X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

اسامی ایرانی

فهرستی از نام های اصیل ایرانی + معنا

از گردش زمانه آموختم که نباید نام مردگان خویش را بر زندگان بگذاریم . حکیم ارد بزرگ


آبان دخت: دخترآبان ، نام زن داریوش سوم
آبتین: نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی
آتوسا: قدرت و توانمندی - دختر کورش وزن داریوش اول
آفر: آتش - ماه نهم سال شمسی
آفره دخت: دختر آتش - دختری که در ماه آذر به دنیا آمده است .
آذرنوش‌: شیرین و دل انگیز
آذین: زیور، طاق نصرة‌، تزئین ، آرایش
آراه: نام فرشته موکل روز بیست و یکم ازماه پنجم درآئین زردشت
آرزو: کام ، مراد ، معشوق ، امید
آرش: درخشان ، آفتاب ، جد بزرگ اشکانیان - پهلوان کمانگیر ایرانی در لشگرمنوچهر
آرتین: عاقل و زیرک,نام پهلوان ایران در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی
آرتام: والی فریگه در زمان کوروش هخامنشی
آرتمن: نام برادر بزرگ تر خشایار شاه پسر داریوش شاه
آرشام: بسیار قوی - پدر بزرگ داریوش بزرگ هخامنشیآرشیت : نام نخستین فیلسوف و حکیم ایرانی
آرمان: آرزو - خواهش - امید
آرمین: آرام گرفتن - پسر کیقباد پادشاه پیشدادی
آرمیتا: آرامش یافته ، کلمه ای زردشتی است
آریا فر: دارنده شکوه آریائی
آریا: آزاده نجیب - یکی از پادشاهان ماد - مهمترین نژاد هند و اروپائی
آریا مهر: دارنده مهر ایران - از سرداران داریوش سوم
آرین: سفید پوست آریائی
آزاده: دلیر و بی باک ، رها
آزرم: شرم ، مهر ، محبت ، عشق
آزرمدخت: یکی از ملکه های ساسانی
آزیتا: آزاده
آناهیتا: الهه آب
آونگ: شبنم - نام کردی
آهو: شاهد ، معشوق، یکی از همسران فتحعلی شاه قاجار
آیدا: شاد، ماه - نام تذکمنب

اتسز: لاغر و استخوانی - از پادشاهان خوارزم
اختر: ستاره ، علم ، درفش
اَرد: خیر وبرکت،فرشته نگهبان ثروت،
اُرد :
نام چند پادشاه اشکانی
اُرد بزرگ: نام بزرگترین فیلسوف ایرانی جهان
ارد شیر: شیر زیبا - اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله ساسانیان
اردوان: نام پادشاهان معروف اشکانی
ارژن: درختی با چوب بسیار سخت و محکم - نام کردی
ارژنگ: آرایش - کتاب مانی نقاش - دیوی که رستم در هفتخوان اورا کشت
ارسلان: شیر، دلیر و شجاع - نام پادشاه سلجوقی

ارغوان: نام درختی با گل و شکوفه های سرخ رنگ
ارمغان: هدیه ، تحقه ، سوغات
ارنواز: نوازش شده اهورا - دختر جمشید شاه پیشدادی
اروانه: نام گلی کوهی است - نامی کردی
استر: ستاره - بردارزاده مردخای وزن خشایارشاه
اسفندیار: پاک آفریده شده - پسر گشتاسب که بدست رستم کشته شد
اشکان: منسوب به اشک - بنیانگذار سلطنت پارتها
اشکبوس: پهلوان کوشانی که به کمک افراسیاب آمد، اما به دست رستم کشته شد
افسانه: داستان ، سرگذشت ، حکایت گذشتگان
افسون: سحر و جادو ، حیله و تزویر
افشین: با همت .
امید: انتظار ، آرزو
انوش (‌ آنوشا): استوار و جاوید - دخترمهرداد ششم
انوشروان: دارنده لوح جاویدان - لفب خسرو اول پادشاه ساسانی
اورنگ: عقل و کیاست ، تخت پادشاهی
اوژن: شکست دهنده ، دشمن برانداز
اوستا: نام کتاب آسمانی زردشت
اهورا: صاحب ، فرمانروای دانا
ایاز: بزرگ و پاینده - نام غلام ترک سلطان محمود غزنوی
ایران: در سخن فیلسوف حکیم ارد بزرگ : ایران به معنای سرزمین نجیب زادگان و آزادگان است
ایراندخت: دختر ایران
ایرج: یاری دهنده آریائیها - پسرفریدون ، پادشاه و پهلوان ایرانی
ایزدیار: کشی که خداوند یار اوست

بابک: پدر کوچک ، جد اردشیر ، پسر ساسان
باپوک: کولاک ، نامی کردی
باربد: پرده دار ، موسیقی دان و نوازنده دربار خسرو پرویز
بارمان: لایق - نام سردار افراسیاب
بامداد: پگاه ، سپیده دم - نام پدر مزدک
بامشاد: کسی که در سحرگاهان شاد است - نوازنده مشهور دربار ساسانیان
بانو: خانم ، ملکه ، لقب آناهیتا الهه نگهبان آب
بختیار: خوشبخت ، خوش اقبال - استاد رودکی در موسیقی
برانوش: مهندس رومی که پل شوشتر را در زمان شاپور ساسانی
بردیا: پسر کورش و برادر کمبوجیه
برزو: بلند قامت - پسر سهراب و نوه رستم دستان
برزویه: طبیب مشهور انوشیروان و مترجم کلیله ودمنه از هندی به پهلوی
برزین: بلند و تنومند - ازپهلوانان ایران - نام پسر گرشاسب
برمک: از وزیران ساسانی - نام اجداد و نگهبانان آتشکده بلخ
بزرگمهر: خورشید بزرگ - نام وزیر دانشمند انوشروان ساسانی
بنفشه: گلی رنگارنگ و زینتی با عمر نسبتا طولانی
بوژان: رشد کرده - نامی کردی
بویان: خوشبو - مامی کردی
بهار: شکوفه و گل - سه ماه اول سال شمسی
بهارک: بهار کوچولو
بهاره: بهاری
بهتاش: خوب ومانند
بهداد: نیک آفریده شده
بهرام: پیروز ، ایزد پیروزی درآئین زردشت ، لقب برخی از پادشاهان ساسانی
بهدیس: خوش رنگ ، خوشگل
بهرخ: زیبا چهره ، قشنگ
بهرنگ: خوش رنگ
بهروز: خوشبخت ، نیکبخت
بهزاد: نیک نژاد - مینیاتوریست مشهور صفویان - نام اسب سیاوش
بهشاد: خوشحال وشاد
بهمن: نیک اندیش - برف انبوه که از کوه فرو ریزد - جانشین اسفندیار
بهناز: خوش ناز‌، باناز ، طناز
بهنام: نیک نام
بهنود: سلامت ، عافیت
بهنوش: کسی که نیک مینوشد
بیتا: بی همتا ، بی مانند
بیژن: ترانه خوان ، جنگجو - پسر گیو و دلداده منیژه

پارسا: پاکدامن ، زاهد
پاکان: پاکها - نامی کردی
پاکتن: نیکو چهر پاکیزه تن
پاکدخت: دختر پاک
پانته آ: همسر آرتاداس که مادها او را به کورش هدیه کردند امانپذیرفت
پدرام: آراسته ، نیکو ، شاد
پرتو: روشن ، تابش
پرشنگ: تابش ، آتشپاره
پرتو: روشن ، تابش ، فروغ
پرستو: پرنده مهاجر
پرویز: پیروز - لقب خسرو دوم ، پادشاه ساسانی
پردیس: بهشت ، باغ و بستان
پرهام: ازاشخاص بسیار ثروتمند در زمان بهرام گور
پژمان: افسرده ، غمگین
پژوا: بیم و هراس
پرنیا: پارچه حریر
پشنگ: میله آهنی - نام پدرافراسیاب
پروانه: حشره ای زیبا که خود را به شعله می زند
پروین: ثریا ، ستارگان کوچک نزدیک به هم
پری: فرشته ، جن ، همزاد
پریچهر: زیبا روی - نام زن جمشید شاه
پریدخت: دختر پری ، همسر سام نریمان و مادر زال
پریسا: همچون پری
پرناز: پری ناز دار
پریوش: پری روی ، فرشته روی
پریا: کبوتر بال شکسته ای که به دنبال آشیانه می گردد.
پوپک: هدهد
پوران: جانشین ، یادگار
پوراندخت: نام دختر خسروپرویز
پوریا: پهلوان محمد خوارزمی ملقب به پوریای ولی
پولاد: آهن سخت و کوبیده ، نام پهلوان ایرانی زمان کیقباد
پویا: رونده و دونده - نامی کردی
پونه: گیاهی خوش عطر و بو که در کنار جویها می روید.
پیام: الهام ، وحی ، پیغام
پیروز: کامیاب ، فاتح ، نام چند نفر از پادشاهان ساسانی
پیمان: عهد ، قول وقرار - عنوان اسامی مردان در فارسی دری

تابان: تابنده ، منور

تاباندخت: دختر تابناک
تاجی: تاجدار ، نام و عنوانی در فارسی دری
تارا: ستاره
تاویار: آتشبان - نامی کردی
ترانه: زیبا و صاحب جمال ، سرود ، نغمه
تناز: نازنین ، با ناز و کرشمه - نامی کردی
توران: نام دختر خسروپرویز - سرزمین تور
توراندخت: دختری از توران
تورج: دلاور ، یکی از سه پسر فریدون شاه
تورتک: خروس صحرایی ، قرقاول
توفان: باد سخت
توژال: برف اندک - نامی کردی
تیر داد: داده تیر ، اشک دوم پادشاه اشکانی
تینا: گل ، نامی کردی
تینو: تشنه ، نامی کردی

جابان: سردار ایرانی یزدگرد
جامین: اسم یکی از قهرمانان ایران زمین ، نامی کردی
جاوید: پایدار ، همیشگی
جریره:‌ نام دختر پیران ویسه که همسر سیاوش شد.
جمشید: پسر طهمورث چهارمین پادشاه پیشدادی
جوان: برنا ، دلیر ، شاداب
جویا: جوینده - پهلوان مازندرانی بود که بدست رستم کشته شد.
جهان: دنیا ، عالم ، گیتی ، کیهان
جهانبخت: شانس و اقبال جهان
جهانبخش: بخشنده جهان
جهاندار: نگهبان جهان
جهانگیر: فاتح جهان - نام پسر رستم
جهان بانو: بانوی جهان ، ملکه جهان
جهاندخت: دختر گیتی
جهان ناز: مایه فخر عالم
جیران: آهو ، نامی ترکی

چابک: زرنگ ، چالاک
چالاک: سریع و زبردست
چاوش: پیشرو و پیش قراول کاروان
چترا: دوازدهمین پادشاه سلسله ماد
چوبین: کنیه و لقب بهرام چوبین سردار انوشیروان
چهرزاد: نام دختر بهمن است که سی سال پادشاهی کرد

خاوردخت: دختر مشرق زمین
خداداد: خدا داده
خدایار: دوست خدا - فرمانروای بخارا بوده است
خرم: شاد و خندان - پهلوان خرم از عهد شاه شجاع است
خرمدخت: دختر شاد و خندان
خسرو: مشهور ، نیک نام - لقب چند تن از پادشاهان ساسانی
خشایار: قهرمان ، نیرومند - نام پسر داریوش کبیر هخامنشی
خورشید: درخشنده آفتاب - معشوقه جمشید درداستان جمشید و خورشید

دادمهر: زاده آتش ، نام استاندار پارسی طبرستان
دارا: مالدار، ثروتمند ، از نامهای خداوند
داراب: نام پسر بهمن پادشاه کیانی
داریا: دارنده ، ازنامهایی که در اوستا آمده است
داریوش: نگهبان نیکی - فرزند ویشتاسب از شاهان بزرگ هخامنشی
دانوش: از اسمهائی که در کتاب وامق و عذرا آمده است
داور‌:‌ حاکم عادل ، قاضی
دایان: ماما ، نامی کردی
دریا: بحر ، نام فرزند علاالدین عماد شاه
دل آرا: محبوب و معشوق
دل آویز: دلچسب ، دلکش ، آویزه دل
دلارام: مایه آرامش دل / معشوقه بهرام گور
دل انگیز: گوارا ، مطلوب
دلبر: برنده دل ، یار و معشوق
دلبند: عزیز و گرامی
دلربا: رباینده دل ، محبوب
دلشاد: شادمان و خوشحال
دلکش: جذب کننده دل ، دلربا ، دلپذیر
دلناز: آنکه قلب و دلش ناز است
دلنواز: مهربان ، مشفق
دورشاسب: نام جد پنجم گرشاسب ، دور از اسب پادشاه
دنیا: عالم و گیتی
دیااکو: اولین پادشاه مادها در قرن هفتم پیش از میلاد
دیانوش: دزد دریائی در داستان وامق و عذرا
دیبا: پارجه ابریشمی رنگی ، روی زیبا
دیبا دخت: دختر زیبا ، دختری همچون پرنیان

رابو: نام گلی بهاری - نامی کردی است
رابین: مشاور ، متعمد - نامی کردی است
رادبانو: بانوی بخشنده و جوانمرد
رادمان (رادمن): نام سپهسالار خسرو پرویز ساسانی
رازبان: راز دار - عنوان مردان بزرگ در پارسی دری
راژانه: رازیانه - نامی کردی برای دختران
راسا: هموارو صاف - نامی کردی
رامتین: آرامش تن - موسیقی دان عهد ساسانیان
رامش: فراغت ، آسودگی ، راحتی ، نام هیربد زردشتی
رامشگر: خواننده و نوازنده ، خنیاگر
رامونا: نگهبان عاقل
رامیار: چوپان و گوسفند چران
رامیلا: خدای بزرگ ، نامی آشوری است
رامین: معشوقه ویس ، نام یکی از سرداران ایران
راویار: شکارچی - نامی کردی
رژینا: مانند روز - نامی کردی
رخپاک: دارای چهره پاک
رخسار: چهره ، سیما
رخشانه: منسوب به رخش
رخشنده: تابان ، کنایه از خورشید است
رزمیار: رزمنده ، مبارز
رستم: تنومند و قوی اندام ، جهان پهلوان ایرانی و قهرمان بزرگ شاهنامه
رکسانا: نورانی ، روشن
روبینا: یاقوت سرخ
رودابه: فرزند تابان ، زن پسرزا ، نام قلعه ای در غرب ایران
روزبه: خوشبخت: بهروز، از موبدان بهرام گور ساسانی
روشنک: مشعل دار ، همچنین نام دارویی گیاهی است
روناک: روشن
رهام: نام پسر گودرز
رهی: راهی شده ، روان ، مسافر
ریبار: رهگذر ، نامی کردی
راسپینا: پائیز ، لغت زند و پازند

زادبخت: خوشبخت ، خوش اقبال
زاد به: بهزاد ، نیک زاده شده
زاد چهر: دارای نژاد پاک و اصیل
زاد فر: زاده روشنی
زال: فرزند سپید موی سام نریمان و پدر رستم قهرمان ملی ایرانیان
زادماسب: برادر شاپور ساسانی ، نام یکی از قضات ساسانی
زاوا: داماد ، نامی کردی
زردشت: صاحب شتر زرد و زرین ، پیامبر ایران باستان
زرنگار: طلا کوب ، زرین
زری: طلائی ، زربفت
زرین: طلائی رنگ ، منصوب به زر
زرینه: آنچه منسوب به زر است
زمانه: روزگار ، دهر
زونا: گیاهی با گل کبود رنگ ، نامی کردی
زیبا: خوشگل ، قشنگ ، خوب ونیکو
زیبار: قبیله ای از کردها ، نامی کردی
زیما: زمین ، لغت اوستائی
زینو: زنده ، پابرجا - نامی کردی

ژاله: شبنم ، قطره
ژالان: گلهای دارای قطره و شبنم - نامی کردی
ژیار: زندگی ، زندگی شهری - نامی کردی
ژینا: زندگی و حیات - نامی کردی
ژیوار: زندگی

سارا: صحرا ، کوه و دشت - نامی کردی
سارک: سار کوچک ، پرنده ای سیاه رنگ وبزرگتر از گنجشک
سارنگ: نام سازی شبیه به کمانچه
ساره: بامداد ، فردا - نامی کردی
ساسان: سوال کننده ، رئیس معبد آناهید استخر که خاندان ساسانیان به او منسوبند
ساغر: پیاله شرابخوری ، جام
سام: سیه چرده - جهان پهلوان ایرانی وجد رستم
سامان: ترتیب ، نظام ، زندگی
سانا: سهل و آسان
ساناز: کمیاب ، نادر، نام گلی است
سانیار: حامی و یار و پشتیبان - نامی کردی
ساویز: خوش اخلاق ، مهربان - نامی کردی
ساهی: آسمان صاف - نامی کردی
ساینا: خاندانی از موبدان زردشتی ، سیمرغ
سایه: منطقه تاریک پشت هر جسم ، حمایت
سپنتا: مقدس ، محترپ
سپند: اسفند
سپهر: آسمان ، نام فرزند کیخسرو
سپهرداد: بخشیده اسمان - داماد داریوش هخامنشی
سپیدار: درخت سفید
سپید بانو: بانوی سفید و درخشان
سپیده: سحرگاه ، سپیدی چشم
ستاره: کرات آسمانی که در شب می درخشند
ستی: دختر ، سیتا
سرافراز: سربلند ، متکبر
سرور: رئیس ، پیشوا
سروش: شنیدن و فرمانبرداری - فرشته مظهر اطاعت
سرور: شادمانی ، خوشحالی
سوبا: شناگر ، فردا
سوبار: اسب سوار - لغت زند و پازند
سنبله: یک خوشه گندم
سودابه: دختر زا - سود ده
سوری: سرخ رو ، نام دختر اردوان پنجم
سورن: خانواده ای در دوره اشکانیان که قدرتمند بودند
سورنا: سردار دلیر و خردمند پارتی
سوزان: سوزنده ، ملتهب
سوزه: سبزه ، نامی کردی
سوسن: گلی به رنگهای سفید، کبود ، زرد و حنایی
سومار: نام قبیله ای از کردها
سولان: نام گلی است ، نامی کردی
سولماز: زنی که پیرو پژمرده نمی شود
سوگند: شاهد گرفتن خدا یا بزرگی را گویند
سهراب: سرخ روی ، نام پسر رستم که در جنگ با رستم فرمانده سپاه تورانیان بود
سهره: پرنده ای خوش آواز، با پرهای سبز و زرد
سهند: کوه آتشفشان قدیمی در آذربایجان
سیامک: مجرد - نام پسر کیومرث
سیاوش: دارنده اسب سیاه ، فرزند کیکاووس که ناجوانمردانه و بی گناه به قتل رسید
سیبوبه ‌: مانند سیب ، دانشمند شهیر ایرانی ، منصف الکتاب
سیما: چهره ، رخ
سیمدخت: دختر نقره ای و سفید
سینا: مرد دانشمند ، نام پدر شیخ ابوعلی سینا
سیمین: نقره ای ، سفید ، روشن
سیمین دخت: دختر نقره ای و سفید

شاپرک: پروانه
شادی: شادمانی ، خوشحالی ، شور شادان: شادمان
شادمهر: مهربان ، با محبت
شاران: گردنبند درست شده از بادام - نامی کردی
شاهپور: پسر شاه ، شاهزاده - نام چند تن از شاهان ساسانی
شاهدخت: دختر شاه ، شاهزاده خانم
شاهرخ: شاه منظر ، کسی که رخساری همچون شاه دارد
شاهین: پرنده ای شکاری
شاهیندخت: دخت شاهین
شایسته: سزاوار ، لایق
شباهنگ: بلبل ، ستاره کاروان کش
شب بو: نام گلی است که شب هنگام باز می شود
شبدیز: سیه فام ، سیه چرده ، نام اسب خسروپرویز
شبنم: رطوبتی که شب هنگام روی گلها می نشیند
شراره: گرمای سوزان ، عشق فراوان ، نامی کردی
شرمین: شرمسار ، خجل
شروین: یکی از سرداران معاصر شاپورذوالاکتاف ساسانی
شکوفه: گل درختان میوه دار ، شکفته
شکفته: خندان ، بشاش
شمشاد: درختی زینتی و تقریبا همیشه سبزکه دستمایه بسیاری از شاعران است
شمین: خوشبو، خوش عطر
شوان: شبان ، چوپان - نامی کردی
شمیلا: از نامهای ارمنی ایرانی به معنی بانوی بزرگوار
شورانگیز: فتنه انگیز ،‌ ایجاد کننده شور و شوق
شوری: خوش قیافه ، قد بلند- نامی کردی
شهاب: شعله آتش ، سنگ آسمانی ، ستاره دنباله دار
شهبار: درخورشاه ، لایق شاه
شهباز: باز سفید رنگ ، شاه باز
شهبال: پر بزرگ پرندگان
شهپر: پرشاهانه
شهداد: داده و بخشیده شاه
شهرآرا: آنکه به زیبایی مایه آرایش شهراست ، آرایش دهنده شهر
شهرام: رام و مطیع شاه
شهربانو: بانوی شهر ، ملکه
شهرزاد: شهرزاده ، بومی - نقال قصه های هزار و یک شب
شهرناز: خواهر جمشید و همسر ضحاک ماردوش
شهرنوش: شیرینی شهر
شهره: مشهور و نامی
شهریار: پادشاه ، یارشهر ، نام پسر برزوپسر سهراب
شهرزاد: شاهزاده ، فرزند شاه
شهلا: زن سیه چشم
شهنواز: نوازش شده شاه
شهین: منسوب به شاه
شیبا: نسیم شبانه - نامی کردی
شیدا: آشفته و عاشق
شیده: ‌خورشید ، درخشان
شیردل: پهلوان و دلاور
شیرزاد: شیر بچه ، همچون شیر
شیرنگ: به رنگ شیر ، مانند شیر
شیرو: پهلوان معاصر با گشتاسب ، نام سردار فریدون
شیرین دخت: دختر شیرین
شیما: دخترانه ، نامی کردی
شینا: قدرتمند ، توانا - نامی کردی
شیرین: مطبوع و گوارا ، معشوقه خسرو پرویز
شیوا: شیرین بیان ، خوش زبان ، ایزد بزرگ هندیان باستان

طوس: فرزند نوذر پهلوان ایرانی شاهنامه
طوطی: پرنده سبز رنگ و سخنگوست و نام برخی زنان در فارسی دری است .
طهماسب: دارای اسب قوی - نام پسر منوچهر
طهمورث: روباه تیزرو و قوی ، پادشاه پیشدادیان و پدر جمشید

غوغا: آشوب ، هیاهو
غنچه: گل نشکفته ، کنایه از دهان معشوق

فتانه: از نامهای کردی برای دختران
فدا: قربانی ، نامی کردی
فراز: بلندی و شکوه
فرامرز: شکوه مرزداری - نام پسر رستم دستان
فرانک: سیاه گوش ، نام مادر فریدون ، نام همسر بهرام گور ساسانی
فراهان: محل شکوه و جلال
فربد: مناعت ، بزرگی
فربغ: شکوه خداوند
فرجاد: دانشمند و فاضل
فرخ: تابان و زیبا - نام یکی از امیران سیستان در عهد سلجوقیان
فرخ پی: نیک پی و نیک قدم
فرخ داد: مبارک آفریده شده
فرخ رو: دارای صورت زیبا
فرخ زاد: مبارک زاد ، خجسته زاد ، رستم فرخزاد سردار معروف ساسانیان است
فرخ لقا: درای چهره زیبا ، خوشگل
فرخ مهر: زیبا چون خورشید
فرداد: داده شکوه وزیبائی
فردیس: بهشت ، بوستان
فرین: یگانه ، شکوه دین ، مخفف فروردین ماه اول بهار
فرزاد: زاده فرو شکوه
فرزام: شایسته و لایق - نامی کردی
فرزان: عاقل ، حکیم ، دانشمند
فرزانه: دانشمند ، عاقل و عالم
فرزین: عالم ، وزیر دربار
فرشاد: شا دمان ، مسرور ، خوشحال
فرشته: فرستاده الهی و آسمانی
فرشید: درخشانتر ، نام برادر پیران ویسه
فرمان: دستور ، حکم
فرناز: داری ناز فراوان
فرنگیس (فری گیس): نام دختر افراسیاب و همسر دوم سیاوش
فرنود: دلیل و برهان
فرنوش: شکوه ، نام پادشاه باستانی ماد
فرنیا: نامی برای پسران
فروتن: افتاده حال ، متواضع
فرود: پائین - نام پسر سیاوش ، نام پسر کیخسرو نام پسر خسرو پرویزو شیرین
فروز: روشنائی ، روشنی
فروزان: تابان ، درخشان
فروزش: روشنی ، تابناک
فروزنده: درخشان ، درخشنده
فروغ: روشنائی ، تابش
فرهاد: عاشق افسانه ای شیرین
فرهنگ: شکوه ، ادب ، تربیت
فرهود: صداقت و راستی در دین
فربار: همراه خوب و شایسته
فریبا: زیبا و فریبنده
فرید: بی همتا، نامی کردی
فریدخت: دختر بی همت
فریدون: دارای شکوهی اینچنین ، پادشاه پیشداری که بر ضحاک ماردوش غلبه کرد
فریمان: فر و شکوه ایمان
فریناز: عشوه گر ، پریناز
فرینوش: شکوه شیرین
فریوش: زنگ ، همان پریوش هم هست
فیروز: پیروز و مظفر
فیروزه: سنگی گرانبها با رنگ فیروزه ای

قابوس: معرب کاووس است
قباد: سرور گرامی ، شاه محبوب ، پدر کیکاوس از پادشاهان کیانی
قدسی: بهشتی ، روحانی

کابان: کدبانو ، نامی کردی برای دختران
کابوک: کبوتر ، نامی کردی برای دختران
کارا: فعال و کوشا
کارو: از نامهای ارمنی ایرانی به معنی نوید دهنده
کاراکو: نام یکی از سرداران ماد
کامبخت: کسی که بخت به کام اوست
کامبخش: آرزو دهنده ، مراد بخش
کامبیز: صورت فرانسوی ((کمبوجیه)) پسر کورش است
کامجو: کامجوینده
کامدین: یکی از دانایان دین زردشت
کامران: سعادتمند و خوشبخت
کامراوا: به مقصود و مراد رسیدن
کامک: آرزو و خواهش کوچک
کامنوش: کامروا ، خوشبخت
کامیار: کامروا و پیروز
کانیار: معدن شانس ، نامی کردی
کاووس: پادشاه توانا - از پادشاهان کیانی و پسر کیقباد
کاوه: آهنگر معروف ایران باستان که علیه ضحاک قیام کرد
کتایون: جهان بانو ، دختر قیصر روم و مادر اسفندیار
کرشمه: ناز و غمزه
کسری: معرب خسرو است
کلاله: موی پیچیده ، دختری با موهای مجعد
کمبوجیه: نام پسر کورش کمبوجیه است
کوشا: کوشنده ، ساعی
کهبد: خداوند کوه ، عابد
کهرام: رام شده کوه نام برادر و سردار افراسیاب
کهزاد: زاده کوه ، کسی که در کوه زائیده شده است
کیارش: شهریار بزرگ
کیان: پادشاه ، امیران
کیانا: فرستاده ، نامی کردی
کیانچهر: دارای چهره پادشاهان
کیاندخت: شاهدخت ، دختر شاه
کیانوش: بسیار شیرین ، نام یکی از دو برادر فریدون در شاهنامه
کیاوش: بزرگوار - نام پدر کیقباد
کیخسرو: پادشاه نیکنام ، نام پسر سیاوش و سومین پادشاه کیانیان
کیقباد: پادشاه محبوب - پدر کیکاوس و سر سلسله کیانیان
کیکاووس: سیاه چرده ، سبزه ، نام پسر کیقباد و پدر کیاوش
کیوان: سیاره زحل و دومین سیاره منظومه شمسی پس از مشتری است .
کیوان دخت: دختر سیاره کیوان
کیومرث: نخستین انسان ، و به گفته شاهنامه نخستین پادشاه
کیهان: جهان و گیتی
کیاندخت: دختر گیتی
کیهانه: جهان کوچک

گرد آفرید: پهلوان زاده شده
گردان: پهلوانان ، یلان
گرشا: به ر وایت شاهنامه همان کیومرث اولین پادشاه است
گرشاسب: صاحب اسب لاغر ، پهلوان ایرانی و جد رستم
گرشین: شعله آبی ، نامی کردی برای دختران
گرگین: منسوب به گرگ ، پسر میلاد از پهلوانان زمان کیخسرو
گزل: زیبا ، نامی ترکمنی است
گشتاسب: صاحب اسب رمنده ، پدر داریوش هخامنشی
گشسب: دارنده اسب نر
گشسب بانو: دختر رستم و زن گیو
گل: گیاهان رنگی کوچک که دستمایه شاعرانند
گل آذین: حالت قرار گرفتن گلها روی شاخه ها
گل آرا‌:‌ آراینده گل
گلاره: تخم چشم ، نامی کردی
گل افروز: فروزنده گل
گلاله: دسته گل
گل اندام: آنکه اندامش مانند گل است
گلاویز: گیاهی برای زینت گل
گلباد: داری بوی گل
گلبار: پرگل ، گل افشان
گلبام: گلبانگ
گلبان: نگهدارنده گل
گلبانو: بانوی چون گل
گلبرگ: هر یک از برگهای یک گل ، مثل برگ گل
گلبو: معطر ، خوشبو
گلبهار: مثل گل بهاری
گلبیز: گل افشان
گلپاره: تکه گل ، پاره ای از گل
گلپر: برگ گل ، پر گل
گلپری: پری همچون گل
گلپوش: پرازگل ، پوشیده از گل
گل پونه: کسی که چهره اش به لطافت گل است
گلچین: باغبان ، عاشق گل ، کسی که گل می چیند .
گلدخت: دختر گل
گلدیس: به رنگ گل ، مانند گل
گلربا: رباینده گل
گلرخ: بسیار زیبا همچون گل
گلرنگ: به رنگ گل ، شرابی رنگ
گلرو: زیبا و سرخ رو
گلشن: گلزار و گلستان
گلریز: ریزنده گل
گلزاد: زائیده گل
گلزار: گلستان ، جای پرگل
گلسا: مثل گل
گلشید: درخشان چون گل
گلنار: گل انار ، شکوفه انار
گلناز: کسی که ناز و غمزه اش مثل گل است
گلنسا: گل بانو ، خانم گل
گلنواز: نوازش شده گل
گلنوش: شیرین مثل گل
گلی: مانند گل ، قرمز رنگ
گودرز: از پهلوانان عهد کاوس وکیخسرو و یکی از پادشاهان معروف اشکانیگوماتو: انقلابی زمان مادها که برای براندازی مادها و هخامنشیان قیام کرد
ورتا : نام نخستین فیلسوف و متفکر زن ایران
اسامی ایرانی  / اسامی  / نام های اصیل ایرانی / اسم های اصیل ایرانی  / اسامی اصیل ایرانی / نامهای اصیل ایرانی / اسامی زیبا  / اسمهای اصیل ایرانی / اسم اصیل ایرانی پسر  / اسامی پسر ایرانی / اسم های اصیل ایرانی پسر  / نام های اصیل ایرانی پسر / اسم اصیل ایرانی  / اسامی زیبای ایرانی  / اسامی اصیل ایرانی پسر / نام ایرانی  / اسامی پسر  / اسامی ایرانی  / اسم پسر اصیل ایرانی / اسامی دختر ایرانی iran  / اسمهای اصیل ایرانی پسر  / نام اصیل ایرانی  / نام پسر ایرانی / اسم زیبا  / نامهای اصیل ایرانی / اسم پسر ایرانی اصیل / نامهای ایرانی  / اسامی ایرانی پسر / اسامی خاص ایران باستان / نام دختر ایرانی / نامهای زیبای ایرانی / اسامی ایرانی زیبا  / اسامی  / اسامی پسر اصیل ایرانی / اسم پسر ایرانی / اسم ایرانی  / نام پسر اصیل ایرانی / اسم های اصیل ایرانی دختر  / اسامی اصیل پسر ایرانی / اسم پسر ایرانی /اسامی ایرانی , اسامی پسر , اسم پسر ایرانی , نام های اصیل ایرانی , اسامی , اسم های اصیل ایرانی , نامهای اصیل ایرانی , اسامی اصیل ایرانی , اسم پسر اصیل ایرانی , اسامی پسر ایرانی , اسامی زیبا , اسم ایرانی , اسمهای اصیل ایرانی , نام پسر ایرانی , اسم اصیل ایرانی پسر , اسم های اصیل ایرانی پسر , اسم اصیل ایرانی , نام پسر , اسامی ایرانی , نام های اصیل ایرانی پسر , اسم دختر اصیل ایرانی , نام دختر ایرانی , اسامی زیبای ایرانی , نام های ایرانی , اسم ایرانی پسر , اسامی اصیل ایرانی پس , اسم پسر , اسم دختر ایرانی , نامهای ایرانی , اسم پسر ایرانی اصیل , نامهای اصیل ایرانی پسر , اسامی ایرانی پسر  , اسامی دختر ایرانی iran  , اسامی پسر اصیل ایرانی , اسم اصیل پسر ایرانی , نام ایرانی , زیبا ترین اسامی پسر , اسامی پسر , اسم اصیل ایرانی پسر , اسم زیبا  , اسم پسر ایرانی , نام پسر اصیل ایرانی , زیباترین اسم دختر ایرانی , اسم اصیل ایرانی دختر , اسم های اصیل ایرانی دختر  , نام اصیل ایرانی , اسامی دختر ایرانی , اسامی , اسامی پسرانه ایرانی , نامهای ایرانی پسر , اسمهای اصیل ایرانی پسر  , اسم های ایرانی , اسامی ایرانی اصیل , اسم پسر ایرانی . اسامی . اسامی ایرانی . خوش چهره ترین مردان ایران دوران باستان . معنی اسم شنتا چیه  . اسم دختر قشنگ . نام های زیبای ایرانی زمان خارزمشاهیان . اسم ایرانی . اسم دختر ایرانی . اسم پسرونه زیبا . اسم پسر ایرانی اصیل . نامهای اصیل ایرانی پسر . اسم اصیل ایرانی پسر . نام پسرانه اصیل فارسی . اسامی پسر . اسامی پسر ایرانی . اسامی آریایی با معنی . ارغوان به چه معناست . اسمای ایرانی . اسم های زیبا . معنی اصلی اسم کیوان . اسم پسر . اسامی پسرانه ایرانی اصیل . اسم دختر خاص ایرانی . نام های زیبا . اسم دختر اسطوره ای . ارغوان به چه معنی است . نامهای نیکو برای دختران . ﺍﺳﺎﻣﻲ ~ﺳﺮﺍﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﺻﻞ . قشنگترین اسمه های دختر ایرانی . معنی اسم یاحا چیست . اسم پسرانه شبیه کوروش . جدیدترین وزیباترین اسم های دختر در دنیا . زیباترین اسامی پسر ایرانی . نام پسر ایرانی . اسامی ایرانی . جدیدترین اسم پسر ایرانی . اسم پسر که هم عربی و هم فارسی باشه . اسامی نام های ایرانی پسرانه . اسم قشنگ دختر . نام اصیل وختر ایرانی . جدیدترین نامهای پسر ایرانی . انواع اسم قشنگ برای دختر وپسر . اسامی دختروپسر اصیل ایرانی درشاهنامه . اسماع پسرانه . زیباترین نام پسرانه . اسامی دختر آریایی . اسم های پسر پر معنا ایرانی . نامهای ایرانی . نامهای پسرانه زیبا . اسم های ایرانی واصیل دختر . اسمه پسر فارسی . جدیدترین نامهای پسرایرانی . نوتریکا اسم پسر . زیبا ترین نام پسر . نام های اصیل ایرانی  . اسم دخترونه قشنگ . اسامى پسر ایرانی . اسم زیبا برای پسر . اصیل ترین اسم پسر ایرانی وجدید ترین . اسم های اصیل ایرانی پسر , اسم های پسر اصیل ایرانی , نام های ایرانی پسر , اسم دختر ایرانی اصیل , اسم دختر ایرانی , اسامی پسر ایرانی , نامهای پسر ایرانی /  اسامی ایرانی اصیل / اسم اصیل ایرانی پسر  / رادین به چه معناست  / اسامی زیبا  / اسامی خاص  / اسامی پسر ایرانی  / کمیاب ترین اسم دختر / نام های ایرانی  / اسامی اصیل ایرانی پسر  / اسم دختر اصیل ایرانی / اسم های اصیل ایرانی پسر  / زیبا ترین اسامی پسر  / نامهای اصیل ایرانی پسر / نامهای ایرانی اصیل / اسامی پسر  / اسامی پسران / اسم ایرانی اصیل / اسم پسرانه اصیل ایرانی / اسمهاى اصیل ایرانى / اسم های زیبای ایرانی

نظرات (37)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
سلام آیا ثبت احوال نام آریامهر میده یانه
چهارشنبه 18 اسفند‌ماه سال 1395 ساعت 09:08 ب.ظ
امتیاز: 0 1
پاسخ:
نمی دونم
سلام اسمی به معنی مسافر و مرگ نداره
پنج‌شنبه 9 دی‌ماه سال 1395 ساعت 11:29 ب.ظ
امتیاز: 0 1
,وا پ معنی یاحا کو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
چهارشنبه 24 آذر‌ماه سال 1395 ساعت 12:20 ب.ظ
امتیاز: 0 1
پاسخ:
چنین واژه ایی در ادبیات پارسی نیست پس معنایی در زبان ما ندارد . در ضمن واژگانی که در آنها "ح" استفاده می شود عموما پارسی نیستند و شامل زبان عربی می گردند. "یاحا" ساخته و پرداخته افرادی هست که خواسته اند لقبی متفاوت داشته باشند. شاید فردا یکی نوشت "یاکا" "یاما" یادا" "یالا" "یاکا" و....
سلام معنی اسم یاحا چیه؟ کسی میدونه لطفا راهنمایی کنید
جمعه 14 آبان‌ماه سال 1395 ساعت 05:22 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
چنین واژه ایی در ادبیات پارسی نیست پس معنایی در زبان ما ندارد . در ضمن واژگانی که در آنها "ح" استفاده می شود عموما پارسی نیستند و شامل زبان عربی می گردند. "یاحا" ساخته و پرداخته افرادی هست که خواسته اند لقبی متفاوت داشته باشند. شاید فردا یکی نوشت "یاکا" "یاما" یادا" "یالا" "یاکا" و....
با سلام
اگر ممکنه معنی اسم " یوخابه " رو بهم بگید و همینطور اینکه ریشه این اسم مربوط به چه زبانیه ؟
شنبه 17 مهر‌ماه سال 1395 ساعت 08:04 ب.ظ
امتیاز: 0 1
پاسخ:
یوخابه به احتمال بسیار زیاد ریشه عبری دارد .
-------------
(قابوس یا ولید بن مصعب) با این که از انعقاد نطفه در میان بنى‌اسرائیل جلوگیرى مى‌کرد تا آنجا که حتى مردان را از زنان جدا و از شهر خارج نمود و هر بچه‌اى از زنان بنى‌اسرائیل به دنیا مى‌آمد به وسیله مأورانش اطلاع یافته با دست نظامیان کشته مى‌شد ولى چون خواست خدا این بود که موسى علیه‌السلام به دنیا بیاید.

در شبى که منجمان پیش‌بینى کرده بودند، خداى متعال یوخابه همسر عمران را به کاخ فرعون به سوى شوهر خویش رهسپار کرد چرا که عمران نگهبان قصر فرعون بود در همان شب نطفه بچه منعقد شد ولى کسى باخبر نشد.

منجمین با استفاده از علم نجوم به فرعون خبر دادند که نطفه همان بچه منعقد شده، فرعون خشمگین شد و دستور داد هر جا زن حامله‌اى دیدند، شکمش را بدرند. اما قدرت خدا بود که بعد از شش ماه و دو روز موسى علیه‌السلام در روز نهم محرم به دنیا آمد و خداوند در میان آن محیط وحشتناک او را نگه داشت.

مادر موسى علیه‌السلام به الهام پروردگار او را در صندوق نهاده و به رود نیل انداخت، دخترى او را دید و کودک را پیش فرعون و آسیه برد، آسیه بچه را گرفت و بعد از گفتگوى زیاد قرار شد او را به فرزندى انتخاب کنند.

از طرف آسیه اعلام شد، زنان شیرده به دربار بیایند. موسى علیه‌السلام شیر هیچکدام را نخورد، در نهایت مادر موسى علیه‌السلام را آوردند و موسى شیر او را خورد، آسیه با حقوق کافى او را براى شیر دادن نزد خود برد و بدین طریق موسى در دامان مادر خویش بزرگ شد.
سلام شما اسم هایی مثل اسمه منو نام نبردین
شنبه 13 شهریور‌ماه سال 1395 ساعت 12:40 ب.ظ
امتیاز: 0 0
معنی اسم یاحا چیه؟
پنج‌شنبه 28 مرداد‌ماه سال 1395 ساعت 12:01 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
این واژه ایرانی نیست و شاید در زبانهای دیگر همچون عربی یا عبری معنی داشته باشد. که من خبر ندارم
ولی‌ من خوندم اسمش سورا بود نه سوری؟؟؟؟ سوری: سرخ رو ، نام دختر اردوان پنجم
پنج‌شنبه 1 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 04:48 ب.ظ
امتیاز: 1 0
پاسخ:
ممنون از توضیح جالبت
سلام من یه دخترم و اسمم رهی هس..همه میگن اسمت پسرونس :(((
ایا واقعا اسم دختر نیس؟؟؟؟
اگ واقعا اسم پسرونس چرا پس من ک دخترم اسمم رهی هس؟؟؟؟ :(((
جمعه 11 دی‌ماه سال 1394 ساعت 04:38 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
چون محمدحسن «بیوک» معیری، تخلصشون "رهی" بوده مردم هم شرطی شده اند و میگن رهی پسرانه است .
برخی از نام ها را هم خانواده ها بر دختر ها می گذارند و هم بر پسرها ...
مهم هم نیست جدی نگیرید . اگر واقعا بخواهید دیگران با شنیدن نام شما دیگر نگویند این اسم پسرانه است بایدآنقدر مشهور شوید که از زیر سایه تخلص محمدحسن «بیوک» معیری خارج شوید .
سلام
معنی اسم روسانا رو ممکن بگین
خیلی گشتم پیدا نکردم
بسیار بسیار ممنون
سه‌شنبه 28 مهر‌ماه سال 1394 ساعت 09:51 ق.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
روسانا کوتاه و آهنگین شده = روی + سان
روسانا, نام دخترانه با ریشه پهلوی
ریشه نام : مانند چهره ، همانند رخ
واکاوی : پافشاری "سان" بر "روی" از زیبایی روی و رخ آگهی می دهد.

برخی هم روسانا Rosana را از ریشه rose به معنی گل سرخ می دانند که از این روی ((باشکوه و همانند گل سرخ)) می باشد
اسمای ایرانی خیلی زیبان
جمعه 26 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 08:33 ق.ظ
امتیاز: 1 1
خواهشا معنی اسم سروینا را بگذارید
سه‌شنبه 9 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 04:57 ب.ظ
امتیاز: 2 0
پاسخ:
معنی آن را جایی نخوانده ام اما احتمالا به معنای همانند سرو (همیشه سبز) بودن است برای همین شرکتی که کارش پوست و مو است برای محصولاتش از این نام استفاده می کند .
معنی اسم یاحا چیست؟
شنبه 13 دی‌ماه سال 1393 ساعت 03:41 ب.ظ
امتیاز: 6 2
پاسخ:
نمی دونم
-----------------------
آخرین واژه های جستجو شده در این وبلاگ : اسم پسرانه شبیه آنارام . اسم زیبا واسه پسر . شیک ترین اسم پسر . اسم دختر خاص . اسم دختر جدید . اسم پسر بسیار زیبا . اسم اصیل ایرانی پسر . اسم پسر . اسم های اصیل ایرانی . نام دختران . اسم مغازه ترگل . اسم زیبا . قشنکترین و جدیدترین اسم دختر . هیراد اسم چه شخصیتی در تاریخ است . اسم های زیی ‌سر وا . زیباترین اسم های دخترانه . معانی اسم های اصیل ایرانی . لیست نام برای مغازه . اسم پسرانه زیبا . ترجمه و اسم های اصیل پسرانه . اسم ساده دختر ایرانی . اسم دختر ایرانی . اسم دختر ایرانی و فارسی . اسم های پسرانه اصیل ایرانی . لیست اسمای پسرونه وقشنگ‌ارمنی . اسم اصیل ایرانی پسرانه . اسم پسر جدید واصیل . اسامی دختر و پسر اوستایی و هخامنشی . اسامی دختر سنگین . اسم های کمیباب پسر . اسم پسر زیبای ایرانی . اسم دختر فارسی جدید . خاص ترین اسم دخترانه با آر . چند اسم خیلی باکلاس پسر بگید . قشنگ ترین اسم . اسم پسر ایرانی . اسمهاس پسرانه . لیست اسم ایرانی معنی دار . اسم پسر ایرانی جدید . اصیلترین اسمـپسر ایرانی . اسمی پسر ایرانی . اسم های تک دختران پارسی . اسم زیبای دختر ایرانی . نام دختر . اسم زیبای پسرانه . اسم خاص . انتخاب اسم پسر . لیست نام های ایرانی اصیل . اسامی نام دختر . اسم پسر فارسی . زیباترین نامها برای وختران
:
پنج‌شنبه 13 آذر‌ماه سال 1393 ساعت 08:04 ب.ظ
امتیاز: 0 1
متشکرم از اسمای خوبی که گذاشتین
فقط یه سوال درباره ی تلفظ اسم آفر دارم
کدوم درسته afar یا afer یا afr ؟
یکشنبه 11 اسفند‌ماه سال 1392 ساعت 03:59 ب.ظ
امتیاز: 2 0
پاسخ:
Afar
چرا اسم من نبود؟
پنج‌شنبه 19 دی‌ماه سال 1392 ساعت 07:56 ب.ظ
امتیاز: 1 0
سلام قشنگ بودن.ممنون
چهارشنبه 11 دی‌ماه سال 1392 ساعت 10:08 ب.ظ
امتیاز: 1 1
درود_کار زیبایی انجام دادی؛خسته نباشید ب منم سربزنید
سه‌شنبه 30 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 01:09 ق.ظ
امتیاز: 1 0
واقعا بابت راهنمایی تون ،ممنون هستم. خیلی خوبه که همچین سایتهایی هم داریم.
جمعه 5 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 10:43 ق.ظ
امتیاز: 1 0
سورنا معنی دیگه ای نداره به جز معنی تاریخیش؟
شنبه 31 تیر‌ماه سال 1391 ساعت 05:05 ب.ظ
امتیاز: 2 1
این اسما که همه تکراری بودن
یکشنبه 3 اردیبهشت‌ماه سال 1391 ساعت 07:35 ب.ظ
امتیاز: 1 0

دستت درد نکنه عالی بود
خوشحال می شم به ما هم سر بزنی
دوشنبه 21 فروردین‌ماه سال 1391 ساعت 10:46 ب.ظ
امتیاز: 2 0
کار خیلی جالبی بود
همه خوششون میاد
ولی کامل نیست مثلا اسم خودم!به معنی بهشت
به منم سر بزن
جمعه 26 اسفند‌ماه سال 1390 ساعت 09:43 ق.ظ
امتیاز: 1 1
سلام، وبلاگ بسیار جالبی دارید. متشکرم
پنج‌شنبه 29 دی‌ماه سال 1390 ساعت 06:05 ب.ظ
امتیاز: 2 0
سلام دوست عزیز...ممنون از نوشته های وبلاگتون....خیلی عالی بود...
یکشنبه 25 دی‌ماه سال 1390 ساعت 08:43 ب.ظ
امتیاز: 1 1
درود برشما
امیدوارم روزی هر ایرانی که اسم تازی داردنامش رو به یک نام ایرانی تغییر دهد خیلی زشته به خدا
چهارشنبه 14 دی‌ماه سال 1390 ساعت 11:20 ب.ظ
امتیاز: 2 0
ممنون ولی چرا اسمم نیست ؟؟؟؟؟؟؟؟
ولی واقعا مرسی چون اسم دخترم را (دلووان) را از وبلاگتون انتخاب کردم.
دوشنبه 21 آذر‌ماه سال 1390 ساعت 05:03 ب.ظ
امتیاز: 2 1

درود
خیلی خوب بود ممنون
میشه کاملتر باشه مثلا دنبال معنی اسم شهیرا بودم اصلا خود این اسم هم تو لیست نبود
جمعه 15 مهر‌ماه سال 1390 ساعت 08:42 ق.ظ
امتیاز: 1 1
مرسی بابت اسامی زیباتون
می خواستم بدونم از کدوم منبع استفاده کردید و آیا همه اسامی اسمهای فاسی هستند یا غیرفارسی و براساس کدوم مدرک ؟
باز هم ممنونم
یکشنبه 27 شهریور‌ماه سال 1390 ساعت 10:04 ق.ظ
امتیاز: 1 0
عالی بود
ولی تکلیف منکه اسم پسرونه دارم چیه؟
خالا نمیشه فرجام اسم دخترونه باشه؟
چهارشنبه 2 شهریور‌ماه سال 1390 ساعت 11:00 ق.ظ
امتیاز: 1 1
سلام خیلی خوب بود. لطفا بهم کمک کنین . واسه وبم هنوز اسم انتخاب نکردم . ممنون میشم اگه به ایمیلم بفرستین .
سه‌شنبه 31 خرداد‌ماه سال 1390 ساعت 02:35 ب.ظ
امتیاز: 1 1
با سلام
از این کار جالبتون ممنونم خیلی زیبا بود
از شما دعوت میکنم که به وبلاگ گردشگری ما هم سری بزنید و آدرس آن را در وبلاگ خود قرار دهید.
باتشکر
سه‌شنبه 17 خرداد‌ماه سال 1390 ساعت 10:52 ق.ظ
امتیاز: 1 2
در باره ناشا برای من بیشتر شرح می دید؟
جمعه 5 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 08:27 ق.ظ
امتیاز: 0 2
گلابتون از اسمهای ایرانی به معنی طلا دوزی روی پارچه در لیست وجود ندارد.
چهارشنبه 20 بهمن‌ماه سال 1389 ساعت 09:23 ب.ظ
امتیاز: 2 1
بسیار عالیست. موفق باشید.
پنج‌شنبه 2 دی‌ماه سال 1389 ساعت 11:14 ب.ظ
امتیاز: 1 1
سلام خیلی کارتون جالبه
یکشنبه 14 آذر‌ماه سال 1389 ساعت 02:06 ب.ظ
امتیاز: 2 1
m_t9010@yahoo.com
مرسی از اسامی که گذاشتید توی وبلاگاتون مانی
جمعه 9 مهر‌ماه سال 1389 ساعت 09:41 ق.ظ
امتیاز: 2 3