نام پسر خسروپرویز

شهزاد : از نام های برگزیده

شهسوار : دلاور، ماهر

شهیار : از نام های برگزیده

شیان : درختی بلند ، خون سیاووشان

شیدفر : از نام های برگزیده

شیده : نام پسر افراسیاب

شیدوَر : از نام های برگزیده

شیدوش : نام پسر گودرز. پهلوان نامی زمان

شیردل : شجاع، دلیر

شیرزاد : زاده شیر، بچه شیر ، نامی از روزگار انوشیروان

شیرمرد : از نام های برگزیده

شیروان : از نام های برگزیده

شیروَش : همانند شیر

شیشَم : از ابزار خنیاگری

ف

فاتک : نام پدر مانی نقاش دوران ساسانی

فراز : بالا، بلندی

فرازمان : از نام های برگزیده

فرازمند : از نام های برگزیده

فرامرز : نام پسر رستم زال

فربُد : نگهبان و نگهدار فر

فربود : راست و درست

فرخ : بزرگی و شوکت. از مفسران اوستا در زمان ساسانی

فرداد : از نام های برگزیده

فردین : پیشرو در دین

فرزاد : از نام های برگزیده

فرزام : از نام های برگزیده

فرزین : از نام های برگزیده

فرشاد : شادبخت و شادمان

فرشوشتر : یکی از وزیران کی گشتاسب

فرشید : نورانی تر

فرمنش : از نام های برگزیده

فرنام : نام یکی از سرداران شاپور

فرنوش : از نام های برگزیده

فرهاد : پیشرو قانون .نام پهلوانی در شاهنامه . نام چند پادشاه اشکانی

فَرََهمند : از نام های برگزیده

فَرهود : از نام های برگزیده

فرهومند : باشکوه و بزرگ

فُرود : نام پسر سیاوش

فْرَََوَرِتیش : نام دومین پادشاه ماد

فَرَوَشی : فَرَوَهَر، نیروی اهورایی

فَرَوَهَر : نیروی اهورایی درون انسان

فریان : خاندانی از دوستان اشو زرتشت

فریبرز : نام پسر کیکاووس

فریدون : از پادشاهان پیشدادی، نجات دهنده قوم آریا

فوکا : نوعی درخت بید

فوگان : نوشیدنی از دانه جو

فولاد : از نام های برگزیده

فیروز : نام هجدهمین پادشاه ساسانی

ک

کاچار : سر و سامان

کاردار : پسر مهر نرسی از ارتشتاران دوره ساسانی

کارن : از نام های برگزیده

کاری : تلاشگر

کامبوزیا : کمبوجیه

کامبیز : از نام های برگزیده

کامجو : از نام های برگزیده

کامدین : از نام های برگزیده

کامران : نام دانشمندی زرتشتی اهل شیراز

کامکار : کامروا، کامران

کاموس : نام یکی از سرداران افراسیاب

کامیاب : کامروا، خوشبخت

کامیار : کامیاب ، کامروا

کاوش : جستجو کردن، کاویدن

کاوه : نام آهنگر نامی که پادشاهی ضحاک را با کمک فریدون برانداخت

کاووس : از نام های برگزیده

کاویان : از نام های برگزیده

کرتیر : نام موبد موبدان روزگار شاپور یکم

کرکوی : از نوادگان سلم، پسر فریدون

کمبوجیه : از نام های برگزیده

کورنگ : نام پادشاه زابلستان و پدر زن جمشید پیشدادی

کوروش : بنیانگذار دودمان هخامنشیان

کوسان : نام رامشگری است

کوشا : کوشیدن

کوشان : کوشا بودن

کوشیار : نام یکی از سرداران تبری

کیا : بزرگ، صاحب، پادشاه

کیافر : از نام های برگزیده

کیامرد : از نام های برگزیده

کیامنش : از نام های برگزیده

کیان : جمع کی، پادشاه

کیان پور : از نام های برگزیده

کیانزاد : از نام های برگزیده

کیانفر : از نام های برگزیده

کیانمهر : از نام های برگزیده

کیانوش : نام برادر شاه فریدون پیشدادی

کیقباد : نام سردودمان و نخستین پادشاه کیانیان

کیکاووس : پدر سیاوش و پدر بزرگ شاه کیخسرو کیانی

کیهان : جهان، گیتی

کیوان : نام پدر موبد سروش، از شاگردان دستور آذرکیوان

کیومرس : نام نخستین انسان روی زمین

گ

گالوس : نام پسر فارناک پادشاه کپاد و کیه و هوتیس

گرامی : ارجمند، مقدم

گرانمایه : پرارزش، پر ارج

گرایش : گرویدن، پیروی

گَرشاسب : در اوستا به چم پهلوان نامی ، همانند رستم شاهنامه

گرگین : نام پهلوان نامی ایران

گژدهم : از جنگجویان و سرداران کیانی و پدر گردآفرید

گژگین : از نام های برگزیده

گشتاسب : نام پنجمین پادشاه کیانی

گشواد : نام پهلوانی در شاهنامه

گوارا : خوش‌آیند، با مزه

گودرز : نام پسر گیو، از پهلوانان نامی لشکر کیکاووس

گیل : گرد و پهلوان

گیو : پهلوان ایرانی

ل

لهراسب : دارنده اسب تیزرو . پدر گشتاسب

م

مازار : یکی از سرداران مادی کورش

مازنه : مازندران در اوستا

مازیار : نام پسر غارن. از اسپهبدان تبرستان

ماکان : نام پسر کاکی یکی از فرمانروایان ایرانی

ماندگار : پایدار، ماندنی

مانوش : نام پسر کی پشین و پدربزرگ لهراسب

مانی : نام پیکر نگار نامی در دوران شاپور

ماهان : نام پسر کیخسرو پسر اردشیر پسر غباد

ماهر : زبر دست

ماهوار : از گوشه‌های موسیقی

ماونداد : نام یکی از مفسران اوستا در زمان ساسانیان

مزدا : دانای بزرگ، پروردگار

مزدک : نام پسر بامداد در دوران ساسانی

مشیا : نام نخستین مرد در اوستا

منوچهر : پهلوان نژاد. نام نیای سیزدهم اشوزرتشت. نام ششمین پادشاه پیشدادی

منوشفر : نام پدر منوچهر شاه پیشدادی

مه زاد : از نام های برگزیده

مِهراب : نام پادشاه کابل و پدر رودابه

مهران : یکی از هفت خاندان نامی دوران ساسانی

مهربان : نگهبان روشنایی و مهر

مهربُرزین : دارنده برترین مهر. نام پسر فرهاد در دوره بهرام پنجم

مهرپرور : از نام های برگزیده

مهرپوی : از نام های برگزیده

مهرپیکر : از نام های برگزیده

مهرجو : از نام های برگزیده

مهرداد : نام چوپانی که کوروش را پرورش داد

مهرزاد : زاده مهر

مهرگان : جشن ملی ایران

مهرمَس : مهر بزرگ یا بزرگ مهر. نام نیای ششم اردشیر بابکان

مهرنوش : نام یکی از چهار پسران اسفندیار

مهریار : از نام های برگزیده

مِهرین : از نام های برگزیده

مهیار : از نام های برگزیده

مویز : دانه خشک انگور

ن

نارون : نام درختی تنومند

ناشا : دادگر

نامجو : جوینده نام

نامدار : دارنده نام

نامور : از نام های برگزیده

ناوَرز : سرباز دریایی. از نام های دوران هخامنشی

نریمان : دلیر و پهلوان. دارای اندیشه بلند و مردانه

نَستور : نام پسر زریر، برادر شاه گشتاسب

نکیسا : نام نوازنده نامی دوران خسرو پرویز

نمایان : آشکار، هویدا

نوبخت : از نام های برگزیده دوران ساسانی

نوبهار : نام نویسنده دساتیر

نوتریکا : نام سومین برادر اشوزرتشت

نوذر : یکی از سه پسران منوچهر

نوش : شهد، عسل ، انگبین

نوش آذر : نام پسر آذرافروز

نوشی : نوشیروان

نوشیروان : انوشیروان. از نام های برگزیده

نوید : مژده شادمانی

نیسان : نی‌زار، محل روییدن نی

نیک پی : خجسته ، خوش قدم

نیکدل : از نام های برگزیده

نیکروز : سعادتمند، خوشبخت

نیکزاد : از نام های برگزیده

نیکنام : نیکونام، خوشنام

نیکو : خوب، زیبا، نیکو کار

نیما : نام یکی از شاعران ایرانی

نیو : پهلوان و دلیر

نیوتیش : نام کوچکترین برادر اشوزرتشت

و

واته : ایزد آب در اوستا

وخش : روشنایی یا رویش. نام چهاردهمین نیای آدرباد مهر اسپند

وخش داد : آفریده روشنایی، نام یکی از سرداران هخامنشی

وخشور : پیام آور

ورجاوند : مقدس و نورانی . از نیاکان شاه بهرام

ورزم : شعله آتش، گرمی آتش

ورساز : جوان آراسته و زیبا

وَرَهرام : نماد پیروزی

وَسپار : بخشنده

وَسنه : نام کوهی در اوستا

وفادار : از نام های برگزیده

وَلخش : بلاش، پادشاه اشکانی

وهامان : نام پدر سلمان فارسی

وَهمنش : خوش منش، نیک منش

وُهومن : ریشه اصلی بهمن امروزی

ویسپرد : از بخش‌های اوستا

ویشتاسب : نخستین پادشاه همزمان با اشوزرتشت

ه

هارپارک : نام وزیر استیاک آخرین پادشاه ماد

هامان : یکی از درباریان خشایار شاه

هامرز : نام سپهسالار خسروپرویز ساسانی

هامون : از نام های ایرانی

هامین : تابستان در اوستا

هاون : گاه بامدادی

هاونی : ایزد نگهبان بامداد

هَخامنش : دوست منش. نام سردودمان هخامنشیان

هَردار : نام هشتمین نیای اشوزرتشت

هُرمز : نام سومین پادشاه ساسانی

هرمزدیار : یار خدا

هُزوارش : شرح و تفسیر

هُژبر : دلیر و نامجو

هَژیر : خوو پسندیده، از پهلوانان دوره کیانی پسر گودرز

همتا : مانند، شریک

همگون : همرنگ، همانند

هنگام : زمان، گاه

هوبَر : دربردارنده نیکی

هوتَخش : سازنده خو. پیشه ور

هوتن : فرماندار ساحلی در روزگار داریوش

هوداد : نیک آفرید

هودین : نام سومین نیای آدرباد مهر اسپنتمان

هور : خورشید

هورا : می صاف و مقدس

هوشنگ : پسر سیامک پسر کیومرس، دومین پادشاه پیشدادی

هوشیدر : از نام های برگزیده

هوکَرپ : واژه ای پهلوی خوش اندام

هوم : گیاه مقدس

هومان : از نام های برگزیده

هومَت : اندیشه نیک

هومن : خوب‌منش

هیمه : نام داماد داریوش و از سرداران بزرگ پارسی

ی

یادگار : اثر و نشان که کسی از خود باقی بگذارد

یزدان داد : موبدی در سده نهم که در کرمان می‌زیسته

یزدان مهر : از نام های برگزیده

یزدان یار : از نام های برگزیده

یزدانشاه : نام پسر انوشیروان دادگر

یزدگرد : نام پادشاه ساسانی

یَسنا : از بخش‌های اوستا
واژه های سرچ شده : اسامی ایرانی , نامهای اصیل ایرانی , اسمهای زیبا و اصیل آشوری , نام های ایرانی , اسامی قشنگ پسر ایرانی , دانلود درباره اسم زیبای دختر؟ , نامهای خاص ایرانی , اسامی نامهای پسر ایرانی , اسامی پسران ایرانی , اسم ایرانی دختر ازنی , اسم های زیبای دخترونه , نام دختر ایرانی , اسم های زیبای پسر , مرسده اسم دختره یا پسر , اسامی اصیل ایرانی کودک  , اسم پسر ایرانى , اسامی زیبای پسر ایرانی , اسم بر وزن انوشا , اسم پسر فارسی  , نامهای ایرانی , نام تمام دختر ایرانی , اسامی قدیمی ایران باستان  , اسمهای هم سیلاب با paparoti  , نام پسرانه هم خانواده ستایش , اسم قشنگ دختر , اسامی زیبای ایرانی دخترانه , باکلاسترین اسم دختر ایرانی , اسم هاى بسرانه , چند نام اصیل ایرانی دخترانه , اسم پادشاهان ایرانی , اسامی اول دختر ایران , نام زیبا برا پسران ,  . اسامی ایرانی . اسم پسر ایرانی . اسم ایرانی . اسامی پسر ایرانی . اسامی . اسامی پسر . اسم دختر ایرانی . اسم ایرانی پسر . اسم اصیل ایرانی پسر . نام پسر ایرانی . اسامی ایرانی پسر . اسم پسرانه ایرانی . نامهای اصیل ایرانی پسر . اسم پسر اصیل ایرانی . نامهای ایرانی . اسم های اصیل ایرانی پسر . اسامی ایرانی . نامهای اصیل ایرانی . نام های ایرانی . اسم پسر ایرانی اصیل . اسامی زیبا . اسامی پسرانه ایرانی . اسم اصیل ایرانی دختر . اسم قشنگ دختر . اسم پسر . اسم دختر اصیل ایرانی . اسم پسرایرانی . اسم های دختر . اسم اصیل ایرانی . اسامی اصیل ایرانی . اسمهای اصیل ایرانی . اسم زیبای پسر . اسم زیبا . اسمهای ایرانی . نام های اصیل ایرانی . اسامی پسرانه . اسامی اصیل ایرانی پسر . نام های پسرانه . اسامی دختر ایرانی . نامهای دخترانه . اسم پسر ایرانی . اسم دختر قشنگ . اسم های ایرانی . اسم دخترانه قشنگ . نامهای پسرانه . اسم ایرانی دختر . اسم ایرانی . اسم پسر قشنگ . نامهای زیبای پسرانه . نامهای پسرانه ایرانی . اسم های اصیل ایرانی . اسم قشنگ پسر . اسم های دخترانه . نام های دخترانه . نامهای ایرانی پسر . اسم های ایرانی پسر . اسامی پسران ایرانی . اسامی زیبای ایرانی . نام های اصیل ایرانی پسرکتاب نامه ی اسم پسرانه , اسم های زیبا , اسم های قشنگ دختر , اسامی پرمعنا , اسم دختر خاص و تک , تمام اسم های دختر , اسامی دختر ایرانی زیبا , نامهای قشنگ دخترانه , فرهنگ اسم اصیل ایرانی , اسامی دخترانه ایرانی , اسم های اصیل ایرانی پسر , اسم زیبای پسر , اسمهای قدیمی مردهای ایرانی , اسامی دو سیلابی دختر .  اسم پسر ایرانی , اسامی ایرانی , اسم ایرانی , نام پسر ایرانی , اسم دختر ایرانی , اسامی پسر ایرانی , اسم دختر به زبان فارسی , نامهای اصیل ایرانی پسر , نامهای ایرانی پسر , اسم های اصیل ایرانی پسرانه , نام های اصیل ایرانی , معنی اسم آبینا , نام های ایرانی , اسامی , اسامی پسر , اسم خاص ایرانی , نام های پسر ایرانی , نامهای زیبای پسران , اسمهای جدید دخترانه ایرانی , قشنگترین اسم دختر , اسامی اسم پسر , اسم های قشنگ و کمیاب پسرونه , اسمهای به روز ایرانی , اسم اصیل ایرانی پسرانه قدیمی , اسم های پسر خیلی قشنگ , اسم های اصیل ایرانی پسر , اسم ایرانی اصیل , اسامی پسر ایرانی  , نام های پسرانه اصیل ایرانی با معنی , اسم های پسرانه ایرانی , نام پسرانه , www.اسمهای اصیل ایرانی , اسم دختر زیبا , زیباترین اسم پسر ایرانی , اسم ایرانی پسر , نامهای زیبا برای پسران , نام ساختمان های ایرانی , اسم پسر اصیل ایرانی , اسمهای دختر ایرانی , اسم دختر جدید ایرانی , اسامی ایرانی , اسم دختر قشنگ , اسما ونام های ایرانی , نامهای اصیل ایرانی , اسم پسراصیل ایرانی , معنی اسم زیبا ی ساناز , اصیل ترین اسامی فارسی , بهترین اسم دختر ایرانی , إسم پسرانه که معنی زیبا دارد , نام های برگزیده ایرانی , اسامی دختران ایرانی , خاص ترین اسم دختر , دانلود اسامی دختران ایرانی , اسامی مردانه , نام شهر و نام پسر , اسمهای پسرانه , اسم کلاسیگ ایرانی برای دختر , آرتا به چه معناست , نام دختران ایرانی , استیکر اسم تیناجون

نظرات (128)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ممنون از زحماتتون
خوب بودن
پنج‌شنبه 24 شهریور‌ماه سال 1390 ساعت 11:51 ق.ظ
امتیاز: 48 21
شنبه 17 دی‌ماه سال 1390 ساعت 11:43 ب.ظ
امتیاز: 35 18
میخواستم به اطلاعتون برسونم که طناز هم نام ایرانیه ولی متاسفانه توی اسامی تون نبود
سه‌شنبه 29 فروردین‌ماه سال 1391 ساعت 10:35 ب.ظ
امتیاز: 40 25
قشنگ بودن
خسته نباشید
پنج‌شنبه 9 آبان‌ماه سال 1392 ساعت 10:34 ب.ظ
امتیاز: 28 18
مرسی عسلم عالی بودش
سه‌شنبه 28 آبان‌ماه سال 1392 ساعت 09:59 ق.ظ
امتیاز: 38 15
بد نبود ولی نمیدونم چرا من نمیتونم اسم انتخاب کنم از هیج کدومشون خوشم نبومد
یکشنبه 24 آذر‌ماه سال 1392 ساعت 12:43 ب.ظ
امتیاز: 46 25
زیاد جامع نیست هرچقدر سعی کردم یه اسم انتخاب کنم قانع نشدم به حرحال زحمت کشیدین خسته نباشید
جمعه 29 آذر‌ماه سال 1392 ساعت 08:31 ق.ظ
امتیاز: 35 22
باتشکر خیلی مفید بود
شنبه 30 آذر‌ماه سال 1392 ساعت 02:44 ب.ظ
امتیاز: 29 8
متاسفانه مفیدنبود
یکشنبه 1 دی‌ماه سال 1392 ساعت 02:33 ق.ظ
امتیاز: 30 24
کیارش ایرانی نیس مگه؟؟؟؟؟؟؟؟
دوشنبه 16 دی‌ماه سال 1392 ساعت 08:47 ب.ظ
امتیاز: 27 8
آرسام چی شد پس! اسم برادر خشایارشا.
شنبه 21 دی‌ماه سال 1392 ساعت 09:42 ب.ظ
امتیاز: 30 11
سلام خسته نباشی هورمزد ننوشتید!!!!!!!!!!!
پنج‌شنبه 26 دی‌ماه سال 1392 ساعت 09:29 ب.ظ
امتیاز: 23 8
سلام .کامل نبود
پنج‌شنبه 3 بهمن‌ماه سال 1392 ساعت 10:41 ق.ظ
امتیاز: 35 9
آتیلا نداشت اسمی که دوست داشتم
شنبه 5 بهمن‌ماه سال 1392 ساعت 07:36 ب.ظ
امتیاز: 22 23
پاسخ:
آتیلا : نام ایرانی نیست او رهبر قوم هون که در زمان حیاتش بزرگ‌ترین امپراتوری را در اروپا، از رود اورال تا دانوب داشت. در زمان فرمانروایی‌اش وی یکی از مخوف‌ترین دشمنان امپراتوری‌های روم غربی و شرقی بود.
مهسا هم نبود هااااااا مهیسا بود ولی مهسا نه
خسته هم نباشین وب خوبی دارین من از اسم مهیار خوشم اومد ممنون
پنج‌شنبه 17 بهمن‌ماه سال 1392 ساعت 11:16 ب.ظ
امتیاز: 17 14
سلام
خسته نباشید ولی تنوع اسمتون خیلی ضعیف بود
دوشنبه 21 بهمن‌ماه سال 1392 ساعت 11:51 ب.ظ
امتیاز: 20 15
خیلی عالی بود مرسی
سه‌شنبه 29 بهمن‌ماه سال 1392 ساعت 07:49 ب.ظ
امتیاز: 14 11
خوب بودن انصافا بایدماایرانی هاافتخارکنیم واسم بچه هامونوازاین اسمای اصیل ایرانی بذاریم.من ازاسم راتین و ارسام خیلی خوشم اومد
سه‌شنبه 6 اسفند‌ماه سال 1392 ساعت 10:24 ب.ظ
امتیاز: 20 8
افرىن خوب بود فقط گوناگون نبود من ااز اسم رادمان خوشم اومد ما باىد اسم هاى اىرانى انتخاب کنىم هم قشنگ تره هم اصىل تر
سه‌شنبه 13 اسفند‌ماه سال 1392 ساعت 12:40 ق.ظ
امتیاز: 13 10
سلام. بعضیاش واقعا قشنگ بود. ملیسا هم ایرانیه به معنی توانا.
جمعه 23 اسفند‌ماه سال 1392 ساعت 04:23 ب.ظ
امتیاز: 15 10
عالی ... واقعا ممنون
سه‌شنبه 5 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 04:34 ب.ظ
امتیاز: 9 9
عالی بود من از اسم ایرج و مهیار بیشتر خوشم امد ممنون
جمعه 15 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 08:51 ب.ظ
امتیاز: 7 8
سلام ممنون از وب خوبت ولی پس وستا و ارتا چی
چهارشنبه 27 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 02:53 ب.ظ
امتیاز: 10 6
خیلی خوب بود من از اسم ارشام به معنا ی قدرتمند ترین خیلی خوشم اومد ممنون.
سه‌شنبه 2 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 11:49 ب.ظ
امتیاز: 11 9
مرسی لایک خیلیلی زیبا بود فداتووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون
پنج‌شنبه 4 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 02:22 ب.ظ
امتیاز: 13 8
اسم منم نبود .در ضمن مقداد عربیه ولی خیلی بهتر از اسامی فارسی هستش
چهارشنبه 10 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 02:33 ب.ظ
امتیاز: 9 29
واقعا عالی بود
پنج‌شنبه 11 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 01:18 ق.ظ
امتیاز: 9 12
سلام مرسی از زحمتی که کشیدید ولی یه اشتباه داشتید! ( آرتمیس : دریا سالار دوره خشایارشاه)تنها دریا سالار "زن" تاریخ بشریته تا به امروز،اسم پسر نیست!
لطفا بیشتر دقت بفرمایید.
پنج‌شنبه 11 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 05:39 ب.ظ
امتیاز: 24 17
سلام بعد نبود .زحمت کشیدید
سه‌شنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 01:23 ب.ظ
امتیاز: 11 11
ماهرخ و ملیکا هم نبود.ساغر هم همین طور.ولی در کل بد نبود.
جمعه 26 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 11:49 ق.ظ
امتیاز: 7 8
مهرنگار هم نبود.
جمعه 26 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 11:57 ق.ظ
امتیاز: 7 10
من از اسم باربد وبردیا بیشترخوشم اومد
ممنون
عالی بودن
یکشنبه 28 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 11:55 ب.ظ
امتیاز: 11 8
mamnon mochaker
دوشنبه 29 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 07:52 ق.ظ
امتیاز: 6 7
عالی بود مرسی.حرف مریمو جدی نگیرید
دوشنبه 29 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 12:05 ب.ظ
امتیاز: 10 6
پاسخ:
ممنون از همراهی شما
سلام. از زحمات شما ممنونم و معلوم است که برای جمع آوری این مجموعه تلاش زیادی صورت گرفته است. تصور می کنم زیبنده چنین سایتی نیست که بتوان غلط املایی در بین کلمات پیدا کرد به عنوان مثال کلمات بنیانگذار و ضحاک درست نوشته نشده اند.
سه‌شنبه 30 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 01:47 ب.ظ
امتیاز: 10 9
خیلی خنک بود اسما
سه‌شنبه 30 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 09:16 ب.ظ
امتیاز: 12 19
خیلی مزخرف و چرت بود.....
چهارشنبه 31 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 11:00 ب.ظ
امتیاز: 11 25
خوب بود ممنون از زحماتتون.
یکشنبه 4 خرداد‌ماه سال 1393 ساعت 01:07 ب.ظ
امتیاز: 12 8
جالب بود
پنج‌شنبه 8 خرداد‌ماه سال 1393 ساعت 02:47 ب.ظ
امتیاز: 10 7
عالی بود مر30
جمعه 9 خرداد‌ماه سال 1393 ساعت 02:10 ق.ظ
امتیاز: 12 8
ایول به شما
جمعه 9 خرداد‌ماه سال 1393 ساعت 02:33 ق.ظ
امتیاز: 11 3
دستتون درد نکنه خیلی زحمت کشیدین
جمعه 9 خرداد‌ماه سال 1393 ساعت 02:49 ق.ظ
امتیاز: 9 8
بیشعور طناز ک اسم دختره
جمعه 9 خرداد‌ماه سال 1393 ساعت 02:21 ب.ظ
امتیاز: 7 30
پاسخ:
ممنون
I
جمعه 9 خرداد‌ماه سال 1393 ساعت 09:08 ب.ظ
امتیاز: 4 6
فدایییییییی داریییییییی
شنبه 10 خرداد‌ماه سال 1393 ساعت 02:03 ق.ظ
امتیاز: 8 16
پاسخ:
ممممنون
من موندم کسری که اسم پادشاه ایران بود چرا نباید اینجا باشه؟؟؟؟
شنبه 10 خرداد‌ماه سال 1393 ساعت 03:48 ب.ظ
امتیاز: 16 11
اسمی که میخاستیم پیدا نکردیم
دوشنبه 12 خرداد‌ماه سال 1393 ساعت 04:35 ب.ظ
امتیاز: 3 16
خانوم نگین چرا فحش میدی !! حالا یکی شعورش نمی رسه نباید که جار بزنین . این آقا لطف کردن اسامیه پسرا رو دم دست گذاشتن حالا 2 هم در رفت دیگه ب روش نیارین که کم فرهنگا
چهارشنبه 14 خرداد‌ماه سال 1393 ساعت 01:20 ق.ظ
امتیاز: 17 13
پاسخ:
هدىه خانم پاسخ زىباىى دادىن
ممنون و خسته نباشىد
یکشنبه 18 خرداد‌ماه سال 1393 ساعت 11:30 ب.ظ
امتیاز: 11 5
عالی بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود مرسی
دوشنبه 9 تیر‌ماه سال 1393 ساعت 09:27 ب.ظ
امتیاز: 28 10
1 2 3 >>
داستان پاندا کو نفوکار در ایران

سیندرلا در ایران

نقد سریال میخک

بررسی فیلم لوسی

سریال رودخانه برفی

نقد سریال عطسه از مهران مدیری - رها ماهرو

جیگر ، کلاه قرمزی

سریال نفس گرم

سریال های نوروز 1395

نقد و بررسی فیلم پذیرایی ساده - رها ماهرو

در حاشیه 2

سریال آسمان من

حکیم ارد بزرگ , ارد بزرگ , Great Orod , philosophy , Iranian philosopher

پیوندها