X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

اسامی ایرانی

نام های اصیل دختران ایران

الف

آباندخت : نام زن داریوش سوم

آبگینه : شیشه، بلور

آپامه : خوشرنگ و آب . دختر اردشیر دوم هخامنشی

آتری : آذر

آتشگون : سرخ فام، سرخ رنگ

آتوسا : نام دختر کورش ، زن داریوش

آدخت : خجسته و نیکو

آذر : آتش، فروغ، روشنایی

آذربانو : بانوی آتش گون

آذرچهر : همانند روشنایی

آذرگون : گل همیشه بهار و نام دختری در ویس و رامین

آراسته : با نظم و ترتیب

آرام : قرار، سکون

آرام دخت : از نام های برگزیده

آرام دل : از نام های برگزیده

آرامش : آرمیدن

آرمیتا : آرمان، عشق پاک

آرمیتی : فروتنی و پاکی و محبت

آرمیدخت : از نام های برگزیده

آزادچهر : آزاده نژاد

آزاده : نام مادر گشتاسب

آزیتا : از نام های برگزیده

آژند : نام گلی است

آشتی : مهر و دوستی، یکرنگی

آشنا : یار، دوست

آشوب : شور، انقلاب

آشیان : لانه و کاشانه

آفتاب : گرمی، روشنایی

آفرین : درود و سپاس

آلاله : نام گلی است

آمی‌تیس : نام دختر آستیاک، پادشاه ماد، نام زن کورش

آناهیتا : بانوی پاک و بیگناه، پاکبانو

آندیا : نام زن اردشیر ساسانی

آنیتا : از نام‌های برگزیده

آهنگ : سرود و نغمه

آوا : آواز، آهنگ

آوازه : شهرت و نام آوری

آویشن : گیاهی خوشبو

اختر : ستاره، شهاب

ارشیا : راست و درست

ارغوان : نام گلی است

ارمغان : پیشکشی، هدیه

ارنواز : نیکو سخن و خوش گفتار. نام یکی از خواهران جمشید

اروس : سپید، درخشان و زیبا

اشااونی : زن پاک و راست

اشوچهر : از نام های برگزیده

اشودخت : از نام های برگزیده

اشوروی : از نام های برگزیده

اشوزاد : از نام های برگزیده

اشومهر : از نام های برگزیده

افروز : روشن، روشن کننده

افسانه : داستان، خاطره و یادمان

افسر : بالا و سرور

افسون : از نام های برگزیده

افشان : از نام های برگزیده

اَمُرداد : کمال و رسایی جاودانی

انارام : روشنایی بی فروغ و بی پایان

انگبین : عسل، شهد

انوش : جاویدان

انوشک : انوشه، جاودان

انوشه : بی‌مرگ و جاودان

انیران : روشنایی بی پایان

اَهونَوَر : نگهبان تن

ایران : آزادگان و سرزمین آزادی

ایرانبانو : بانوی ایرانی

ایراندخت : دختر ایران

ایشتار : ستاره باران و آب، تشتر(تیر)

باوَند : از اسپهبدان مازندران

ب

باستیان : بردبار ، شکیبا

بانو : خانم، کلمه احترام درباره بانوان

بانو گشسب : نام دختر رستم زال ، زن گیو و مادر بیژن

بردبار : شکیبا، با حوصله

برسومه : برسم، شاخه‌های گیاه

برنا : جوان ، خوش اندام

برومند : خوش قامت،نام مادر بابک خرمدین

بلوت : درخت سودبخش

بنفشه : نام گلی است

به آفرید : نام دختر کی گشتاسب

به نگار : خوب چهره، نیکو صورت

به‌آفرین : نیک آفریده شده

بهار : نخستین فصل سال

بهاره : از آن بهار

بهدخت : نیک ترین دوشیزه

بهرخ : نیک چهره

بهرو : نیکو چهره

بهشت : پردیس، بهترین

بهگل : نیکوترین گل

بهناز : از نام های برگزیده

بهنوش : نیکوترین نوشیدنی

بهین : بهترین ، نیکوترین

بوته : گیاه، ساقه جوان

بوختار : از نام های برگزیده

بوستان : باغ پر گل

بی تا : یکتا، بی‌مانند

بیدار : هشیار و سرزنده

بینا : روشن، دل آگاه

پ

پاداش : پاداش

پارمیدا : از نام های برگزیده

پارمیس : نام دختر بردیا پسر کورش بزرگ

پارمین : تکه بلور

پارند : نیک بختی و فرارونی. نگهبان گنج و خواسته

پاک سیما : از نام های برگزیده

پاکبانو : آناهیتا، بانوی پاک

پاکچهر : خوش صورت

پاکدل : پاکیزه دل، دلپاک، خوش قلب

پاکرخ : از نام های برگزیده

پاکروز : از نام های برگزیده

پاکروی : از نام های برگزیده

پاکفر : از نام های برگزیده

پاکناز : از نام های برگزیده

پاکیزه : بدون آلودگی، پاک

پانته‌آ : پایدار، نام زن آریاسب، سردار نامدار کوروش بزرگ

پرتو : فروغ، روشنایی

پرخیده : سخن سربسته

پردیس : باغ بهشت

پرشت : پر آرزو

پرند : پارچه ابریشمی

پرنیان : حریر ، دیبا

پروانه : از نام های برگزیده

پروین : نام ستاره‌ای

پری : زن زیبا

پری بانو : از نام های برگزیده

پری سیما : زیبا روی

پریچهر : پری رخسار، خوشگل، زیبا روی

پریدخت : از نام های برگزیده

پریدخت : از نام های برگزیده

پریرخ : پری رو، پری رخسار، خوبروی

پریروی : خوشگل، زیبا رو

پریزاد : فرزند پری، فرزند زیبا

پریسا : مانند پری

پریسان : از نام های برگزیده

پریفام : زیبا چهره

پریگون : مانند پری

پریماه : از نام های برگزیده

پریمرز : از نام های برگزیده

پریناز : از نام های برگزیده

پریوش : پری مانند

پگاه : سحر، بامداد

پوپک : پرنده‌ای است، هدهد

پودینه : پونه

پوران : از نام های برگزیده

پوروچیستا : نام کوچکترین دختر اشوزرتشت

پونه : بوته و گلی خوشبو

پیراسته : با نظم، با آرایش

پیرایه : آراسته، آرایش

پیروزه : از سنگ های قیمتی

ت

تابان : نورانی، فروغمند

تابانروی : از نام های برگزیده

تابانمهر : از نام های برگزیده

تابش : نورافشان

تابناک : پرتو، نورانی

تابنده : تابیدن

تازه : جدید، پرتراوت، لطیف

تاژ : لطیف و نازک

تخشک : خوبرو و زیبا

تذرو : نام دختر داریوش سوم هخامنشی

ترانه : تر و تازه، لطیف، نرم

ترگل : گل تازه

تُرنج : نام میوه ای است

ترنگ : آواز تارهای ساز

تَرَنُم : آواز خوش

تریتی : نام دختر میانه اشوزرتشت

تشتر : نام ستاره تیر. نگهبان باران

تکاو : نام یکی از آهنگ های نامی باربد

تمیس : گیاهی بالا رونده

تناز : نام مادر لهراسب. دختر آرش

تنبور : نوعی ساز، دنبره

تَندُر : بلبل

تندیس : پیکره، تصویر

تِهرت : نام دختر میانه اشوزرتشت

تهمینه : زن رستم و مادر سهراب

توران : از نام های برگزیده

تورانبانو : از نام های برگزیده

توراندخت : از نام های برگزیده

تِیتَک : شبکیه چشم به زبان پهلوی

تیهو : پرنده‌ای خوش رنگ

ج

جالیز : کشتزار

جام : پیاله، ساغر

جان پرور : از نام های برگزیده

جانانه : دوست داشتنی

جانمهر : از نام های برگزیده

جر یره : زن سیاوخش، مادر فرود

جلبک : گیاه سبز آبزی

جلگه : زمین پهناور

جوانه : جوان، جوانی،رویش

جویبار : کنار جوی آب

چ

چام : ناز و عشوه

چشمه : آب طبیعی از کوه

چکاو : نام پرنده ای خوش آواز

چکاوک : آهنگی از موسیقی ایرانی

چَمان : خرامان

چهرزاد : از نام های برگزیده

چیترا : از نام های برگزیده

چیستا : دانش و دانایی . نام جوانترین دختر اشوزرتشت ، ایزد دانش

چیستی : دانش و آگاهی

خ

خاور : جای خورشید یا سرزدن خورشید

خجسته : شادباش، مبارک

خجیر : زیبا روی و پسندیده

خرامان : با ناز و وقار راه رفتن

خرم چهر : از نام های برگزیده

خرمدل : خوشدل، خوشحال، شادمان

خندان : خندیدن، با لبخند

خوب چهر : از نام های برگزیده

خوبرخ : از نام های برگزیده

خوبروی : از نام های برگزیده

خوردخت : از نام های برگزیده

خورزاد : از نام های برگزیده

خورشاد : از نام های برگزیده

خورشید : هور، هور شید

خورشید چهر : از نام های برگزیده

خُوروَش : همانند خورشید

خوشبوی : از نام های برگزیده

خوشچهر : نیکو روی

خوشخو : نیک رفتار، با صفا

خوشدل : شاد، شادمان، خوشنود، خوشحال

خوشروی : خوشرو، خوش صورت، خوشگل

خوشگو : خوش سخن

خوشنوا : خوش آواز، خوش آهنگ

خوشه : چند دانه که در کنار هم آویزان باشند

د

دُخمل : از نام های برگزیده

دراج : نام پرنده‌ای است

دُرافشان : روشن، تابان ، شیرین سخن

درخشان : درخشنده، روشنایی دهنده

دُردانه : دانه در، مروارید بزرگ

درسا : از نام های برگزیده

درمان : چاره

دِرمنَه : گیاهی خوشبو

دُرنا : نام پرنده ای است

دریا : از نام های برگزیده

دَستنبو : میوه ای خوشبو

دُغدو : نام مادر اشوزرتشت

دل آرا : مایه نشاط و خرمی

دل آرام : آرامش دهنده دل

دل آشوب : از نام های برگزیده

دل افروز : روشن کننده دل

دل انگیز : نشاط آور

دلاویز : دلپسند، مرغوب، دلخواه

دلبر : یار و معشوق

دلپذیر : دلخواه, پسندیده

دلپسند : پسندیده، مرغوب

دلجو : نوازش کننده

دلخوش : خوشدل، خوشحال ،شادمان

دلدار : دلبر, معشوق, دلیر, دلاور, شجاع

دلشاد : خوشحال ، شادمان

دلکش : دلربا, دلپذیر, دلفریب

دلگرم : خشنود، امیدوار

دلنواز : دلارام, دلجو, دلپذیر

دمساز : همدم، همراز، هم صحبت

دنبره : نوعی ساز، تنبور

دنیا : گیتی ،جهان

دیبا : نوعی پارچه ابریشمی

دیبارخ : از نام های برگزیده

دینا : از نام های برگزیده

دیناز : از نام های برگزیده

ر

رادنوش : از نام های برگزیده

رازمهر : از نام های برگزیده

رازیانه : گیاهی خوشبو

رام افزون : شادی افزون ،آرامش بخش

رام دخت : از نام های برگزیده

رامش : خوشی

رامک : آرامش دهنده

رایکا : پسندیده و دوست داشتنی

رایومند : دارنده فروغ و شکوه

رخسار : روی، چهره، صورت ، سیما

رخشا : رخشان، درخشان

رخشانه : رخشان و درخشنده

رخشنده : درخشان ، نورانی

ردیمه : نام زن کمبوجیه و دختر هوتن

رسا : بالغ، بلند

رَسابانو : از نام های برگزیده

رَسادخت : از نام های برگزیده

رُکسانا : نام دختر داریوش سوم هخامنشی

رودابه : فرزند تابان و مادر رستم دستان

روژین : سرخ فام

روشنک : دختر دارا

روناک : روشنایی

رویا : خاطره‌های شیرین

ریواس : گیاهی با شاخه‌های سپید

ز

زادمهر : برآمده از روشنایی

زرافشان : افشاننده سیم و زر

زراندام : از نام های برگزیده

زربانو : نام دختر رستم و خواهر بانو گشتاسب

زرستان : نام دختر ارجاسب

زرشام : نام دختری از خاندان جمشید

زرگیس : از نام های برگزیده

زرگیسو : از نام های برگزیده

زرمان : زرمانند و بسیار زیبا

زرنگار : از نام های برگزیده

زری : منسوب به زر، زر دار

زرین : طلایی

زرین بانو : از نام های برگزیده

زرین چهر : از نام های برگزیده

زرین چهر: : از نام های برگزیده

زُمرد : گوهر، از سنگ های قیمتی

زیبا : خوبروی، خوش چهره

زیبا دخت : از نام های برگزیده

زیباچهر : خوش رو

زیبارخ : از نام های برگزیده

زیباروی : از نام های برگزیده

زیبنده : شایسته، سزاوار

زیور : آرایش، پیرایه

ژ

ژژاله : شبنم

ژیان چهر : از نام های برگزیده

ژیان دخت : از نام های برگزیده

س

ساحل : از نام های برگزیده

سارا : از نام های برگزیده

ساغر : جام و پیمانه

سالمه : سالومه

سالومه : حساب سال و ماه

سامیار : از نام های برگزیده

ساویس : با ارزش، گرانمایه

سایه : از نام های برگزیده

سپیتا : سفیدترین و پاکترین

سپیته : سپید و درخشان

سپیده : آغاز بامداد

ستاره : اختر،کوکب

ستی : بانو، خانم، کلمه احترام

سداب : نام گیاهی است

سرور : شادمانی

سَروَر : رییس ، پیشوا

سمن : نام گلی است ، یاسمین

سمن چهر : از نام های برگزیده

سمن رخ : از نام های برگزیده

سمن روی : از نام های برگزیده

سمن ناز : نام دختر کورنگ

سمنبر : لطیف، سفید و خوشبو

سمنزار : بوستان یاسمن

سمیرا : از نام های برگزیده

سنبل : نام گلی است

سهی : راست، نام زن ایرج

سودابه : نام زن کیکاووس

سوزان : نام زن رامشگر تورانی

سوسن : نام گلی خوشبو

سوگل : از نام های برگزید

سوگند : از نام های برگزیده

سیما : روی ، چهره ،صورت

سیمبر : دارنده اندام سفید

سیمروی : سپیدروی

سیمگون : نقره فام

سیمین : نقره فام، سفید

سیمین چهر : سپیدروی

سیمین دخت : ازنام های برگزیده

سیمین رخ : از نام های برگزیده

سیندخت : نام دختر مهراب، پادشاه کابل

ش

شاد آفرید : از نام های برگزیده

شاداب : تر و تازه، خرم - نام سخنوری بوده است

شادبانو : از نام های برگزیده

شادپری : از نام های برگزیده

شاددل : از نام های برگزیده

شادروز : نیک روز، خوشبخت

شادروی : از نام های برگزیده

شادکام : شادمان، کامران، کامروا

شادمان : خوش، مسرور

شادمهر : از نام های برگزیده

شادی : سرور و شادمانی ، خوشی

شادی آور : از نام های برگزیده

شادی افزا : افزاینده شادی و نشاط

شاهدخت : از نام های برگزیده

شاهرو : از نام های برگزیده

شایسته : با ارزش ، سزاوار

شب بو : نام گلی است

شبنم : ژاله

شراره : جرقه، ریزش آتش

شرمین : از نام های برگزیده

شکربانو : از نام های برگزیده

شکرناز : از نام های برگزیده

شکفته : از نام های برگزیده

شکوفه : گل‌های رنگارنگ میوه

شکوه : بلندجایگاه، با عظمت

شگون : خجستگی، با شانس

شنایا : همه چیز دان

شهربانو : نام زن رستم

شهرخ : از نام های برگزیده

شهردخت : از نام های برگزیده

شهرزاد : از نام های برگزیده

شهرناز : نام خواهر جمشید

شهرنواز : خواهر شاه جمشید پیشدادی

شهرو : نام مادر برزویه پزشک

شهرود : نام زن سهراب ومادر یرزو

شهگل : از نام های برگزیده

شهلا : از نام های برگزیده

شهناز : از نام های برگزیده

شهنواز : از نام های برگزیده

شهین : از نام های برگزیده

شهین بانو : از نام های برگزیده

شورانگیز : از نام های برگزیده

شیدا : شیفته

شیدبانو : از نام های برگزیده

شیددخت : از نام های برگزیده

شیدرخ : از نام های برگزیده

شیرین : مزه شادکامی

شیرین گل : از نام های برگزیده

شیفته : عاشق، مجنون

شیوا : رسا و بلند و کشیده

غ

غنچه : از نام های برگزیده

ف

فایدیم : گل نیلوفر، نام همسر داریوش، دختر هوتن

فراتاگون : نام دختر آرتان، برادر داریوش بزرگ

فرانک : نام مادر شاه فریدون

فرخ ناز : از نام های برگزیده

فرخنده : مبارک، پرارج

فردخت : از نام های برگزیده

فرزان : از نام های برگزیده

فرزانه : گرامی، ارجمند

فرسیما : از نام های برگزیده

فرشته : از نام های برگزیده

فرگون : مانند روشنایی

فرمهر : از نام های برگزیده

فرناز : از نام های برگزیده

فرنگیس : نام دختر افراسیاب، زن سیاوش، مادر شاه کیخسرو کیانی

فرنوش : از نام های برگزیده

فرنی : بسیار ، افزون و فروزان

فروردین : نخستین ماه هر سال

فروزان : نورانی، شعله ور

فروزش : روشن

فروزنده : از نام های برگزیده

فروغ : روشنایی، تابش

فروغبانو : از نام های برگزیده

فریبا : فریبنده

فریماه : از نام های برگزیده

فرین : نام یکی از دختران اشوزرتشت

فریناز : از نام‌های برگزیده

فلامک : الماس گلی رنگ

فیروزه : نگین انگشتر

ک

کاساندان : نام زن کوروش بزرگ و مادر کمبوجیه

کامدل : از نام های برگزیده

کامروا : خوشبخت، خرسند

کاویش : پیمانه شیر

کبیتا : نوعی شیرینی

کتایون : نام زن کی گشتاسب در شاهنامه

کشور : از نام های برگزیده

کشوربانو : از نام های برگزیده

کُنیا : دختری که ازدواج نکرده است

کی بانو : از نام های برگزیده

کی دخت : از نام های برگزیده

کیارنگ : از نام های برگزیده

کیانا : طبیعت، اهل هرچیز

کیانبانو : از نام های برگزیده

کیاندخت : از نام های برگزیده

کیسر : از نام های برگزیده

کیمیا : کمیاب

کیوان بانو : از نام های برگزیده

کیوانچهر : از نام های برگزیده

کیواندخت : از نام های برگزیده

کیوانرخ : از نام های برگزیده

کیوانزاد : از نام های برگزیده

گ

گاتا : سرودهای جاودانه اشوزرتشت

گردآفرید : نام دختر گژدهم و یکی از بانوان پهلوان

گردیه : نام خواهر بهرام چوبینه و زن خسرو پرویز

گل آذین : طرز قرار گرفتن گل‌ها بر روی ساقه یا شاخه

گل آرا : از نام های برگزیده

گل آسا : ز نام های برگزیده

گل آفرید : از نام های برگزیده

گل آگین : از نام های برگزیده

گل آور : از نام های برگزیده

گل آویز : از نام های برگزیده

گل آیین : از نام های برگزیده

گل افروز : از نام های برگزیده

گل افسر : از نام های برگزیده

گل افشان : از نام های برگزیده

گل اندام : نازک بدن

گل برگ : برگ های رنگین گل و شکوفه

گل بیز : کلاله گل بیدمشک

گل پر : گیاهی خوشبو

گل پری : از نام های برگزیده

گل پونه : نام گلی همانند نعنا

گل پیکر : از نام های برگزیده

گل تن : از نام های برگزیده

گل چین : از نام های برگزیده

گل خند : از نام های برگزیده

گل دخت : از نام های برگزیده

گل دوست : دوستار گل، گل پسند

گل ربا : از نام های برگزیده

گل سان : از نام های برگزیده

گل سیما : از نام های برگزیده

گل شاد : از نام های برگزیده

گل فشان : از نام های برگزیده

گل گون : سرخ رنگ، برنگ گل

گل گونه : مانند گل، به رنگ گل

گل نوش : از نام های برگزیده

گل وش : از نام های برگزیده

گلاب : از نام های برگزیده

گلاله : از نام های برگزیده

گلباد : از نام های برگزیده

گلباش : از نام های برگزیده

گلبان : از نام های برگزیده

گلبانو : بانویی همانند گل

گلبن : از نام های برگزیده

گلبهار : از نام های برگزیده

گلبو : از نام های برگزیده

گلپاد : از نام های برگزیده

گلچهر : از نام های برگزیده

گلچهره : زیبا، دارای چهره‌ای چون گل

گلدسته : از نام های برگزیده

گلدیس : از نام های برگزیده

گلرخ : خوبرو، خوشگل

گلرخسار : زیبا، خوش چهره

گلرنگ : به رنگ گل

گلروی : خوشگل ، زیبا

گلریز : از نام های برگزیده

گلزاد : زادةگل

گلزار : گلستان ، محل رویش گل‌های فراوان

گلستان : از نام های برگزیده

گلشن : گلزار، گلستان

گلشید : از نام های برگزیده

گلفام : از نام های برگزیده

گلنار : از نام های برگزیده

گلناز : گل انار

گلناز : از نام های برگزیده

گلنام : از نام های برگزیده

گلنواز : از نام های برگزیده

گلی : از نام های برگزیده

گلی ناز : از نام های برگزیده

گهر : از نام های برگزیده

گهربانو : از نام های برگزیده

گهرچهر : از نام های برگزیده

گهردخت : از نام های برگزیده

گهرناز : از نام های برگزیده

گهرنگار : از نام های برگزیده

گوهر : جواهری با ارزش

گوهربانو : از نام های برگزیده

گوهرچهر : از نام های برگزیده

گوهردخت : از نام های برگزیده

گوهرزاد : از نام های برگزیده

گوهرسان : از نام های برگزیده

گوهرشاد : از نام های برگزیده

گوهرشید : از نام های برگزیده

گوهرفشان : از نام های برگزیده

گوهرناز : از نام های برگزیده

گیتی : جهان هستی

گیسو : زلف نگار

گیسیا : از نام های برگزیده

ل

لادن : نام گلی است

لاله : نام گلی است

لاله رو : از نام های برگزیده

لاله گون : از نام های برگزیده

لاله وش : از نام های برگزیده

لبخند : احساس شادی بر لبان

لَچَک : دستمال سه گوش

لیو : خورشید، آفتاب

م

مارال : از نام‌های برگزیده

ماسیس : نام دختر سی زین از خاندان ایرانی سورن

مانترَه : سخن منش انگیز و مقدس

ماندانا : نام دختر پادشاه ماد و همسر کمبوجیه

ماه آفرید : نام زن ایرج مادر منوچهر

ماه بانو : از نام های برگزیده

ماه دیس : از نام های برگزیده

ماهرُخ : خوشگل، زیبا

ماهرو : از نام های برگزیده

ماهوار : مانند ماه

ماهوش : مانند ماه

مخمل : نوعی پارچه

مرجان : از گیاهان دریایی

مرمر : سنگ خوشرنگ و قیمتی

مروارید : گوهر باارزش دریایی

مژده : نوید ، خبر شادی

مژگان : چشم پوش

مَشیانه : نام نخستین زن(حوا)

منیژه : خواهر فرنگیس، دختر افراسیاب

مه پیکر : از نام های برگزیده

مه سیما : ماه رو, ماهرخ، زیبا

مهتاب : نور آرام ماه

مهدخت : از نام های برگزیده

مهر رخسار : از نام های برگزیده

مهرآگین : از نام های برگزیده

مهرآمیز : از نام های برگزیده

مهرآور : از نام های برگزیده

مهراسا : از نام های برگزیده

مهرافروز : از نام های برگزیده

مهرافزا : آنکه مهر و محبت بیفزاید

مهرافزون : از نام های برگزیده

مهرافشان : از نام های برگزیده

مهرانگیز : از نام های برگزیده

مهربانو : از نام های برگزیده

مهرچهر : از نام های برگزیده

مهرچین : از نام های برگزیده

مهرخ : از نام های برگزیده

مهرکیش : از نام های برگزیده

مهرناز : از نام های برگزیده

مهرنگار : از نام های برگزیده

مهرنواز : از نام های برگزیده

مهروی : از نام های برگزیده

مهری : از نام های برگزیده

مهسان : از نام های برگزیده

مهستی : بزرگترین ریشه

مهشید : مهتاب، روشنایی ماه

مهناز : از نام های برگزیده

مهوش : مانند ماه ، خوشگل

مهین : بزرگ، بزرگتر

مورد : نام درخت همیشه سبز

مُوژان : غنچه نرگس

میترا : مظهر دوستی و محبت و صلح وصفا و روشنایی

مینا : نام گلی است

مینو : جهان معنوی

ن

نارگل : گل سرخ انار

نارگون : همانند سرخی آتش

ناز : دوست داشتنی، نام گلی است

نازآفرید : از نام های برگزیده

نازآفرین : از نام های برگزیده

نازبانو : از نام های برگزیده

نازپرور : از نام های برگزیده

نازپری : از نام های برگزیده

نازمهر : از نام های برگزیده

نازنین : دارای ناز، نازک اندام

نازیاب : از نام های برگزیده

ناهید : آناهیتا، پاک بانو

نایریکا : از نام‌های برگزیده

نخستین : آغازین، اولین

نرگس : نام گلی است

نساک : نام زن سیامک، پسر کیومرس

نسترن : گلی سپید رنگ

نسرین : از نام های برگزیده

نسیم : هوای ملایم بامدادی

نکوزاد : از نام های برگزیده

نکویار : از نام های برگزیده

نگار : چهرة زیبا

نگین : جواهر انگشتری

نورسته : جوانه تازه

نوشین : شیرین و گوارا

نوگل : از نام های برگزیده

نونهال : نهال تازه، درخت جوان

نیایش : نماز بردن

نیکچهر : از نام های برگزیده

نیکچهره : از نام های برگزیده

نیکدخت : از نام های برگزیده

نیکرخ : از نام های برگزیده

نیکروی : از نام های برگزیده

نیلوفر : نام گلی است

نینا : از نام‌های برگزیده

نیوشا : شنونده

و

واپسین : آخرین، بازپسین

واج : زمزمه

وارسته : آزاد

واژه : کلمه، لغت

وَرد : گل سرخ

وِستا : دانش

وهشتیه : نام شهبانوی خشایار شاه

وهوگون : خوشبو، معطر، خوشرنگ

ویدا : در اوستا به چم دانش و فرهنگ

ویس : نام دختر شاه غارن و شهبانو شهرو

ویستا : دانش و فرهنگ

ه

هاله : خرمن ماه

هدیه : پیشکشی

هلیله : نام درختی است

هما : مرغ خوش پرواز

هماچهر : از نام های برگزیده

همافر : از نام های برگزیده

همایون : فرخ، شادان

همدم : از نام های برگزیده

همراز : از نام های برگزیده

همساز : از نام های برگزیده

همگام : همراه، همسفر

هنگامه : وقت و زمان

هوآفرید : خوش ستوده، خوش آمرزیده

هوپاد : خوب نگهداری شده

هوداد : از نام های برگزیده

هور : خورشید

هورام : شاد، خنده رو

هوربانو : از نام های برگزیده

هورتن : از نام های برگزیده

هورچهر : از نام های برگزیده

هورداد : از نام های برگزیده

هوردخت : دختر خورشید

هورزاد : زاده خورشید

هورسان : مانند خورشید

هورشید : خورشید

هورفَر : از نام های برگزیده

هورمهر : از نام های برگزیده

هوروَش : از نام های برگزیده

هوزاد : خوب زاده، اصیل

هوزان : نرگس نوشکفته و نیک دان

هوشبام : سپیده دم

هوفر : نام خواهر یوئشتا

هوگون : خوب گون, خوش رنگ, ممتاز

هووَرشت : نیکوکار

هُووی : نام زن اشوزرتشت, دختر فرشوشتر

ی

یاس : نام گلی است

یاس رخ : از نام های برگزیده

یاس گل : از نام های برگزیده

یاسمن : نام گلی است

یاسمین : گل یاسمن


یگانه : بی همتا

کلمات سرچ شده : اسم پسر ایرانی , اسامی ایرانی , اسم زیبا , اسم دختر ایرانی , اسم اصیل ایرانی پسر , اسامی باستانی ایرانی با ترجمه , یورتای+ معنی یورتای , نامهای فارسی وایرانی , اسم های مثل تیزرو , ارغوان ب چ معناست , اسامی پسرانه زیبا , اسم اصیل پسر ایرانی , اسامی تاریخی , اسم دختر پادشاهان زرتشتی , اسم پسر هندى , نام های دختر ایرانی , نام های ایرانی برای مردان , اسم های دخترانه قشنگ , نامهای ایرانی , انواع اسم پسرانه برگزیده سال , اسامی پسر , اسامی اسم دختر , نامهای اصیل ایرانی پسرانه  , نام های پسرانه فارسی جدید , اسم دختر و پسر اصیل ایرانی , یاها , نام سرباز ایرانی , اسم های اصیل ایرانی پسر , اسم های زیبای پرندگان , نامهای اصیل پسرانه ایرانی , نامهای اصیل ایرانی پسر با معنی , اسم ایرانی دختر اصیل , انواع اسم پسرانه جدید  , نام های اصیل ایرانی+پسر  , اسم زیبابرای معشوقه , نامهای ایرانی پسرانه , نام نوشته های اسم نگین , اسم خاص پسر  , معنی اسم شنتا , زیبا ترین اسم پسر ایرانی , زیباترین اسم پسرایرانی , زیباترین اسم های دخترانه , اسم های دختر , اسامی ایران , جدیدترین اسمهای دخترانه اصیل ایرانی , اسم خاص دختر  , اسمهای ایرانی به معنی زیبایی , اسم به آتریس به چه معناست؟ , اسم دختر بر وزن الهه , اسامی پسر ایرانی , اسم پسر ایرانی قشنگ , اسم اصیل ایرانی دختر به معنای پیروز , اسمهای دخترانه اصیل ایرانی , اسم های اصیل ایرانی سه سیلابه , نامهای پسرانه ایرانی , اسامی ایرانی , نام های پسرانه اصیل , اسامی دختران هخامنشی , نامهای دختر زیبا اسم پسر ایرانی . اسامی پسر ایرانی . اسم ایرانی . اسامی پسر . اسامی ایرانی . اسامی ایرانی دختر . اسم پسر اصیل ایرانی با معنی . اسم های دختر . اسم دختر ایرانی . اسامای دختر آریایی . اسم پسر اصیل ایرانی . اسم قشنگ پسر . نام پسر ایرانی . اسم پسر اصیل . اسم خاص دختر . اسم ایرانی پسر . اسامی پسرانه ایرانی جدید . اسم های زیبای دخترانه . زیباترین اسم پسر . اسم پسر اصیل ایرانی با نون . اسم دخترانه ایرانی با معنی . اسم پسرانه ایرانی اصیل . قدیمیترین اسم ایرانی . اسم دخترونه بر وزن آترین . انتخاب اسم پسر اصیل ایرانی . اسم پسر سنگین و زیبا . اسامی مذکر . اسامی دختر پسر . اسم هاى بىنخت . اسامی دخترانه ایرانی . نام ارسینا . اسامی ایرانی زنانه . نامهای پسر . اسم ایرانی . استیکر اسم ملیناز . برخی از اسم های جالب . اسامی پر معنای قرآنی ایرانی . اسمهای دخترانه ناب . اسامی پسر ایرانی اصیل . نام پسر ایرانی . اسم های زمان قدیم  . نامهای اصیل فارسی پسرانه . نام های گلچین شده ایرانی دختر . اسامی زنان باستان . ﻛﺘﺎﺏ اﺳﻢ ﭘﺴﺮﺟﺪﻳﺪ . نامهای زیبا برای دختر . اسم های پسر قدیمی ایرانی . نامهای مردانه . نام های زیبای ایرانی . اسم های پسر . اسامی اسمایه ایرانی پسرانه . بهترین اسم پسر . اسم ا صیل دختر ایرانی . نام پسرها فارسی . اسامی برای مردان . اسم سال پسرانه ایرانی . اسم های قشنگ پسرونه ودخترونه اصیل ایرونی . اسم پسرانه اصیل ایرانی . اسامی خاص ایرانی . اسم پسر ایرانی . اسم پسر . اسامی ایرانی . معنی اسم یاها . اسامی پسر ایرانی . معنی اسم پانیدا . معنی اسم یاحا . اسم ایرانی پسر . نام پسر . اسامی ایرانی پسر . اسم دختر فارسی . اسم دختر اصیل ایرانی . نام های پسرانه ایرانی اصیل . اسمهای بسر ایرانی . http://sazezendegi.blogsky.com/1387/06/02/post-1/ . اسامی دخترانه . اسامی      . اسم دختر ایرانی . اسم ایرانی واسه پسر . اسم پسر ایرانی اصیل زیبا نام پسرانه فارسی جدید . اسامی پسرانه ایرانی . اسم پسرانه زیبا . لیست اسمهای قشنگ وجدید دخترانه درکل جهان . نام های ایرانی . نامهای ایرانی پسرانه . اسم اصیل ایرانی دختر . نامهای دخترانه خیلی زیبا ایرانی کامل . اسامی اصیل ایرانی دختر . اسامی پسر ایرانی قدیمی . اسم پسر . اسم پسر ایرانی . اسامی ایرانی . اسم ایرانی پسر . اسم ایرانی . اسامی پسر . اسم دختر ایرانی . نام پسر ایرانی . اسامی پسر ایرانی . اسم پسر ایرانی اصیل . اسامی دخترانه . نامهای اصیل ایرانی پسر . اسامی . اسم اصیل ایرانی پسر . اسم دخترانه گل . چندین اسم زیبابرای دختر . نام پسرانه . اسم های ایرانی . اسم دختر اصیل ایرانی . اسامی زیبا . اسم های خاص ایرانی . اسم اصیل ایرانی . معنی اسم پانیدا . اسم پسرانه . اسامی اصیل ایرانی . نامهای ایرانی . اسامی پسرانه . نامهای اصیل ایرانی . اسم زیبا برای پسر . اسامی اصیل پسر ایرانی . نام اصیل ایرانی دختر . معنای اسم سروینا . اسمهای دختر ایرانی . نامهای زیبای پسرانه . اسم های اسطوره ای دختران . نامهای پسرانه . نام پسرانه ایرانی . اسم دختر قشنگ . اسم پسر فارسی . اسم هایی امروزی دخترانه . اسم ایرانی . اسم پسر زیبا . اسامی دختر ایرانی . دانلود اسم زیبای شوهرم به نام بهمن . اسم پسر اصیل ایرانی . اسم های دخترانه . معنی اسم یاحا  . اسامی زیبای پسرانه . اسم پسر ایرانی اصیل جدید . نایاب ترین اسامی پسر . نام دخترانه ایرانی از ه . اسم های مردانه اصیل ایرانی . نام پسر اصیل ایرانی . اسامی تاریخی ایرانی دختر . از اسامی پسرانه سنگین و شیک . اسامی اسم پسر اصیل ایرانی . اسامی . اسم پسرونه ایرانی . نایاب ترین اسمهای ایرانیاسم دختر قشنگ . نام پسرانه . نامهای زیبای ایرانی . اسم ایرانی . اسم دخترایرانی . http://sazezendegi.blogsky.com/1389/05/23/post-2/ . اسم پسرایرانی  . اسامی پسرانه اصیل شاهنامه . اسم قدیمی ایرانی اریایی . اسمهایی پسران ایرانی . اسم دختربادشاهان ایران . اسم دخترانه قشنگ . لیست اسم دختر ایرانی . اسم پسر زیبا . اسم های ایرانی . اسم پسرانه به غیر از اسم های اصیلی ایرانی . یاحا معنی . به روزترین اسم پسر . تمامی اسمهای پسر . قشنگترین اسمهای پسر . اسم پسر گلچین . زیباترین اسمهای ایرانی . تمام اسمهای پسر . معنای پانیدا . نام زیبا برا دخترم . اسامی ایرانی برای فرزندان دوقلوی دختر و پسر . اسم دختر زیبا . بهترین اسامی فارسی . اسامی اصیل ایرانی . نام ایرانی دختر . سارینا اسم اصیل ایرانی است

نظرات (156)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
چند اسم دختر شیک که به اتنا بیاد ممنون
پنج‌شنبه 17 خرداد‌ماه سال 1397 ساعت 07:10 ق.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
آتوسا
آرمیتا
آزیتا
اسم دختر وپسر میخوام ک ب پریسا ورسول بیاد
پنج‌شنبه 3 خرداد‌ماه سال 1397 ساعت 11:09 ق.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
پری
پویا
پارمیدا
سمیرا
پارمین
پریناز
رسام
رستم
ایشالله خدا آرزوت برآورده کنه،من 2تا دختر به اسم هلناز و هوناز دارم.
دوشنبه 31 اردیبهشت‌ماه سال 1397 ساعت 11:14 ق.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
دوتا دختر خدا بهم بده ایشالله به اسم هستیا و هلناز
دوشنبه 31 اردیبهشت‌ماه سال 1397 ساعت 11:13 ق.ظ
امتیاز: 1 0
پاسخ:
سلام .من برا دخترم اسم دنیرا Denira به معنی الهه ی بزرگی و معنویت زن رو انتخاب کردم 9 ماه با این اسم صداش میزدیم حالا ثبت احوال هر کار میکنم تایید نمیکنه میخواستم یه رهانمایی بکنید من رو و هروقت پاسخ دادید اینجا به ایملم هم بفرستید پاسختون رو. لطفا حتما راهنمایی کنید
پنج‌شنبه 20 اردیبهشت‌ماه سال 1397 ساعت 03:44 ق.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام اسم ایی می خام که به یزدان ویا سمین بیاد بدای دو غل پسر و دختر
سه‌شنبه 18 اردیبهشت‌ماه سال 1397 ساعت 07:34 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
یزدان و یاسمین
مهزاد و سیمین
مهرداد و ساینا
یه اسم دخترانه بگید که به یگانه بیاد.. لطفا
دوشنبه 17 اردیبهشت‌ماه سال 1397 ساعت 11:39 ق.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
نگار
فرزانه
اسم باس خاص و تک باشه و جذاب
پنج‌شنبه 6 اردیبهشت‌ماه سال 1397 ساعت 10:09 ق.ظ
امتیاز: 0 0
سلام اسم دخترانه میخوام که به امیرمحمد بخوره مرسی ممنون
یکشنبه 2 اردیبهشت‌ماه سال 1397 ساعت 10:01 ب.ظ
امتیاز: 0 0
سلام اسم خودم رضاست واسم همسرم رضوان اسمی نیازدارم برافرزندم که با(رض)شروع بشه چه دخترچه پسر
یکشنبه 26 فروردین‌ماه سال 1397 ساعت 10:43 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
((ض)) از حروف عربی است .
پس اسم پارسی و ایرانی این حرف در آن نیست.
برای اسامی عربی از کتابهای نام و سایتهای دیگر بهره بگیرید .
سلام . اسم دختر که به ضحا بیاد پیشنهاد بدین لطفا .
شنبه 4 فروردین‌ماه سال 1397 ساعت 11:29 ق.ظ
امتیاز: 2 1
وقتی اسم هلناز رو برا دخترم انتخاب کردم همش به فکر این بودم اسمی با فراوانی کم انتخاب کنم ولی میبینم که اسم هلناز اونجور که فکر میکردم کم نیست داره زیاد میشه دقیقا مثل الناز!یعنی هلناز داره جایگزین الناز میشه.
دوشنبه 23 بهمن‌ماه سال 1396 ساعت 04:35 ب.ظ
امتیاز: 0 0
سلام نام دخترونه ک به حمزه بیاد
جمعه 20 بهمن‌ماه سال 1396 ساعت 07:47 ب.ظ
امتیاز: 0 0
*هلناز* اسم زیبا و شیک برا دخمل نازنازی
چهارشنبه 27 دی‌ماه سال 1396 ساعت 03:56 ب.ظ
امتیاز: 0 0
لطفا یه اسم زیبا و شیک بهم معرفی کنی
چهارشنبه 13 دی‌ماه سال 1396 ساعت 08:14 ب.ظ
امتیاز: 0 1
یه اسم دخترانه ایرانی بختیاری که به بهرام وزهرا بیاد
شنبه 11 آذر‌ماه سال 1396 ساعت 10:48 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
به آفرید : نام دختر کی گشتاسب
به نگار : خوب چهره، نیکو صورت
به‌آفرین : نیک آفریده شده
بهار : نخستین فصل سال
بهاره : از آن بهار
بهدخت : نیک ترین دوشیزه
بهرخ : نیک چهره
بهرو : نیکو چهره
بهشت : پردیس، بهترین
بهگل : نیکوترین گل
بهناز : از نام های برگزیده
بهنوش : نیکوترین نوشیدنی
بهین : بهترین ، نیکوترین
سلام
به نظرتون از بین اسامی لیانا ،عسل ،دیانا ، لاریسا ، السا کدومش قشنگ تره؟
جمعه 26 آبان‌ماه سال 1396 ساعت 04:50 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
لیانا : نام دخترانه با ریشه فارسی. معنی اسم: بانوی درخشان و زیباروی ، مرکب از لیان به معنای درخشان و الف تأنیث.
السا : (ترکی ـ فارسی) (ال= ایل+ سا (پسوند شباهت)) مثل ایل، همانند ایل.
سلام.اسم دختر که به آرمین بیاد و زیبا باشه.ممنون
یکشنبه 26 شهریور‌ماه سال 1396 ساعت 07:50 ب.ظ
امتیاز: 0 1
پاسخ:
آراسته : با نظم و ترتیب

آرام : قرار، سکون

آرام دخت : از نام های برگزیده

پارمین : تکه بلور

آرام دل : از نام های برگزیده

آرامش : آرمیدن

آرمیتا : آرمان، عشق پاک

آرمیتی : فروتنی و پاکی و محبت

آرمیدخت : از نام های برگزیده
سلام اسم دختر میخواستم که به فامیلی امرایی بیاد. ممنون
یکشنبه 26 شهریور‌ماه سال 1396 ساعت 01:25 ب.ظ
امتیاز: 2 0
پاسخ:
افروز : روشن، روشن کننده

افسانه : داستان، خاطره و یادمان

افسر : بالا و سرور

افسون : از نام های برگزیده

افشان : از نام های برگزیده
سلام
خسته نباشید اسم دختر ایرانی که به پریسا و سجاد بخوره
ممنون
شنبه 25 شهریور‌ماه سال 1396 ساعت 10:34 ب.ظ
امتیاز: 1 1
پاسخ:
پریا ، پری ، پرنیان ، پروانه ، پروین
سلام اسم دختر که به زهراو کیوان بیاد و جدید و زیبا باشه
چهارشنبه 25 مرداد‌ماه سال 1396 ساعت 10:56 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
کیمیا
زرین
کتایون
اسم پسر که به زهرا و مسعود بیاد و فارسی اصیل وبه روز باشه.باتشکر
سه‌شنبه 17 مرداد‌ماه سال 1396 ساعت 02:05 ق.ظ
امتیاز: 1 1
پاسخ:
مهرزاد
سلام و عرض ادب.اسم پسری میخام که به اسم زهرا و مسعود بیاد.ایرانی.شیک.وامروزی باشه.باتشکر
دوشنبه 16 مرداد‌ماه سال 1396 ساعت 01:36 ق.ظ
امتیاز: 0 4
سلام،لطفا نظر خودتون رو درباره اسم هلناز اعلام کنید.ممنونم
یکشنبه 8 مرداد‌ماه سال 1396 ساعت 04:11 ب.ظ
امتیاز: 2 0
پاسخ:
هلناز نامی ترکیبی است از دو واژه یونانی و ایرانی
هلن : نام دختر ژوپیتر خدای خدایان یونان
و واژه ایرانی «ناز» که برای همگان آشناست .
اسم دختری که به پویا و نسترن بیاد
شنبه 7 مرداد‌ماه سال 1396 ساعت 02:01 ق.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
پریناز پری+ناز ...حرف اول اسم هر دوی شما در این نام هست.
نازپری سمیرا نیوشا
لطفا نظر خودتون رو در مورد نام متینا اعلام کنید ؟
یکشنبه 1 مرداد‌ماه سال 1396 ساعت 08:18 ب.ظ
امتیاز: 1 0
پاسخ:
متینا نامی عربی است تلفظ صحیح این اسم: " Matinā "
متینا : (عربی) (مؤنث متین)
متین هم عربی است
لطفا نظر خودتون رو در مورد نام متینا اعلام کنید ؟
یکشنبه 1 مرداد‌ماه سال 1396 ساعت 08:17 ب.ظ
امتیاز: 1 0
خیلی ممنونم دنبال اسمی میگشتم که به مهناز بیاد اسم هلناز رو برا دخمل خوشگلم انتخاب میکنم وای هلناز کوچولوی من چندروز دیگه میبینمت.
شنبه 24 تیر‌ماه سال 1396 ساعت 06:29 ب.ظ
امتیاز: 1 0
پاسخ:
اسم هلناز به معنی خوشبو وزیبارو میباشد.برا کسانی که خیلی باکلاسند عالیه
شنبه 17 تیر‌ماه سال 1396 ساعت 07:11 ب.ظ
امتیاز: 1 0
هلناز-هوناز-هلسا
شنبه 17 تیر‌ماه سال 1396 ساعت 07:10 ب.ظ
امتیاز: 1 2
پاسخ:
هلناز خیلی به اسم مهناز میاد.
شنبه 17 تیر‌ماه سال 1396 ساعت 07:08 ب.ظ
امتیاز: 1 0
پاسخ:
سلام اسمی ایرانی دخترانه میخوام به زهرا بیاد.ممنون
سه‌شنبه 23 خرداد‌ماه سال 1396 ساعت 12:21 ق.ظ
امتیاز: 0 1
پاسخ:
زیبا
زیبا چهر
زیبا روی
زیور
زرافشان
زری
زیبارخ
سلام ی اسم زیبای دختر ک ب اسم مهران بیاد و تلفظشم آسون باشه ممنون:
چهارشنبه 3 خرداد‌ماه سال 1396 ساعت 02:01 ق.ظ
امتیاز: 3 0
پاسخ:
مهری ، مهرناز ، مهرخ ، مهرانگیزبرخی از واژه هایی که خوانندگان وبلاگ آنها را جستجو نموده اند :
اسامی ایرانی . نام پسر ایرانی . اسامی پسر ایرانی . اسم دختر خاص و تک . اسامی هم وزن . اسم پسر ایرانی اصیل زیبا نام پسرانه فارسی جدید . نامهای زیبای ایرانی . اسم پسر تک و خاص . اسم پسر جدید و امروزی . خاص ترین اسم های پسر . اسم پسرانهزیبا . نام وزیر انوشیروان . اسم های زیبا پسر زردتشتی . نام پسرانه فانتزی . اسم های اصیل پسرانه ی ایرانی . نامهای زیبای دختر . اسم ایرانی . اسم پسر اصیل و تک باشه . اسم های اصیل ایرانی پسر . اسم دختر تک و خاص . اسم کمیاب پسر . نام های نیک پسر . اسم های اصیل پسرانه ایرانی . اسم دخترانه زیبا . نامهای اصیل ایرانی پسر . اسامی زیبای ایرانی . نام های زیبا برای فرزندان . بهترین نام های ایرانی . اسم پسرایرانی . بهترین اسم هایی ایرانی . اسمهای پسرانه باستانی . اسم پسر بر وزن ارسلان . از نامهای رکسانا,النا,آنیتا کدوم بهترن . اسم پسر فارسی . اسم قشنگ پوپک زیبا . اسم گلشید قشنگه . اسمهای دخترانه ی زیبا . بنات ایران . نام سنگین و قدیمی برای دختر . نامهای دختروپسر که شبیه بیتا باشند . لیست اسمهای ناب دختر . اسم پسر خاص ایرانی . کمیاب ترین نام اصیل پارسی در ایران . اسمه دختر . اسم دخترانه ایرانی . فقط اسم دختر . زیباترین اسمهای پسر ایرانی . اسامی پسر اصیل ایرانی با معنی . اسم های اصیل پسرانه . نام زیبای پسرانه . اسم های‌قشنگ . لیست اسم پسرعالی . اسامی پسرانه زیبا اصیل . نام های هم وزن . دانلود نام دختر وپسر اصیل ایرانی ست . بهترین و اصیل ترین نامهای دخترانه . نام های کهن ایرانی . اسم دخترانه فارسی وسنگین معنی دار . اسم خوشکل مشکل پسر . اسم های دختر
سلام،یک اسم پسر می خواستم که به پسوند و پیشوندش بیاد
پیشوندش (سید) و فامیلیش (صالحی)
چهارشنبه 6 اردیبهشت‌ماه سال 1396 ساعت 01:12 ق.ظ
امتیاز: 2 1
پاسخ:
سیاوش سینا سامان ساسان
به نظرم گیتی یکی از بهترین اسماس
یکشنبه 13 فروردین‌ماه سال 1396 ساعت 02:45 ب.ظ
امتیاز: 2 0
با اجازتون چند موردشون رو بازنشر کردیم.
دوشنبه 7 فروردین‌ماه سال 1396 ساعت 01:06 ب.ظ
امتیاز: 3 0
پاسخ:
من أسمى دخترانه میخواستم که اخرش به الف ختم شود میشه بگوید با معنى آش ممنون میشم
یکشنبه 15 اسفند‌ماه سال 1395 ساعت 03:53 ب.ظ
امتیاز: 1 2
پاسخ:
دوست گرامی
داخل اسامی همین صفحه، نام های مد نظر شما هم هست کمی بررسی کنید می بینید
سلام معنی اسم امیتسا (emitsa) چیه؟
خیلی گشتم دنبال معنیش ولی پیدا نکردم لطفا کمکم کنین خیلی واجبه
یکشنبه 8 اسفند‌ماه سال 1395 ساعت 11:37 ق.ظ
امتیاز: 5 0
پاسخ:
امیتسا (امیت +سا) واژه ایی ایرانی است و در دوره اشکانیان رواج داشته است . امیتسا در زبان پهلوی به معنای "امیدوار" است
"امیت" به مرور زمان تغییر شکل داده و "امید" شده است "سا" هم که به معنای همانند است و حالتی تاکیدی دارد (امید+سا) . امیدوارم توضیحاتم مفید واقع شده باشد .
هستی نداشت لیست اسامی ولی بهترین اسم دنیاس
جمعه 29 بهمن‌ماه سال 1395 ساعت 11:55 ق.ظ
امتیاز: 4 0
پاسخ:
ای اصیل ایرانی. از نژاد کوروش:
آنا- سانا- ساینا- سارینا- رسپینا- راسپینا- مینا- کیانا- تینا- سینا- جانا- نینا- دینا- مونا- زونا- آوینا- آتنا- آدنا- دانا- دیانا- مانا- لنا- برنا- ماندانا- رکسانا- یسنا- فرحنا- ژینا- روژینا- روبینا- لبینا- بینا- رامینا- رامونا- لومانا- رامتینا- اوتانا- آریانا- آشینا- عرشیا- ارشیا- گردیا- بردیا- آندیا- ایلیا- آریا- پریا- پرنیا- دنیا- داریا- دریا- ناریا- مهریا- وریا- پوریا- پویا- جویا- شایا- کیا- سونیا- آترنیا- بهنیا- رویا- لیلیا- الیا- لعیا- شنتیا- آموتیا- نادیا- کیمیا- گیسیا- وانیا- تانیا- هانیا- مانیا- سارنیا- کامپوزیا- نمیا- داماسپیا- ژیا- ارتاریا- پارسیا- آئوتا- رزیتا- آزیتا- آنیتا- گیتا- بیتا- یکتا- نیکتا- ناکتا- مهتا- آرتا- راتا- آرمیتا- شارمیتا- آناهیتا- چیستا- ویستا- آریستا- اوستا- وستا- سپنتا- سیتا- پوشیتا- پورچیستا- پارتا- ورتا- تارا- میترا- المیرا- کسرا- اهورا- حمیرا- حوریا- سمیرا- سارا- سالار- سورا- آدورا- پاتیرا- استاتیرا- سریرا- چترا- داورا- دلارا- دارا- آرا- افرا- ویرا- آپادا- مزدا- شهلا- شیلا- شکیلا- شمیلا- سهیلا- نازیلا- ژیلا- لیلا- نیلا- همیلا- کارمیلا- آرمیلا- رامیلا- آیلا- فیلا- گلسا- درسا- ترسا- مهرسا- مهاسا- مهسا- لاریسا- راسا- رسا- آسا- آتوسا- آویسا- ملیسا- پریسا- نکیسا- نیسا- پارسا- ایرسا- ببروسا- دلاسا- رایکا- ریکا- اریکا- الیکا- نیکا- آرنیکا- رونیکا- توکا- شوکا- ویشکا- آبلانکا- ملکا- ولکا- ناییریکا- نوتریکا- آیدا- ماندا- ویدا- وندا- پارمیدا- لیدا- هیلدا- ندا- اردا- هویدا- شیدا- آرشیدا- صبا- سبا- سوبا- فریبا- زیبا- دیبا- دلربا- شیبا- زیما- نیما- هیما- هما- ارشاما-آرسیما- ارسیما- مهسیما- سیما- شیما- ریما- فریما- آریتما- آپاما- هیوا- شیوا- آروا- نوا- آوا- پروا- پژوا- روژا- آروشا- نیوشا- انوشا- نوشا- ناشا- کوشا- ساشا- آشا- ارشا- پاشا- رها- زلیخا- غوغا- چلیپا- ورجا- پانته آ- نیش آ - کردان- کاساندان- وهسودان- ماندان- آیدان- وردان- شادان- شاران- شایان- شیان- دایان- رایان- آریان- کیان- پویان- فریان- ستایان- بلیان- جویان- کیوان- روان- سیروان- انوشیروان- نوشروان- شیروان- اردوان- جوان- اردلان- ارمغان- ارغوان- سولان- ارسلان- ژالان- کامران- مهران- میتران- واران- بوران- پوران- توران- انیران- تیران- تیگران- پیران- اشکان
پنج‌شنبه 7 بهمن‌ماه سال 1395 ساعت 03:48 ب.ظ
امتیاز: 15 3
پاسخ:
سپاس از این همه اسم زیبای ایرانی
اسم یاسین چطوره به نظرتون؟؟
سه‌شنبه 5 بهمن‌ماه سال 1395 ساعت 11:20 ق.ظ
امتیاز: 3 2
پاسخ:
در مورد زیبایی ، نظرها متفاوت است . تنها می توانم بگویم که به زبان عربی است و ایرانی و پارسی نیست .
سلام
اسم دخترونه که به حدیثه یا سعید بیاد
دوشنبه 4 بهمن‌ماه سال 1395 ساعت 11:45 ب.ظ
امتیاز: 7 2
پاسخ:
اسامی نزدیک به حدیثه : هدیه ، هاله
اسامی نزدیک به سعید : سپیده ، سمیرا ، سوگند ، سیندخت
سلام من اسمی میخواستم. که به دل آرا بیاد، ممنون میشم
جمعه 17 دی‌ماه سال 1395 ساعت 10:14 ب.ظ
امتیاز: 5 0
پاسخ:
دل آرام ، دل آویز ، دلپسند ، دل آرا ، دلنواز ، دلکش ، دل افروز
اسم دختر که به فاطمه بیاد
شنبه 11 دی‌ماه سال 1395 ساعت 08:25 ب.ظ
امتیاز: 4 2
پاسخ:
فرخنده ، فرزانه ، فرانک ، فرسیما، فرنوش ، فرناز
بین ترانه و شکوفه کدوم قشنگتره؟
شنبه 11 دی‌ماه سال 1395 ساعت 01:46 ق.ظ
امتیاز: 4 0
پاسخ:
ترانه
سلام من میخوام اسممو عوض کنم.لطفا اگه میشه یه اسم ایرانی بامعنای زیبا و روان ازنظر بیان بگین.توروخدا راهنمایی کنین ممنونم.
پنج‌شنبه 9 دی‌ماه سال 1395 ساعت 09:33 ب.ظ
امتیاز: 5 0
سلام.توروخدا اگه میشه کمک کنید.من مدت هاست میخوام اسممو عوض کنم اما نمیدونم چی بذارم.لطفا یه اسم دخترونه ایرانی بامعنای زیبا وجدید و روان ازنظربیان بگید.ممنونم ازلطفتون.
پنج‌شنبه 9 دی‌ماه سال 1395 ساعت 07:09 ب.ظ
امتیاز: 6 4
پاسخ:
هزاران نام اینجا هست که همه شان زیبا هستند
سلیقه ها متفاوت است
اسم ها را بخوانید و یکی را انتخاب کنید
سلام اسم پسر که به پارمیس و پانیذ بیاد
شنبه 27 آذر‌ماه سال 1395 ساعت 12:32 ق.ظ
امتیاز: 6 1
پاسخ:
پیمان
سلام یه اسم دخترونه میخوام به اسم برهان بیاد
شنبه 29 آبان‌ماه سال 1395 ساعت 03:59 ب.ظ
امتیاز: 4 5
سلام . اسمی ک به نادیا و عطا بیاد . دختر و پسر ...
دوشنبه 24 آبان‌ماه سال 1395 ساعت 02:30 ب.ظ
امتیاز: 4 1
پاسخ:
مانیا ، آرشا ، پریا ، ارشیا ، مریسا ، کوشا ،
1 2 3 4 >>